Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solar way
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008587
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38200 €
Sumár projektu:Projekt Solar way je naplánovaný na obdobie 12 mesiacov od 01. 06. 2015 do 01. 06. 2016. Hlavným cieľom projektu je získanieprofesijných kompetencií v odbore inštalatér v oblasti montáže, uvedenia do funkcie a testovania solárnych panelov pre ohrev teplej úžitkovej vody. Využívanie solárnej energie sa v posledných rokoch stáva samozrejmosťou. Vzhľadom na devastáciu prírody, ktorú človek dosiahol za necelých 100 rokov je využívanie alternatívnych zdrojov energie nevyhnutnosťou. Montáž a uvedenie do funkcie solárnych panelov si vyžaduje špecifické kompetencie v odbore inštalatér, ktorétoto povolanie robia atraktívnym pre trh práce. Účastníkmi projektu bude 12 osôb. Desať žiakov druhého ročníka odboru inštalatér a dve sprevádzajúce osoby. Inštalatérje kvalifikovaný pracovník schopný samostatného zhotovovania, montáže, údržby a opravy plynovodných, vodovodných, vykurovacích a kanalizačných - vnútorných a vonkajších inštalácií. Sprevádzajúce osoby sú nevyhnutné vzhľadom na vekovú štruktúru žiakov a zabezpečenie plynulého priebehu projektu. Sprevádzajúcimi osobami sú majster odborného výcviku v odbore inštalatér s praktickými skúsenosťami v oblasti solárnych systémov a učiteľ odborných stavebných predmetov a anglického jazyka. Partnerskou organizáciou je Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola. Stáž je spolu naplánovaná na 4 týždne a to 2 v zimnom a 2 v letnom období t. z. spolu 20 vyučovacích dní. Počas ďalších 8 víkendových dní je naplánovaný príchod a odchod žiakov a rozširovanie jazykových, sociálnych a kultúrnych zručností. Pri realizácii stáže bude zabezpečený transport, ubytovanie, poistenie a vzdelávanie žiakov. Počas prvého štrnásťdňového turnusu budú aktivity žiakov zamerané najmä na získavanie vedomostí a zručností v rozlišovaní základných druhov materiálov, ich vlastností a oboznámenie sa stechnologickými postupmi pri spracovaní materiálov. Partnerská organizácia na tento účel disponuje univerzálnym strojom pre skúšky mechanických vlastností a tvárniteľnosť materiálov a metalografickým mikroskopom. Počas druhého štrnásťdňového turnusu budú aktivity žiakov zamerané na kompletizáciu, montáž, uvedenie do funkcie a testovanie solárneho systému. Partnerská organizácia na tento účel disponuje solárnou vodoohrevnou technikou, ktorej súčasťou je merací systém. Regulátory okrem funkcií pre riadenie solárnych systémov riadia prevádzku z ďalších zdrojov tepla, ohrevu teplej vody, bazéna… Umožňujú maximálne využívať solárne systémy, tepelné čerpadlá a ďalšie ekonomické zdroje tepla.Projekt zahŕňa čiastkové ciele po dosiahnutí, ktorých budú účastníci projektu pripravení pre aktuálne požiadavky na trhu práce v tejto oblasti. Čiastkové ciele projektu: 1. Rozšírenie, osvojenie a interpretáciapoznatkov v oblasti solárnych panelov. 2. Nadobudnutie odborných zručností. 3. Získanie profesijných kompetencií. 4. Prijatie environmentálnych hodnôt. 5. Rozšírenie jazykových znalostí. 6. Osvojenie sociálnych a kultúrnych kompetencií. Úlohy projektu: Pozostávajú z upevnenia, overenia a rozšírenia poznatkov získania zručností a kompetencií v štyroch okruhoch. 1. Základné materiály: druhy, vlastnosti a technologické postupy pri spracovaní materiálov. (3 dni) 2. Čítanie technického výkresu, zostavenie a pospájanie jednotlivých funkčných častí solárneho systému podľa projektu.(7 dní) 3. Kompletizácia a montáž solárneho systému.(5 dni) 4. Uvedenie do funkcie a testovanie solárneho systému.(5 dní) 5. Získanie sociálnych a kultúrnych kompetencií.(8 dni) Počas stáže žiaci získajú vedomosti, zručnosti a špecifické profesijné kompetencie v svojom odbore. Partnerská škola Somogyi TISZK Kozép-és Szakiskola zhodnotí výsledky účastníkov projektu KA1 v kategóriách: 1. kategória: Osvojené vedomosti, 2. kategória: Praktické zručnosti, 3. kategória: Komunikačné zručnosti/ jazykové zručnosti, 4. kategória: Sociálne kompetencie. Projket ako celok pozostáva aj z prípravy a hodnotenia žiakov počas školského roka - klasifikáciu zohľadní pridelenú partnerskou školou Somogyi TISZK. Získaná klasifikácia v kategórii 1 sa účastníkom projektu zohľadní v predmete Technológie na teoretickom vyučovaní s váhou 30%, v kategórii 2 na Odbornom výcviku s váhou 70% , v kategórii 3na Angličtine s váhou 40% známky a v kategórii 4 na predmete Úvod do sveta práce s váhou 30%. Po ukončení projektu očakávame získanie špecifických profesijných kompetencií v oblasti montáže a uvedenie do funkcie solárnych systémov žiakmi z odboru inštalatér. Tieto kompetencie v budúcnosti uľahčia uplatnenie sa našich absolventov natrhu práce a tým posilnia aj dobré meno našej školy. Sprevádzajúce osoby získajú nové skúsenosti, ktoré využijú pri implementácii využívania alternatívnych zdrojov enerigií do školských vzdelávacích programov i pri výučbe žiakov a vedení kurzov Centra odborného vzdelávaniav stavebníctve. Projekt a nadviazanie partnerstva bude mať významný prínos pre obidve zapojené organizácie vzhľadom na snahu o zapojenie sa do projektu Strategické partnerstvá.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Bratislava