Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná stáž ako prostriedok skvalitnenia vzdelávania a profesionálneho a osobnostného rastu žiakov školy
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000280
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:57853 €
Sumár projektu:Na projekte bude participovať spolu 25 žiakov školy z nasledovných študijných odborov: NEMECKO: 15 žiakov 5 žiakov – učebný odbor: kuchár 5 žiakov – učebný odbor: kaderník 5 žiakov – učebný odbor: strojný mechanik ANGLICKO: 10 žiakov 3 žiaci – študijný odbor: služby v cestovnom ruchu 7 žiaci – študijný odbor: škola podnikania K navrhovanému počtu účastníkov rátame s dvoma sprevádzajúcimi osobami z radov zamestnancov školy pri každom turnuse. Vybraní žiaci školy sa počas svojej odbornej stáže v Nemecku a Anglicku zúčastnia odborného výcviku v rôznych školiacich strediskách, podnikoch, firmách a zariadeniach . Cieľom projektu je predovšetkým rozvoj a zdokonalenie odborných, jazykových, sociálnych a interkulturálnych kompetencií, zručností a skúseností u žiakov, ktorí sa do projektu zapoja. Účastníci stáže budú mať príležitosť nahliadnuť do systému a fungovania odbornej prípravy mladých ľudí v počiatočnej príprave v najvyspelejších a najprosperujúcejších členskýchinách Európskej únie. Žiaci budú mať možnosť spoznať nové techniky a technológie v oblasti produkcie i služieb, naučiť sa nové zručnosti a získať cenné skúsenosti vo svojom odbore. Zároveň si žiaci budú môcť overiť a rozvinúť svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti získané na Slovensku v podmienkach SOŠ v Šahách. Po návrate na Slovensko si môžu žiaci čerstvo nadobudnuté skúsenosti zúročiť v podmienkach slovenských zamestnávateľov, firiem a vzdelávacích inštitúcií. Škola a žiaci môžu nadobudnuté skúsenosti šíriť aj za hranicami SR, v rámci úzkej spolupráce s partnerskými školami v Maďarsku a Českej republike. Vyššie menované momenty prispejú v značnej miere k zdokonaleniu odborných i jazykových zručností a vedomostí žiakov, k ich individuálnemu rastu a tým sa zvýši aj ich hodnota na trhu práce. Aktívna účasť žiakov na stáži prispeje k väčšej motivácii žiakov z hľadiska ďalšieho sebazdokonaľovania sa vo svojom odbore so zreteľom na možnosti perspektívnejšieho presadenia sa v konkurenčnom prostredí na európskom trhu práce. Žiaci okrem iného spoznajú novúinu a nový systém pracovnej kultúry, morálky a životného štýlu. Nezanedbateľným momentom nadnárodnej mobility žiakov bude teda i jej interkulturálny a sociálny aspekt. Predpokladáme, že medzi jednotlivými partnermi bude prebiehať intenzívna komunikácia a dôjde tak k aktívnej výmene skúseností v tej ktorej oblasti. Z danej spolupráce môže vzniknúť spolupráca s perspektívou pretrvávajúcou do budúcnosti, prípadne spolupráca na ďalších projektoch.
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakközépiskola, SNP 41, Šahy
Šahy
Partneri:Professionals UK Ltd.
Lewes, United Kingdom
www.professionals.uk.com
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
Schkeuditz, Germany
www.gut-wehlitz.de