Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equus, Canis, Agriculture
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008573
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33762 €
Sumár projektu:Cieľom projektu Eguus, Cannis, Agriculture je zrealizovanie odborných stáží pre žiakov odborov agropodnikanie chov konía jazdectvo, kynológia a poľnohospodárstvo, ako aj zmonitorovanie podmienok pre vykonanie stáží. Stáže sú zamerané na poskytnutie najmä praktických zručností a skúsenosti v danom odbore. Tým dosiahneme zvýšenie kvalifikácie našich žiakov. Pre žiakov budú mať tieto stáže prínos vo zvýšení si a porovnaní si odborných vedomostí a zručností s odboru kynológie, chovu koní a jazdectva a poľnohospodárstva. Nadobudnú tiež samostatnosť a orientáciu v zahraničnej krajine, zlepšia si komunikáciu v zahraničnom jazyku - angličtina, čeština. Na národnej úrovni náš projekt pozdvihuje špecifické oblasti jednotlivých odborov, v chove koní ide o úroveň jazdenia, nové poznatky a skúsenosti z chovu koní, v kynológii ide o zvýšenie úrovne vo výcviku psov a nové poznatky z oblasti chovu psov. Novinkou v tomto projekte je vyslanie na stáž žiakov s odboru poľnohospodárstvo, pre ktorých vypracovávame tento projekt po prvý krát. Pre nich sú významné poznatky z oblasti chovu hovädzieho dobytka a ošípaných, ako i z rastlinnej výroby. Cieľom tejto časti projektu je priblížiť žiakom poľnohospodárstvo v Českej rebublike , jeho význam, ako aj jeho konkrétne zameranie na danom pracovisku. Priebeh jednotlivých stáží bude dokumentovaný fotografiami a záznamami účastníkov. Výsledky a záverečné správy z projektu budú uverejnené v školskom časopise ako i v regionálnych periodikách. Jedným z ďaľších cieľov tohto projektu je aj udržovanie a prehlbovanie dobrých pracovných vzťahov medzi partnerskými organizáciami. Pravidelnými stážami, ktoré sa medzi organizáciami uskutočňujú si vymieňame skúsenosti a poznatky nielen z odborov, na ktoré sa zameriava tento projekt, ale aj z iných odborných oblastí. Výmena týchto cenných skúseností napomáha skvalitňovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti školstva. Projekt sa uskutoční v termíne od 23. 09. 2015 do 07. 10. 2015 odbor kynológia,od 07. 10. 2015 do 21. 10. 2015 odbor chov koní a jazdectvo, a od 06. 04. 2016 do 20. 04. 2016 odbor poľnohospodárstvo. Počet účastníkov je 16 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby.
Koordinátor:Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji