Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentácia regiónu Rajeckej doliny pomocou využívania nových technológií na tvorbu materiálov v anglickom jazyku a využívaním inovatívnych metód na získanie potrebných zručností pre komunikáciu v anglickom jazyku.
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008864
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5530 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov v oblasti výučby anglického jazyka, inovovať výučbu a rozvíjať komunikáciu prostredníctvom informačno- komunikačných technológií. Myšlienkou projektu je aktivizovať žiakov natoľko, abyboli schopní, ochotní a dostatočne motivovaní k účasti v projektoch týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce a komunikácie s rovesníkmi v zahraničí. Témy a aktivity sú naplánované tak, aby získané vedomosti slúžili na ich praktické využitie vo forme tvorby propagačného materiálu o regióne. Projekt obsahuje úlohy, ktoré si vyžadujú účasť dvoch pedagógov na vzdelávacích kurzoch v zahraničí. Pri jednotlivých pracovných krokoch a výstupoch sú používané IKT prostriedky. Pedagógovia, ktorí sa zúčastnia naplánovaných kurzov, budú vybraní vedením školy vo formálnom výbere podľa vopred určených kritérií. Účastníkmi sú kvalifikovaní učitelia anglického jazyka,ktorí sa každoročne zúčastňujú rôznych metodických seminárov, sú schopní rozvíjať svoje pedagogické schopnosti pre dobro žiakov a celej školy a sú schopní zaznamenať a šíriť získané poznatky.Výber partnerov je podmienený požiadavkami na oblasti vzdelávania potrebných pre realizáciu projektu. Vybraní partneri poskytujú kurzy, ktoré priamo súvisia s cieľom projektu. Vybraná zahraničná škola má dlhodobé skúsenosti s výučbou učiteľov na medzinárodnej úrovni. Učitelia pracujú pod vedením vysoko kvalifikovaných lektorov. Úlohy vyplývajúce z potreby mobility pedagógov:Účastníci si zlepšia kľúčové kompetencie a zručnosti pre prácu v oblasti IKT , získajú zručnosti potrebné na zlepšenie kvality výučby a učenia pomocou informačných a komunikačných technológií, získajú zručnosti na používanie inovačných metód výučby a schopnosťpraktizovať ich v medzinárodnom meradle, zlepšia si jazykové zručnosti a posilnia medzikultúrne povedomie, rozvinú medzinárodnú spoluprácu a posilnia rozvoj v oblasti vzdelávania. Majú možnosť výmeny nápadov a skúseností s pedagógmi z ostatných Európskychín, ktorí sa tiež zúčastňujú štruktúrovaných kurzov.Projekt obsahujenasledovné aktivity:-výber vhodných zamestnancov na absolvovanie mobility podľa vopred stanovených kritérií-pred-registrácia vybraných zamestnancov na jednotlivé kurzy u vybraných partnerských škôl-získanie podrobných informácií o programe plánovaného kurzu spolu s organizačnými informáciami o pobyte-prípravný seminár pre účastníkov mobility pred vycestovaním-absolvovanie plánovanej mobility v zahraničí-zhodnotenie výsledkov a vzdelávacích výstupov podľa kritérií stanovených pred vycestovaním-diseminácia, šírenie výsledkov projektu a následné aktivity, vypracovanie záverečnej správyPo ukončení hlavných projektových aktivít nasleduje vyhodnotenie výsledkov projektu na základe vopred určených kritérií, porovnanímvýsledkov dotazníkov a študijných výsledkov žiakov. Podstatnou zložkou je využitie zvýšenej motivácie žiakov a vyučovacích výsledkov na zapojenie žiakov do projektu v rámcieTwinning-u a zapojenie ďalších škôl z regiónu do tvorenia podcastov a prezentácií týkajúcich sa regiónu. Šírenie výsledkov projektu prebehne formou semináru pre pedagógov z okolitých škôl, informácie budú zverejnené v regionálnych novinách a na stránke školy.
Koordinátor:Zakladná škola, Lipová 2, Rajec
Rajec