Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná stáž v obchode
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008551
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59980 €
Sumár projektu:Mobilitného projektu v rámci programu ERASMUS+ sa zúčastnia žiaci SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave. Ich odborná príprava v rámci odborného výcviku počas štúdia je zameraná na nadobudnutie odborných kompetencií na vykonávaniečinností súvisiacich s prácou v obchode a v marketingu. Zapojením sa do projektu poskytneme našim žiakom kvalitnejšiu a všestrannejšiu úroveň odborného vzdelávania prevyšujúcu rámcové učebné plány stanovené Štátnym vzdelávacím programom. Nové pracovné prostredie vinej európskejine vytvára príležitosť pre žiakov spoznávať nové pracovné zvyklosti, možnosť porovnať rozdiely v systéme a riadení práce, v poskytovaní služieb zákazníkom i v komunikácii so zákazníkom. Umožnížiakom flexibilnejšiu orientáciua prispôsobivosť na novépracovné podmienky, skvalitnenie odborných vedomostí a zručností, získavanie pracovných skúseností v inejine. Žiaci budú nútení pružne reagovať a riešiť rôzne nepredvídané situácie s cieľom vychádzať v ústrety a prispieť k maximálnej spokojnosti zákazníka. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebný zmysel pre empatiu a toleranciu,tiež porozumeniekultúry a mentality ľudí v hostiteľskej krajine, čím žiaci nadobudnú širší všeobecný rozhľad a zlepšenie jazykových zručností. Absolvovanie odbornej stáže prispeje k skvalitneniu odborných a jazykových kompetencií žiakov, k ich osobnému rozvoju, k zlepšeniu vzdelávacích výsledkov a k zvýšeniu ich zamestnateľnosti a uplatnenia na európskom trhu práce. Projekt je navrhnutý na obdobie trvania 12 mesiacov, jún 2015 - jún 2016. Stáže sú rozdelené do 2 turnusov, v termíne jeseň 2015 ajar 2016. Stáž bude organizovaná počas 4 týždňov, zúčastní sa jej po 10 žiakov, ktorých budú sprevádzať 2 pedagogickí zamestnanci. Počas stáže budú zabezpečovať integráciu účastníkov do nového sociálneho a profesionálneho prostredia, budú pomáhať riešiť krízové situácie a pozorovať napredovanie odbornej prípravy účastníkov podľa pracovného programu. Odborná príprava žiakov budeprebiehať v hypermarkete GLOBUS v Českých Budejoviciach /jeseň 2015 a jar 2016/. Na základe písomnej dohody s vedením hypermarketu Globusbudú mať naši žiaci vytvorené optimálnepodmienky k získavaniu nových pracovných skúseností v rôznych oblastiach obchodných a marketingových činností. Zároveň zabezpečia kontaktnú osobu, ktorá bude v spolupráci s našimi pedagógmi dohliadať na plnenie pracovného programu pre účastníkov a koordinovať vykonávanie jednotlivých pracovných činností. Absolventizískajú po ukončení stáže Europass-Mobilitaa certifikát o absolvovaní stáže.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
Bratislava