Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizáciou vyučovania k zvyšovaniu motivácie žiakov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008858
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6185 €
Sumár projektu:Cieľom nášho projektu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania zlepšovať proces vyučovania, zdokonaľovať, rozvíjať učiteľské kompetencie, experimentovať s novými myšlienkami, inovatívnymi postupmi a programami s cieľom uplatniť výsledoknášho vzdelávania- študenta- ako plnohodnotného občana zjednotenej Európy. K naplneniu nášho cieľa, ktorý sme zadefinovali v školskom vzdelávacom programy školy- modernizácia a internacionalizácia, stanovili sme si potreby rozvoja našej školy, ktoré môžeme zhrnúť do troch oblastí: - zlepšenie jazykových kompetencií - zlepšenie digitálnej kompetencie - rozvíjanie Európskej dimenzie, zapojením našej školy do medzinárodných projektov Do projektu budú zapojené tri učiteľky, z ktorých dve sa vzdelávali v podobných aktivitách aj v minulosti (ale už pomerne dávno)a ich nadobudnuté vedomosti a skúsenosti mali kladný dopad na kvalitu vyučovacieho procesu a jedna učiteľka s 2-ročnou praxou, ktorá potrebuje intenzívny jazykový kurz v anglickom jazyku, s cieľom zdokonaliť svoje jazykové kompetencie, získať nové metódy, nadviazať a rozvinúť medzinárodnú spoluprácu v rámci projektovej činnosti - 1 mobilita v trvaní 2týždne. Obsahom aktivity " Tvorivá metodológia a jazykové zručnosti" je poskytnúť učiteľom vhodné motivačné nástroje vo vyučovaní rôznymi hrami, inovatívnymi metódami, návod na zlepšenie všetkých zručností - čítanie a počúvanie s porozumením, gramatiky, slovnej zásoby a výslovnosti.Plánovaná je 1 mobilita, v trvaní 1 týždeň. Aktivita " Rozvoj jazykových schopností s využitím IKT" je zameraná nielen na zlepšenie jazykových ale aj digitálnej kompetencie a na zlepšenie jazykových zručností inovatívnymi metódami s využitím IKT nástrojov. Prostredníctvom moderných didaktických pomôcok a prostriedkov IKT zvyšovaťmotiváciu učiť sa cudzí jazyk a pokračovať v začatej premene tradičnej školy na modernú - 1 mobilita, v trvaní 1 týždeň. Účasťou na samotných aktivitách učitelia získavajú nielen nové metódy vo vyučovaní cudzích jazykov, ale majú možnosť porovnať rôzne metódy a postupy iných učiteľov v rámciín EU. Po absolvovaní kurzu, motivovaní,s nadšením využijú získané vedomosti vo vyučovaní , schopní reflektovať na potreby žiakov, zorganizujú workshop pre ostatných učiteľov našej školy.O svoje skúsenosti,obohatené o nové inovatívne metódy a postupy vo vyučovaní,by sa podelili aj s ostatnými učiteľmi cudzích jazykovvyučujúcich na stredných školách v našom regióne. Keďže naša škola je všeobecno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá vzdeláva a pripravuje študentov na vysokoškolské štúdium, výber vzdelávacích aktivít je obsahovo zameraný hlavne na zvýšenie záujmu študentov o štúdium cudzieho jazyka, úspešné zvládnutie maturitnej skúšky v cudzom jazyku a aby boli schopní uplatniť sa na pracovnom trhu aj v rámciín EU. Rôznorodosťou kurzov by sme chceli zabezpečiť čo najširšie uplatnenie všetkých nadobudnutých poznatkov vo vyučovacom procese a tým docieliť jeho skvalitnenie. Je to výborná príležitosť pre učiteľov byť odborne preškolení a zvýšiť tým ich kompetencie, profesionalitu a odbornú fundovanosť.
Koordinátor:Gymnázium Janka Jesenskeho, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou