Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Project Management for cross-cultural exchange projects in Europe
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008628
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:1850 €
Sumár projektu:Kurz projektového manažmentu v Portugalskom Porte spočíva v príprave participantov na plánovanie, tvorbu, realizáciu a manažment interkultúrnych výmenných projektov v rámci EU. Poskytne účastníkom detailné vzdelávanie sa v oblasti interkultúrnych vzťahov, čím získajú kompetencie transformovať relevantné poznatky na svojich žiakov, a tak ich kompetentne pripraviť na adaptáciu sa v prostredí európskeho trhu práce. Obsahom kurzu je aj spolupráca s ostatnými participantmi z rôznych kultúrnych prostredí, nielen v rámci intenzívnej aktivity počas seminárov, ale aj počas celého pobytu. Takýmto neustálym bezprostredným kontaktom bude mať účastník najlepšiu príležitosť na získanie potenciálnych partnerov pre tvorbu medzinárodných školských projektov. Kurz je zameraný aj na interkultúrne vzťahy, odstraňovanie predsudkov, etiketu prípravy, tvorby a realizácie projektov v kontexte spolupráce a vzájomnej tolerancie a vytvorenie korektného tímového prostredia. Počas seminárov sú participanti rozdelení do cvičných pracovných projektových tímov a riešia aj otázky spolupráce, manažmentu a kultúrnych osobitostí jednotlivých zúčastnenýchín, tiež sa analyzujú rôzne projektové aktivity. Participantom sú zároveň poskytnuté vedomosti o možnostiach šírenia výsledkov spolupráce a priestor je tu vymedzený aj na diskusiu, evalváciu kurzu a spätnú väzbu. Vzhľadom na to, že naša škola doposiaľ neparticipovala na podobnom projekte, rozhodla sa vyslať jedného učiteľa, konkrétne učiteľku anglického jazyka, ktorej znalosť angličtiny ju uprednostňuje na účasť na tomto kurze, keďže komunikačným jazykom kurzu je anglický jazyk. Zároveň má eminentný záujem obohatiť vyučovanie anglického jazyka o nové podnety, odstrániť stereotyp vzdelávania v jazykovej oblasti a priblížiť angličtinu reálnemu životu. Keďže vyučuje aj predmet občianska náuka je nanajvýš kompetentnou distribuovať a transformovať hodnoty ako toleranciu a kooperáciu, osvojené v kontexte interkultúrnej spolupráce rôznych pedagógov zúčastnených na kurze v Portugalsku, tak svojim žiakom ako aj ostatným kolegom. Ak sa preukáže relevantnosť takéhoto školenia a informácie získané vyslaným zamestnancom prinesú škole očakávaný prínos, vyšle škola v budúcnosti na podobné semináre aj iných zamestnancov. Účasť nášho pedagóga na tomto kurze zlepší aj jeho komunikačné a jazykové schopnosti v kontexte jednotlivých aktivít. Zároveň získa relevantné poznatky o tvorbe KA2 projektov Erasmus+ a zdokonalí si svoje manažérske schopnosti súvisiace s plánovaním, prípravou a realizáciou projektov medzi školami v rámci Európy. Podstatou kurzu je tiež sprostredkovať nové informácie, a tak zaujať a podnietiť kolegov k práci na európskych projektoch. Po absolvovaní kurzu a následnej realizácii výmenného projektu sa pre žiakov otvoria ďalšie možnosti konfrontácie poznatkov a skúsenosti nie len v oblasti spolupráce, ale získajú zároveň bezprostredný kontakt s kultúrou, tradíciami, jazykom a rôznymi prístupmi k vyučovaciemu procesu a samozrejme, otvoria sa im nové možnosti uplatnenia sa na európskom trhu práce. Kurz poskytne tiež významnú príležitosť získať množstvo kontaktov na kolegov a školy v zahraničí. Veľký význam majú aj skúsenosti nadobudnuté v rámci tímovej spolupráce v medzinárodnom prostredí. Kurz pozostáva z teoretických aj praktických aktivít: - ako získať informácie o projektoch - ako nájsť partnerov, - ako monitorovať projekt, - ako iniciovať projekt, - ako pripraviť a následne zrealizovať medzinárodný projekt, - ako spolupracovať, - ako hodnotiť a šíriť výsledky projektu, - ako nájsť spôsoby riešenia možných problémov a ako im predchádzať, - ako tolerovať iné kultúry, - ako odbúrať predsudky, - ako dodržať zásady etikety pri príprave a realizácii projektu. Metodológia kurzu je zložená na integrácií teórie a praxe ako aj na odborných poznatkoch a analýze prípadových štúdií. V kurze budú využité metódy ako: - míting, - diskusia v pároch aj malých skupinách, - hranie rolí, - interaktívne tvorivé stretnutia - pracovné semináre. Prínosom školenia je aj zlepšenie kvality interkultúrnych vzťahov a zvýšenie možností pre mladých ľudí uplatniť sa na európskom trhu práce a podpora ich chápania budúcnosti a dosahovnia úspechov v živote a spoločnosti.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Prešov