Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola pre život
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008618
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6840 €
Sumár projektu:Základná škola v Dolných Orešanoch je v mnohých ohľadoch škola ako každá iná. Má však ambíciu sa rozvíjať a postupne sa pretransformovať na modernú školu, ktorá chce svojim žiakom poskytnúť okrem vedomostí, daných štátnym vzdelávacím programom, aj niečo navyše - a to zručnosti a kompetencie, ktoré budú dôležité pre ich ďalšie štúdium a pre reálny život v budúcnosti, predovšetkým zručnosti súvisiace s využívaním informačných technológií a kompetenciu komunikovať v anglickom jazyku. Preto vedenie školy vypracovalo strategický plán rozvoja školy, v rámci ktorého chce realizovať postupnú premenu školy. Cieľom tohto projektu je podporiť realizáciu tejto premeny a to prostredníctvom rozvoja zručností a kompetencií učiteľov. Tieto chce škola rozvíjať vzdelávaním učiteľov najmä v oblasti moderných vyučovacích metód a IKT na vybraných kurzoch. Kurzov sa zúčastnia členovia vedenia školy, učitelia primárneho aj sekundárneho vzdelávania. Každý z nich odovzdá poznatky v rámci svojej skupiny ostatným učiteľom, čím sa zabezpečí rozšírenie informácií v rámci celého pedagogického zboru. Učitelia budú zárukou zavedenia inovácií do vyučovacieho procesua rozvoja zručností svojich žiakov. Okrem vzdelávacích kurzov učiteľov zahŕňa tento projekt aj ďalšie aktivity : podpora jazykového vzdelávania žiakov formou realizácie hodín s anglickými lektormi v spolupráci s jazykovou školou, úprava vzdelávacieho plánu školy - navýšenie hodinovej dotácie anglického jazyka a informatiky, realizácia projektových dní a otvorených hodín, realizácia projektov v rámci programu eTwinning, organizovanie workshopov pre učiteľov a rodičov žiakov. S aktivitami v projekte budú oboznámení v prvom rade učitelia školy, ale i zriaďovateľ a verejnosť - a toprostredníctvom školskej webstránky,eTwinningu, webstránok pre učiteľov a pod. Aktivity na šírenie výsledkov projektu budú zamerané predovšetkým na rodičov, pretože naším cieľom je, okrem iného, aj zlepšiť imidž školy a získať nových žiakov. Výsledkom tohto projektubude rozvoj kompetencií v oblasti moderných vyučovacích metód a informačných technológií , zlepšenie jazykových zručností a to učiteľov i žiakov. Ďalším bonusom bude nadviazanie kontaktov v zahraničí, možnosť výmeny skúseností a zvýšenie pracovnej motivácie pre učiteľov a vytvorenie tvorivej atmosféry, zvýšenie príťažlivosti vyučovania a nové zážitky pre žiakov. Toto všetko prispeje v budúcnosti k zvýšeniu kreditu školy a k zlepšeniu jej imidžu na verejnosti.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany
Dolné Orešany