Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key Competences for School Sustainability
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA201-000445
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24900 €
Sumár projektu:Projekt KeyComps sa venuje aktuálnej téme trvalo udržateľného rozvoja v školskom prostredí so zameraním na rovinu environmentálnu, kultúrnu, ekonomickú, spoločensko-sociálnu, inštitucionálnu. Korešponduje s hlavnými výzvami dnešného sveta, ktorými sú zamestnanosť, ekonomická stabilita a rast, aktívna účasť v demokratickom živote a snaží sa ich zakomponovať do bežných aktivít škôl. Za významný pilier školy považuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov s osobitným dôrazom na podnikateľské vzdelávanie a aktívne občianstvo, cudzie jazyky a digitálne kompetencie. Projekt bude trvať 3 roky a kladie si niekoľko cieľov: - rozvíjať základné a univerzálne zručnosti ako sú podnikanie, digitálne a multilinguálne zručnosti - podporovať inovatívne postupy vo vyučovaní, transfer osvedčených postupov do vlastného kurikula - rozšíriť kapacity partnerských škôl najmä v oblasti strategického rozvoja, manažmentu, kvality vzdelávacej ponuky s úzkym prepojením na svet práce - posilniť spoluprácu škôl so samosprávou a s miestnou komunitou - podporovať vyučovanie a učenie sa jazykov, širokú jazykovú rozmanitosť EÚ a rozvoj interkulturálneho povedomia. Geograficky a kultúrne rôznorodé partnerstvo tvorí 10 škôl, ktoré majú bohaté skúsenosti a silný projektový potenciál. Partnerskéiny sú Nemecko, Poľsko, Taliansko (2 školy), Portugalsko, Maďarsko, Španielsko, Slovinsko, Turecko. Účastníkmi projektu sú žiaci, učitelia, manažéri základných a stredných škôl. Projekt počíta so 6 nadnárodnými projektovými stretnutiami, ktorých sa zúčastnia zamestnanci a žiaci partnerských škôl. Hlavnými aktivitami na dosiahnutie výsledkov projektu budú štúdium a zber relevantných informácií z literatúry, internetu, tvorba vzdelávacích materiálov, dotazníkové prieskumy v teréne, ich spracovanie a vyhodnotenie, organizovanie nadnárodných projektových stretnutí, tvorba žiackych prezentácií, besedy a interview, tvorivé workshopy na rozvoj kľúčových kompetencií, organizovanie prednášok/seminárov pre učiteľov, kultúrno-poznávacie exkurzie. Projekt predstavuje európsku pridanú hodnotu a prinesie účastníkom benefity na rôznych úrovniach: a) miestna, regionálna a národná: rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov, učiteľov a manažérov škôl, kooperácia v medzinárodných tímoch, transfer osvedčených postupov a inovácií do kurikula škôl, posilnenie postavenia škôl v konkurenčnom prostredí; b) európska/medzinárodná: rozšírenie internacionálnej kapacity partnerských inštitúcií, podpora európskeho rozmeru vo vzdelávaní, rozšírenie siete partnerov, podpora rastu interkultúrneho povedomia a európskeho občianstva, propagácia Európskeho spoločenstva v kontexte európskej vízie osobnej zodpovednosti a kompetencií, naplnenie priorít programu Erasmus+. Výsledky projektu budú dostupné a využívané žiakmi, učiteľmi a vedením partnerských škôl: - v manažmente a marketingu škôl (inovácia školských vzdelávacích programov, podpora kooperatívnej klímy v pedagogickom kolektíve, plánovanie vzdelávania zamestnancov škôl, skvalitnenie interakcie účiteľ-žiak) - vo vyučovacom procese (cudzie jazyky, IKT, geografia, dejepis, občianska náuka, ekológia, prírodovedné predmety – matematika, fyzika, chémia, odborné predmety) - na národnej a medzinárodnej úrovni budú môcť výsledky projektu využiť ďalší záujemcovia prostredníctvom databázy EST.
Koordinátor:Stredná odborná škola
Levice
Partneri:IES CAÑADA REAL. GALAPAGAR
GALAPAGAR, Spain
www.iescanadareal.es
Agrupamento de Escolas Ibn Mucana
Alcabideche, Portugal
www.portal.ibn-mucana.com
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Istanbul, Turkey
www.atakoycal.meb.k12.tr
Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
Eger, Hungary
www.bgeger.hu
Solski center Postojna
Postojna, Slovenia
www.scpo.si
Arwed-Rossbach-Schule,Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig,Europaschule in Sachsen
Leipzig, Germany
www.arwed-rossbach-schule.de
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PAESE
PAESE (TV), Italy
www.castellerpaese.org
Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 2
Ruda Slaska, Poland
www.zsp2.eu
1° Istituto Superiore Archimede
Rosolini, Italy
www.primoistitutoarchimede.it