Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In the Footsteps of J. A. Comenius
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000291
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34000 €
Sumár projektu:Projekt "In the Footsteps of J. A. Comenius" je vypracovaný v spolupráci s našim partnerom ADC College, so sídlom v Londýne. Našim zámerom, ako vysielajúcej organizácie, bolo zabezpečiť svojim žiakom možnosť zahraničnej mobility, aby tak mohli spoznať odlišné spôsoby výučby a technológie vzdelávania v alternatívnych typoch materských škôl. Projekt je určený pre 16 žiakov tretích a štvrtých ročníkov štvorročného štúdia s maturitou v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Hlavným cieľom projektu je podpora kvality a inovácie v oblasti profesijného vzdelávania žiakov našej strednej školy. Špecifickými cieľmi projektu sú najmä zlepšenie komunikačných zručností, rozšírenie vedomostí a zručností potrebných v priamej edukačnej činnosti s deťmi, získanie inšpirácie v alternatívnych typoch materských škôl vo svojom odbore a nadobudnutie väčšej sebaistoty pri výkone svojho budúceho povolania pre následné lepšie uplatnenie na trhu práce. Zároveň žiaci bližšie spoznajú odlišné obsahy vzdelávania, iné formy vzdelávania, iný vyučovací proces a inú atmosféru vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi v alternatívnych typoch materských škôl a tak získajú zahraničné skúsenosti priamo v teréne, tj. v reálnych podmienkach materských škôl. Tieto ciele dosiahneme realizáciou hlavných aktivít: výberom témy „metódy zamerané na zlepšenie kvality v projekte pod názvom In the Footsteps of J. A. Comenius“, skúmaním kultúrnej rozmanitosti, využitím prístupu cez školské osnovy. Stáž žiakov sa uskutočnia v Londýne v trvaní dvoch týždňov v mesiaci február 2015. Do projektu budú zapojení aj vyučujúci anglického jazyka, ktorí pre žiakov pripravia jazykovo-kultúrny prípravný kurz. Žiaci si počas trvania kurzu upevnia jazykové zručnosti, zvládnu odbornú terminológiu z oblasti pred-primárneho vzdelávania a zoznámia sa s kultúrnymi odlišnosťami Veľkej Británie. Taktiež vypracujú životopis, vyplnia potrebné formuláre a budú sa v prípravnom kurze snažiť získať maximum poznatkov, ktoré potom využijú v zahraničí. Pre úspešný priebeh stáže je dôležité, aby na ňu boli žiaci čo najlepšie pripravení. V priebehu stáží budú sprievod zabezpečovať dve sprevádzajúce osoby, ktorých úlohou bude monitorovať dodržiavanie programu, komunikovať s prijímajúcou organizáciou ADC College a s partnerskými organizáciami, v ktorých budú žiaci počas stáže umiestnení. Očakávaným výstupom projektu je získanie Europass-mobilita pre všetkých účastníkov stáže a účastníckeho certifikátu od ADC College. Rovnako aj nadobudnutie odbornej kompetencie a aktívne stotožnenie sa s odborom, ktorý žiaci študujú a aktívne zapojenie sa do chodu inštitucií počas mobility. Mobilita by mala prispieť k prehĺbeniu ich odborných vedomostí a k zlepšeniu praktických zručností. Žiaci spoznajú odlišné obsahy vzdelávania, iné formy vzdelávania, iný vyučovací proces a inú atmosféru vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi v alternatívnych materských školách vo Veľkej Británii. Na základe vyššie uvedeného budú vďaka mobilite môcť porovnať pracovné postupy a systém práce v materských školách na Slovensku a vo Veľkej Británii.
Koordinátor:Stredná pedagogická škola
Levoča
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu