Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vycestujme za novými vedomosťami a zručnosťami za hranice Slovenska
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008594
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:42090 €
Sumár projektu:Projekt "Vycestujme za novými vedomosťami a zručnosťami za hranice Slovenska" je pre SPŠE možnosťou ako zvýšiť kvalitu a udržať pozitívny obraz školy u zamestnávateľov v Bratislavskomi. Pracovníci školy sa už niekoľko rokov podieľajú narealizácii projektov na regionálnej, národneja medzinárodnej úrovni, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti školy a prostriedkom ako zabezpečiť nadštandardné možnosti pre odbornú a jazykovú prípravu našich žiakov a učiteľov. V súlade s prioritami programu Erasmus+ kľúčovej akcie KA1 sme sa v projekte zamerali na dva ciele: 1. získanie nových odborných a praktických kompetencií učiteľov odborných predmetov 2. zlepšenie zručností a vedomostí žiakov 3. ročníka pomocou inovatívnych metód a prístupov v oblasti zabezpečovacích systémov, komunikačných systémov a multimediálnej tvorby. Výučba žiakov bude prebiehať na SŠSE a VOŠ Praha v Českej republike formou prednášok a praktických cvičení. Vedomosti si budú môcť overiťna exkurzii v spoločnosti, s ktorou spolupracuje partnerská organizácia. Počas stáže sa oboznámias technológiami a metódami, ktoré sa vyučujúna partnerskej škole a nevyučujú sa nadomácej škole, nakoľko partnerská inštitúcia ako jediná v strednej Európe disponuješpeciálnym 3D laboratóriom stereoskopickej projekcie.Stáž umožní žiakom okrem nových odborných vedomostí a praktických zručnostíspoznať iný vzdelávací systém, posilní schopnosť účastníkov mobility adaptovať sa v odlišných pracovných a kultúrnych podmienkach. Mobilita prispeje k zlepšeniu komunikačných schopností a jazykových kompetencií, čo je predpokladom úspešného uplatnenia sa na európskom trhu práce.Študenti budú pracovať počas stáže v odborných učebniach, laboratóriách, dielňach hostiteľskej školy pod vedením učiteľov a majstrov. Odbornej stáže sa zúčastní 20 žiakov v 2 turnusoch .Z dôvodu lepšej adaptácie žiakov pred stážou sa účastníci zúčastnia interkulturálnej, pedagogickej, jazykovej a odbornej prípravy. Každý turnus bude sprevádzaťučiteľ/ mentor.Pedagogický dozor priamou účasťouna vyučovacom procese na SŠSE a VOŠ Prahabude môcť porovnať navzájom študijné programy a vniesť do výuky na domácej škole podnety ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu. Očakávame, že diskusia o metódach a formách praktickéhovyučovania sučiteľmi a majstrami odborného výcviku , prispeje k inováciipraktického výcviku na domácej škole.Na základe odporúčaní pedagógov pristúpime k inovácii praktického vyučovania a učebných osnov relevantných predmetov. V strategickom pláne rozvoja školy jerozšírenie a zlepšenie praktickej výučby , jej organizácie avyučovacích metód, čo je v súčasnosti jedna z hlavných požiadaviek zamestnávateľov. Jednou z ciest ako to dosiahnuť , jezabezpečenie profesionálneho rozvoja učiteľov zo strany manažmentu školy formou odborných stáží a hospitácií na zahraničných partnerských školách .Preto plánujeme vyslať na zahraničnú odbornú prípravu (kurz, hospitácie/ job shadowing) 7 učiteľov.Predpokladáme, že učitelia získajú nové odborné kompetencie a praktické zručnostipri práci s rôznymitechnickými zariadeniami, ktorými nedisponuje vysielajúca organizácia. Po dohode s partnermi saučitelia zúčastnia na hodinách teoretickej a praktickej prípravy . Ďalším cieľom hospitačnej činnosti je získavanie skúseností s organizáciou a materiálno technickým zabezpečenímpraktického výcviku na hostiteľských školách.Cieľom bude zvýšiť odborné kompetencie a praktické zručnosti 2 učiteľov v oblasti multimédiía stereoskopicej projekcie, 1 učiteľa v oblasti zabezpečovacej techniky a komunikačných systémov na SŠSE a VOŠ Praha , Česká republika. Na Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik, Viedeň plánujeme vyslať4 učiteľov , ktorí sa formou job shadowing-uoboznámia s praktickou a teoretickou výučbou elektrotechnických, strojárenských a informatických predmetov. Očakávame, že projekt posilnírozvíjanie medzinárodnej spolupráce partnerov, prispeje k inováciám vo výučbe a v neposlednom rade ku vzniku návrhov na ďalšiu spoluprácu. Predpokladáme, že inovácia výučby povedie k úpravám učebných osnov s posilneným praktickým vyučovaním,ku zmenám vmateriálno-technickom vybavení praktického výcviku, prípadne ku vzniku novej oblasti prípravy pre budúce povolanie, posilní využívanie IKT vo výučbe, a prispejek uvedomeniu dôležitosti prípravy cudzích jazykov v odbornej príprave. Od mobility žiakov predpokladáme zvýšenú motiváciu k dosahovaniu výborných výsledkov vo vzdelávaní, zlepšenie ich jazykových kompetencií. Účastníci stáže získajú od prijímajúcehopartnera potvrdenie o absolvovaní stáže s hodnotením,od vysielajúcej organizácie rozhodnutie o uznaní odbornej praxe, Certifikát o absolvovaní mobility a Europass Mobilita s uvedením získaných zručností.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ul. Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava
Bratislava