Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na prax do zahraničia
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008558
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:45500 €
Sumár projektu:Projekt realizuje Stredná odborná škola J. Čabelku Holíč a spoločnosť AGAMOS, s. r. o. v Českej republike. Projekt umožní študentom našej školy získať skúsenosti v zahraničnej firme. Účastníkmi projektu budú študenti2., 3. a 4. ročníka odborov ekonomika pôdohospodárstva, sociálno-výchovný pracovník, operátor tlače v celkovom počte 25 študentov a 3 členný pedagogický dozor. Naši študenti potrebujú pre svoj profesijný a osobný rozvoj a lepšie uplatnenie na trhu práce: vyskúšať si svoje schopnosti, znalosti, zručnosti zo školy a z praxe, získať pracovné skúsenosti v zahraničí, prehĺbiť svoje sociálne kompetencie (správanie ku kolegom, klientom, tímová práca... ) získať väčšiu samostatnosť, poznať nové kultúrne prostredie a adaptovať sa doň a zvýšiť svoju pracovnú mobilitu. Obsah stáží bude prispôsobený študijným odborom (sociálny pracovník, ekonomika pôdohospodárstva a operátor tlače ). Každému účastníkovi stáže bude pripravený pracovný program, ktorý bude prispôsobený jeho potrebám. Pred odchodom na stáž prebehne príprava všetkých účastníkov. Bude sa skladať z kultúrnej prípravy, odbornej prípravy a praktickej prípravy. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu praktickej, odbornej prípravy účastníkov a zlepšiť ich uplatnenie na trhu práce. K jednotlivým cieľom projektu patria: získanie praxe v zahraničí, prepojenie teoretických znalostí a praxe, získanie nových odborných znalostí a zručností, zoznámiť sa s chodom a organizáciou podnikov v zahraničí, získanie pracovných návykov. Účastníci rozvinú svoju osobnosť, samostatnosť, flexibilitu, poznajú život v inejine, naučia sa tu žiť a rozvinú svoju finančnú gramotnosť. Z pohľadu vysielajúcej organizácie príde k rozvoju a posilneniu spolupráce so zahraničnými partnermi, zvýši sa atraktivita štúdia na škole a získajú sa nové podnety k vylepšeniu vzdelávacieho procesu. Projekt nám umožní otestovať Európsky systém pre zvýšenie kvality mobility v odbornom vzdelávaní ( ECVET ) a vyhodnotiťjeho využiteľnosť pre potreby školy. Výstupy projektu sú zamerané predovšetkým na samotných účastníkov. Vďaka pobytom získajú nové odborné a sociálne znalosti a zručnosti. Každý účastník získa Europass mobility a certifikát od sprostredkovateľského partnera. Ďalšími výstupmi budú fotodokumentácia z projektu, články na školských weboch a prezentácie. Projekt prinesie skvalitnenie odbornej prípravy študentov školy a prinesie lepšie uplatnenie absolventov školy na trhu práce. Z projektu bude profitovať aj vysielajúca organizácia. Naviažeme a prehĺbime spoluprácu s partnermi v zahraničí, posilnime prestíž a atraktivitu školy a predpokladáme zvýšení záujem o štúdium na našej škole. Projektom reagujeme na požiadavky zamestnávateľov v regióne, zamestnávatelia vyhľadávajú kvalifikovaných pracovníkov, ktorí majú zahraničnú prax v odbore.
Koordinátor:Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
Holíč