Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žijeme a tvoríme spoločne
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008589
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19871 €
Sumár projektu:Celkovým cieľom projektu je skvalitnenie odbornej prípravy študentov našej školy, previazaním odborných a teoretických vedomostí s praktickými a získaním možného maxima vedomostí a skúseností zo zahraničia, čo prispeje k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce a v procese vyššieho vzdelávania. Škola má odborné a technologické kapacity k tomu, aby prerazila na medzinárodnej pôde a preto vyvíja aktivity na dosiahnutie tohto cieľa. Našim zámerom je vzdelávať nielen študentov, ale aj pedagógov. Neustále napredovanie školy a napĺňanie potrieb študentov si vyžaduje zavádzanie nových učebných metodík (CLIL) a prehlbovanie medzinárodnej spolupráce. Odbornej stáže sa zúčastnia 6 študenti tretieho ročníka, ktorí budú spĺňať nasledujúce kritériá: plnoletosť, komplexné zhodnotenie odbornej spôsobilosti na hlavných predmetoch v danom odbore, hodnotenie výborný z anglického jazyka, študijný priemer do 2,5 v celkovom hodnotení za predošlé klasifikačné obdobie, žiadne neospravedlnené hodiny a veľmi dobré správanie počas doterajšieho štúdia. Jadro stáže tkvie v štúdiu študijného programu audiovizuálna komunikácia, ktorý bude prebiehať aj v anglickom jazyku v odboroch animovaná tvorba, grafický dizajn a fotografický dizajn. Hlavným cieľom študentov animovanej tvorby je získať teoretické znalosti a praktické zručnosti z klasickej a počítačovej animácie, naučiť sa pracovať s uvedenými animačnými softvérmi a využívať ich. Na základezískaných znalostí filmovej dramaturgie, tvorby storyboardu, rozmanitosti technológií, výtvarného dizajnu a rozhľadu vo vývoji svetového animovaného filmu, docieliť profil novodobého filmového tvorcu (animátor, režisér, výtvarník animovaného filmu). Výstupom stáže študentov študijného odboru animovanej tvorby bude vytvorenie krátkometrážneho animovaného filmu na danú tému. Študenti grafického dizajnu sa budú oboznamovať s jednotlivými softvérmi, získajú všeobecný rozhľad v oblasti grafiky, špeciálne v oblasti grafiky určenej na internet. Výstupom stáže z grafického dizajnu bude vytvorenie originálneho produktového dizajnu. Charakterový portrét, fotodokument na zadanú tému a katalóg budú očakávané výstupy študentov fotografického dizajnu. Študenti prostredníctvom práce na zadaniach lepšie porozumejú fotografii ako forme umenia spojenej s dokumentačnou a propagačnou funkciou. Počas absolvovania stáže budú účastníci obohatení o nové komunikačné, vizuálne a interaktívne prvky. Očakávaným výsledkom je prínos k odbornému aj kultúrnemu rastu účastníkov projektu. Moderný edukačný proces s možnosťami zahraničných odborných stáží umožňuje študentom nebyť len objektmi tohto procesu, ale aj subjektmi s možnosťami zásahov do študijného programu vlastnou aktivizáciou a tvorbou vlastného poznania. V súvislosti s prípravou na budúce povolanie sa rozvíja schopnosť kooperácie, komunikačné kompetencie v cudzom jazyku a vštepujú sa metódy na riešenie problémov. Študenti budú mať priestor na sebarealizáciu a objavovanie, rozvinú sa tu digitálne kompetencie v oblasti vedy a techniky a tiež iniciatívnosť a podnikavosť.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava
Bratislava