Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie profesijnej uplatniteľnosti študentov SOŠ Šaľa prostredníctvom rozvíjania odborných vedomostí a zručností v edukačnom a pracovnom prostredí partnerských organizácií
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008599
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59732 €
Sumár projektu:Projekt Erasmus+ "Zvyšovanie profesijnej uplatniteľnosti študentov SOŠ Šaľa prostredníctvom rozvíjania odborných vedomostí a zručnostív edukačnom a pracovnom prostredí partnerských organizácií" sa uskutočňuje ako praktická mobilita v rámci kľúčovej akcie KA1 pre skupinu učiacich sa v OVP. Hlavným cieľom projektu bude podpora budúcej profesijnej uplatniteľnosti študentov Strednej odbornej školy v Šali prostredníctvom zvyšovania kvality obsahu odborného vzdelávania a prípravy, zvyšovať jeho príťažlivosť, rozširovania vedomosti a zručnosti študentov. Aplikácia metodiky ECVET v systéme prípravy, monitorovania, hodnotenia praktických mobilít, validácie a evaluácie výsledkov hodnotenia mobilít zaručuje, že dosiahnuté výsledky vzdelávania budú môcť byť overené a validované v kvalifikačných profiloch účastníkov stáži v prostredí vysielajúcej organizácie. Certifikácia absolvovaných mobilít prostredníctvom medzinárodne uznávaného certifikačného systému Europass zvýši akceptáciu výsledkov mobilít u potenciálnych zamestnávateľov predovšetkým na európskom trhu práce. Budúcej uplatniteľnosti účastníkov stáží napomôže ajzlepšovanie jazykových kompetencií účastníkov stáže, zlepšená schopnosť ich adaptácie na rôzne kultúrne a spoločenské prostredia, Dôležitým aspektom realizácie mobilitných stáží je aj inovácia Školského vzdelávacieho programu SOŠ Šaľa v oblasti odborného vzdelávania prostredníctvom najnovších trendov v zahraničí, či upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových kontaktov v rámci projektovej spolupráce s partnerskými organizáciami zín Európskej únie, Plánované rozmiestnenie účastníkov stáže - študentov SOŠ Šaľa do partnerských organizácií projektu je: 1) Mobilitné stáže pre hipologické odbory – učebný odbor chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo a študijný odbor agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo: IRL : RACING ACADEMY & CENTRE OF EDUCATION, Kildare – plánovaný počet účastníkov 6 študentov. Predpokladaný termín stáže – február-marec 2016, dlžka stáže dĺžka stáže 28 dní. MR : Pettkó-Szandtner Tibor, Lovaskollégium és Szakiskola, Bábolna – plánovaný počet účastníkov 3 študenti. Predpokladaný termín stáže – marec 2016, dlžka stáže 20 dní. ČR : Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha – Velká Chuchle – plánovaný počet účastníkov 3 študenti. Predpokladaný termín stáže – november 2015, dlžka stáže 20 dní. ČR : Střední škola chovu koní a jezdectví - Kladruby nad Labem – plánovaný počet účastníkov 3 študenti. Predpokladaný termín stáže – október 2015, dlžka stáže 20 dní. 2) Mobilitné stáže pre odbory gastronómie a kaderníckych služieb: IT : Associazione Artistica Culturale "A Rocca"- plánovaný počet účastníkov 6 študentov, z toho učebný odbor kuchár 2 účastníci, učebný odbor čašník 2 účastníci, učebný odbor kaderník 2 účastníci, Predpokladaný termín stáže – september-október 2015, dĺžka stáže 28 dní. V rámci každého turnusu bude v súčinnosti s pracovníkmi prijímajúcej organizácie koordinovať mobilitnú stáž jedna sprevádzajúca osoba.Aktivity plánované v rámci mobilitného projektu sú bližšie popísané v časti H projektu. Používaná metodológia v rámci projektu Erasmus+: 1) Aplikácia Európskeho kreditného systému pre odborné vzdelávanie (ECVET) smeruje k podporovaniu mobility v odbornom vzdelávaní i k hodnoteniu, transferu, evaluácii a validácii učebných výsledkov prostredníctvom metodiky ECVET, ktoré sa dosiahnu počas vzdelávania v prijímajúcich organizáciách, ďalej podporuje smerovanie k transparentnosti kvalifikácií ako aj k vzájomnej dôvere a spolupráci medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania v Európe. 2) Certifikácia a hodnotenie mobiliných stáží prostredníctvom dokumentu Europass. Očakávané výsledky a dopad projektu Erasmus+: Medzi dlhodobé prinosy projektu patrí rozvíjanie úspešnej spolupráce a nadväzovanie nových kontaktov s partnerskými organizáciami, z toho vyplýva zjednocovanie vzdelávacích kurikúl, štandardov odbornej prípravy a výstupov vzdelávania, ktoré môžu byť uznávané budúcimi zamestnávateľmi účastníkov v celej Európskej únii. Naplnením cieľov projektu bude výsledkom projektu dosiahnutie plánovaných vzdelávacích výstupov praktických mobilít, ich validácia a overenie prostredníctvom metodiky ECVET a certifikácia Europass mobilita.Tým dosiahneme zvýšenie znalostnej bázy, potenciálu a budúcej zamestnateľnosti účastníkov stáži. Absolventi stáží sa oboznámia s tradíciami a kultúrou partnerskýchín, získajú nové pracovné kontakty, ktoré môžu v budúcnosti využiť pri svojej práci a vzdelávaní. Získané odborné, jazykové, osobnostné, komunikačné a interkultúrne zručnosti a nadobudnuté osobné a pracovné kontaktypodporia integráciu účastníkov na miestnom, regionálnom, národnom i európskom trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa
Šaľa