Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V rozprávkovom lese
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA201-000441
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27120 €
Sumár projektu:Projekt V rozprávkovom lese sme vymysleli z dvoch dôvodov. Sami prírodu nezachránime, ale môžeme iným ukázať, že to vieme. Prírodu a hlavne lesy človek okolo seba potrebuje. Lesy, stromy, rastliny i zvieratá znamenajú pre človeka veľmi veľa, chceme, aby tu vždy boli a aby sme mohli zdravo žiť. Nevieme, či v budúcnosti budú lesy krásne a zdravé. Preto si v projekte chceme osem týchto lesíkov vytvoriť. Ale nie také obyčajné, ale rozprávkové. Aby sme si v nich mohli zahrať i divadlo alebo ich nakresliť a vystaviť v galérii. Do projektu sa prihlásilo nám ako koordinátorovi projektu viac ako desať partnerov. Po vzájomnej komunikácii a stanovení konkrétnych cieľov zostalo v projekte spolu osem škôl. Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice ( Slovensko ), koordinátor, SULEYMAN DEMIREL ORTAOKULU ANTALYA ( Turecko ), Osnovna sola Kosana ( Slovinsko ), Obedineno detsko zavedenie "YANA" Stara Zagora ( Bulharsko ), Szkola Podstawowa im. Orlat Lwowskich w Nowinach ( Poľsko ), Szendroi Apáczai Csere János Általános Iskola ( Maďarsko ), Ukmerge darzelis -lopselis "Eglute" Ukmergé ( Litva ), PALEKASTRO PRIMARY SCHOOL Sitia ( Grécko ). Dve školy sú predškolské zariadenia, päť škôl patrí do základného školstva, jedna škola je subjekt, do ktorej patrí predškolské i základné vzdelávanie. Šesť škôl nebolo doteraz v žiadnom podobnom projekte ( Socrates, Comenius ), jedna bola v troch projektoch, jedna v dvoch ( koordinátor ). Základným stimulom projektu je príroda. Hoci je všade trochu iná, problémy civilizácie sú všade rovnaké. Je to internacionálny problém, pre každúinu je potrebné riešiť ho. Individuálne i spoločne. Projekt Erasmus+ je pre nás hodenou rukavicou, ktorú spolu s deťmi z rôznych častí Európy chceme zodvihnúť. Zvolili sme dva spôsoby, ktorým sme prispôsobili aj jednotlivé výstupy i finálne produkty. Prírodu chceme spoznať, vytvoriť herbár, fotodokumentáciu o našej prírode, upraviť a zasadiť rastliny i stromy z herbára, ku ktorým vytvoríme aj informačné tabule na spôsob arboréta. Vo vlastnom okolí poznáme mnoho ľudí, ktorý majú s prírodou veľa spoločného ( ochrancovia, poľovníci, včelári ), chceme s nimi ešte intenzívnejšie spolupracovať. Takýto racionálny prístup k prírode chceme vyvážiť iným typom výstupov. Emocionálnymi, vytváranými na základe výchovy a umenia. Projekt má výchovnú úlohu, prostredníctvom literatúry a výtvarného umenia, rozvíjaním etického i estetického myslenia sa viac a lepšie bude žiak zaujímať aj o prírodu. O rovnováhu v nej. A o vytvorenie bezkonfliktného vzťahu medzi nevyhnutnou modernizáciou doby a prírodou. Preto v ďalších produktoch budú svoj les žiaci kresliť alebo maľovať, a aby sa zdôraznila súdržnosť a spoločný problém všetkých partnerov, galéria najkrajších prác bude putovať v čase trvania projektu od školy ku škole. Výtvarné umenie sa bude aplikovať i v maskách i oblečení žiakov na karnevale, pri vytváraní záložky do rozprávkovej knihy či v záverečnom bulletine. Žiaci si s učiteľmi sami napíšu jednoaktovku divadelnej hry, ktorú aj nacvičia a natočia na DVD. Všetky výstupy budú sprevádzané množstvom kultúrnych podujatí žiakov. Aktívnych, s vlastným programom učiteľov a žiakov, i pasívnych, návštevami divadelných, filmových predstavení. V dnešnom svete komercie v umení však najmä v takých, u ktorých je predpoklad dlhodobého a trvalejšieho prínosu pre mladého človeka vo vzťahu k prírode i knihe. I les, ktorý bude ešte veľmi dlho rásť po skončení projektu pri každej partnerskej škole, hádam zanechá v každom dieťati pocit dobrej vykonanej práce a správnej myšlienky o životnom prostredí budúcnosti. Priateľstvo s Európou po tomto projekte nezostane len na papieri. Prenesie sa do praktického života školského i osobného. Má medzinárodný dosah. A presahuje aj bežné ľudské hodnoty i osobný postoj k mnohým problémom dnešného sveta. Projekt dá žiakom vedomosti. Tie, ktoré sú v základných učebných osnovách, ale ktoré o výsledky projektu obohatíme. Projekt rozšíri vedomosti z angličtiny. Projekt môže ovplyvniť záujmy, osobný rozvoj, ďalšiu profesijnú orientáciu u žiakov. Projekty tohto typu zanechávajú po sebe aj trvalejšie priateľstvá. Medzi dospelými i žiakmi. Dodnes medzi nimi z predchádzajúcich podobných podujatí existujú komunikačné kanály, stretnutia na binárnej úrovni.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Madunice
Madunice
Partneri:Obedineno detsko zavedenie "YANA"
Енина, Bulharsko
SULEYMAN DEMIREL ORTAOKULU
ANTALYA, Turkey
www.mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/07/18/703655/index.html
PALEKASTRO PRIMARY SCHOOL
SITIA, Greece
Szkola Podstawowa im. Orlat Lwowskich w Nowinach
Nowiny, Poland
www.spnowiny.nazwa.pl
Osnovna sola Kosana
Košana, Slovenia
www.os-kosana.si
Szendroi Apáczai Csere János Általános Iskola
Szendrő, Hungary
www.szendro.hu
Ukmerge darzelis -lopselis "Eglute"
Ukmerge, Lithuania
www.ukmergeseglute.lt