Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilingválnosťou k multikulturalizmu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008610
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13249 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na zostavenie skupinyvyučujúcich, ktorí budú vedomostne aj prakticky pripravení pre potreby vyučovania predmetov Dejepis, Kultúra a umenie, Literatúra v anglickom jazyku, manažment osobných financií a odborných predmetov metódou CLIL. Po otvorení prvého ročníka bilingválnej triedy v šk. roku 2014/2015 nároky na vyučovanie týchto predmetov vzrástli.Absolvovaním vzdelávacích aktivítv zahraničí očakávamerozšírenie vedomostí a skúseností vyučujúcich, pretože si na základe pozorovaní budú schopní vytvoriť prehľad o britských učebných osnovách v rámci daných predmetov, budú môcť jednotlivé problémy prediskutovať so zahraničnými kolegami, porovnať spôsob výučby ostatných pedagógov zo zahraničia a tieto skúsenosti im dopomôžu k vytváraniu učebných materiálov, textov a prezentácii k spomenutým predmetom, ktoré si vyučujúci potrebujú sami zaobstarať a budú vhodné pre študentov nášho bilingválneho gymnázia. Učebné materiály využijú v budúcnosti aj ostatní kolegovia, ktorí budú vyučovať menované predmety. Všetky spomenuté výhody zahraničného kurzu prinesú aj dostatok inšpirácie a kreativity do ďalšej práce, čo motivuje nielen vyučujúcich, ale aj študentov na gymnáziu. Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti poskytneme formou workshopov i vyučujúcim anglického jazyka a odborných predmetov stredných škôl v Rožňavskom okrese. Učebné materiály budú zverejnené na web stránke a budú k dispozícii učiteľom, študentom a širšej verejnosti.
Koordinátor:Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava
Rožňava