Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozšírenie medzinárodnej spolupráce a zvýšenie kvality stáží
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008559
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30420 €
Sumár projektu:Vysielajúca organizácia poskytuje odborné vzdelávanie od roku 1967. Momentálne v 3-ročných učebných odboroch ukončených výučným listom: kaderník, v 4-ročných študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou: kozmetik, kozmetička a vizážistka, odevný dizajn, obchod a podnikanie, v 2 ročnom nadstavbovom štúdiu: vlasová kozmetika.Celkový počet študentov školy je momentálne 314 a má 62 zamestnancov. Projekt bude realizovaný v 1 turnuse 14 dnívo Valenciiv Španielsku, stáží sa zúčastní 15 žiakov a 3 sprevádzajúce osoby, učitelia vysielajúcej organizácie. Partnerskou organizáciou je ESMOVIA z Valencie. Mobility by sa mali uskutočniť v mesiacoch marec, apríl2016. Tento projekt chceme realizovať akokontinuálnu súčasť mobilitných projektov realizovaných našou školou v rokoch 2011 - 2015 v podprograme Leonardo da Vinci MOBILITY IVT v Programe celoživotného vzdelávania a následne v programe Erasmus+ zameraných na získavanie prvých medzinárodných profesijných skúseností žiakov študijného odboru obchod a podnikanie,kaderník, kozmetik a vizážista, vlasová kozmetika, odevný dizajn. Realizácia tohto projektu vyplýva zo základných zámerov strategického rozvoja našej školy: 1. neustále inovácie kvality vzdelávacích procesov, a tým aj odbornej praktickej prípravy žiakov, 2. postupného rozširovania medzinárodnej spolupráce našej školy v oblasti odborného vzdelávania, 3. neustále zlepšovanie pozície našej školy na trhu vzdelávania a tým aj zlepšovanie pozície našich absolventov na trhoch práce a aj pri ich vlastnom samozamestnávaní, v rozširovaní malého a stredného podnikania v regióne, 4. mobilitné stáže žiakov našej školy sú priamou súčasťou predmetov odborná prax, odborný výcvik. Hlavné ciele projektu: 1. ďalšie zvýšenie kvality odbornej praxe na mobilitných stážach prostredníctvom ďalších realizácií aplikácii prvkov metodík ECVET: spoločného zadefinovania vzdelávacích výstupov stáží pre účastníkov, spôsobov preverenia a uznania nadobudnutých pracovných zručností účastníkov. 2. rozšírenie medzinárodnej spolupráce našej školy popri Spojenom kráľovstve a Nemecku o nové pracoviská mobilitnych stáží v Španielsku.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice
Košice