Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za technikou do Európskej únie
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008588
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28186 €
Sumár projektu:Naša Stredná odborná škola informačných technológií pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku a IT.V záujme skvalitnenia odborného vzdelávania prípravy sme si zvolili partnerov v Českej republike, ktorí vyučujú obdobné študijné a učebné odborya mohli by prispieťk zlepšeniu edukačného procesu a zvýšeniu záujmu o elektrotechnické odbory. V školskom roku 2015/16 naša školaby chcela realizovať tento projekt spartnerskými školami Střední odbornou školou elektrotechnickou, Centrum odborné přípravy(SOŠE,COP) Hluboká nad Vltavou, a Střední školou teleinformatiky Ostrava-Poruba. V projekte budú zapojení žiaci druhého a tretieho ročníka odborov mechanik počítačových sietí, technik informačných a telekomunikačných technológií. Do projektu plánujeme zapojiť13 žiakov s 2sprevádzajúcimi osobami. Žiaci budú rozdelení do dvoch skupín. Každú školu navštívi jedna skupina žiakov, tak isto plánujeme do každej školy vyslať na hospitáciu dvochpedagogických zamestnancov (spolu 4), ktorí vyučujú odborné predmety v našej škole. S partnerskými školami sme sa vopred dohodli na prácach, ktoré budú účastníci vykonávať počas stáže a navrhli sme aj voľnočasové aktivity. SOŠE, COP v Hlubokej nad Vltavou zabezpečí vzdelávanie pre našichžiakov v oblastiach: - elektrických inštalácií, - programovania, - zabezpečovacej techniky, - číslicovej a mikroprocesorovej techniky. Do programu stáže sa plánujú zaradiť aj odborné exkurzie, napr. jadrová elektráreň Temelín, technické múzeum a pod. V Střední škole teleinformatiky Ostrava si žiaci osvoja a prehĺbia vedomosti z oblastí: - počítačových sietí, - IP telefónie, - optickej komunikácie, - elektroniky, - pobočkových ústrední, - programovania, - počítačovej grafiky. Pri vykonávaní prác sa vyžaduje dodržiavanie technologických postupov a predpisov BOZP. V partnerských organizáciách budú zabezpečené aj odborné exkurzie. Žiaci sivyskúšajú prácu v cudzom prostredí, oboznámia sa novými zariadeniami, overia si svoje schopnosti prispôsobiť sa novým pracovným podmienkam, získajú nové zručnosti, nadviažu nové kontakty a nadobudnú informácie o prostredí a regióne v ktorom sa partnerská škola nachádza. Mnohí žiaci z našej školy nemajú inú možnosť získať skúsenosť v zahraničí ako práve prostredníctvom realizácie projektu. Pedagogickí zamestnancipri návštevepartnerských škôl majú okrem možnosti vzájomnej výmeny odborných a pedagogických skúsenostízískať aj nové praktické zručnosti a motiváciu ako zlepšiť svoju prácu a pracovisko, čo je v konečnom dôsledku v prospech aj ostatných žiakov a zamestnancov školy. Úlohou projektu je rozšírenie alebo získanie nových vedomosti a nadobudnutie zručností v cudzom prostredí, oboznámenie sa s inými technologickými postupmi na aké sú účastníci zvyknutí. Z hľadiska hospitujúcich nadobudnutie nových poznatkova odborných a pedagogických skúseností. Každá z dosiaľ absolvovaných výmen, či už v rámci programu celoživotného vzdelávania alebo výmenných praxí bola motiváciou pre zamestnancov ako vylepšiť svoje pracovisko alebo zaradiť nové veci do školského vzdelávacieho programu. Našimi hlavnými cieľmi je skvalitniť stredoškolské odborné vzdelávanie, mať zaujímavý školský vzdelávací program, motivovať našich žiakov k dosahovaniu čo najlepších výsledkov, vzbudiť záujem o nové veci a následne po ukončení štúdia hľadať uplatnenie v odboroch, pre ktoré sa počas štúdia pripravovali. Dosiahnutím týchto cieľom máme lepšiu možnosť získať záujemcov o štúdium na našej škole a udržať jej dobré meno a pozíciu v súčasnej konkurencii medzi školami ako aj prakticky poukázať na nutnosť celoživotného vzdelávania.
Koordinátor:Stredná odborná škola informačných technológii, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
Bratislava