Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zmena je v nás
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008852
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41746 €
Sumár projektu:Nápad zapojiť sa do projektu E+ vznikol na podnet jedného pedagóga. Ostatným sa myšlienka zapáčila a tak sme začali s prípravnými prácami projektu.Za našu organizáciu vysielame dokopy 14 pedagógov a 3 manažérov školy. Metodické kompetencie anglického jazyka si idú rozšíriť 3 učitelia. Umelecko - terapeutickú prax - ako výchovno-vzdelávací prostriedok - si idú zdokonaliť 5 učitelia a na kurzy zavádzania nových metodík do učebných osnov vysielame 6 učiteľov.Od mobilít si sľubujeme "závan nového vetra", ktorý bude mať vpylv na zlepšenie kvality našich pedagogických zručností. Hoci sme známy ako škola s inovatívnymi postupmi v pedagogike, vždy je priestor na zlepšovanie. Aj pedagogika podlieha svojmu vývoju a na zmeny treba pružne reagovať, aby sme nezamrzli v nefungujúcich stereotypoch.V našej škole sa nadštandardne venujeme aj žiakom s rôznymi poruchami učenia a správania (máme aj jednu špeciálnu triedu). Našim cieľom je podporovať rovnosť a zečlenienie týchto žiakov do školského prostredia prostredníctvom atraktívnych inkluzívnych metodík. Najviac sa nám osvedčilo implementovanie manuálnych aktivít a umeleckých činností, ktoré majú vplyv na emocionálnu rovnováhu každého človeka. Veľa si sľubujeme od nových metodík CLIL a outdoorových vyučovacích techník. Po ich implementácii do vyučovania očakávame u žiakov zvýšený záujem o učenie, zvedavosť a množstvo otázok. Učiteľommobility priniesú zlepšenie íchdoterajších zručností, zvýšenie sebavedomia, zlepšenie jazykových kompetencií, nové inšpirácie z iných škôl.V oblasti výučby cudzích jazykov budeme vylepšovať komunikačné zručnosti a metodiku pedagógov, ktorí svojim vplyvom dokážu motivovať žiaka a zatraktívniť im učenie rozličnými spôsobmi (napr.vykresľovaním zvykov a tradíciíiny, ukážkami kuchyne, cudzojazyčnými malými súťažami.) Veríme, že učitelia (ovplyvnenínovonadobudnutím zážitkov z mobility) budú vedieť svoje pedagogické metódy a inšpirácieobohatiť o nové prvky, ktoré ich nadchnú a stanú sa rovnako atraktívne pre žiakov - chceme sa stať školou plnou inovácií.Diseminácia zaujímavých pedagogických techník bude prebiehať aj na úrovni medzipredmetových vzťahov, čo bude jasným obrazom ich efektívneho používania. Mimo našej školy budeme sprostredkovávať novonadobudnuté zručnosti najmä prostredníctvom workshopov a prednáškových aktivít a tiež využitím médií a e-twinningu.Nemenej dôležitá je potreba rastu manažmentu školy, ktorýma vplyv na vytváranie školskej kultúry a školskej klímy. Po realizácii mobilít očakávame najmä priaznivý dopad v komunikačnej oblasti a oblasti finančného a projektového manažmentu. Manažment školy - ako hlavný reprezentant našich ideí má ambíciu implementovať nové podnety do pracovného prostredia a kultúry školy. Svoje skúsenosti chceme uplatniťpri argumentácii s MŠVVaŠ SR a pri tvorbe nových legislatívnych návrhov. Nové kompetencie chceme využiť pri realizácii pripravovaných medzinárodných projektov.V súlade so stratégiou Európa 2020 pracujeme na nápĺňaní niektorých cieľov: "Zníženie miery predčasného ukončenia šk. dochádzky" - chceme dosiahnuť zatraktívnením vyučovacieho procesu. Snažíme sa o implementáciu zmysluplných didaktických metodík. Nové podnety chceme získať na rôznych typoch kurzov. Iniciatíva "Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta" znamená v našej praxi, že sa budeme zameriavať na rozvoj všestrannosti u žiakov. Len komplexne rozvinutá osobnosť dokáže reflektovať na zmeny v pracovnom prostredí, čo znamená ich flexibilitu na trhu práce.Rozvoj internacionalizácie našej školy dosiahneme práve rozvojom manažérskych, jazykových a metodických kompetencií, ktoré našu inštitúciu posúvajú stále vpred – ako vzor modernej európskej školy. Počítame s tým, že na mobilitách nadviažeme nové vzťahy, ktoré budú premietnuté do ďalších zaujímavých medzinárodných projektov.
Koordinátor:Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava
Bratislava