Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improve your chance at European job market
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000270
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30930 €
Sumár projektu:Projekt "Improve your chance at European job market" je vytvorený v partnerstve Obchodnej akadémie v Žiline a ADC College v Londýne. Mobilitný projekt je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov Obchodnej akadémie v Žiline pri výkone odbornej praxe v zahraničí a overenie ich jazykových schopností v praxi. Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v cudzom jazyku. Špecifické ciele predloženého projektu sú: a) rozvíjať komunikačné a sociálne zručnosti žiakov, b) rozvíjať pracovné schopnosti žiakov prostredníctvom výkonu odbornej praxe v zahraničí, c) overiť získané teoretické vedomosti pri výkone odbornej praxe v multikultúrnom prostredí, d) poznať geografiu, dejiny, kultúru, umenie a životný štýl obyvateľov Veľkej Británie, e) rozvíjať finančnú gramotnosť pri pobyte v zahraničí, f) rozvíjať multikulturalizmus a vzájomnú toleranciu medzi obyvateľmi Európskej únie. Do projektu mobility bude zapojená skupina 15 žiakov 3. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline vo veku od 17 rokov do 18 rokov, ktorí absolvujú prípravný jazykový a kultúrny kurz a štrnásťdňovú odbornú stáž vo Veľkej Británii. Projekt bude realizovaný počas 12 mesiacov (od júla 2014 do júna 2015), obsahuje prípravnú fázu, realizačnú fázu (priamy výkon odbornej praxe žiakov v zahraničí) a záverečnú fázu, ktorá súvisí s propagáciou, medializáciou a disemináciou výstupov mobility. Stáž žiakov (zahraničná odborná prax) sa uskutoční v Londýne v priebehu marca 2015 až mája 2015. Odbornej praxe v zahraničí sa zúčastnia žiaci študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia spolu s vyučujúcim anglického jazyka (sprievodná osoba). Žiaci budú vybraní na výkon odbornej praxe podľa objektívne stanovených kritérií, vypracujú štruktúrovaný životopis a vyplnia nevyhnutné formuláre ku výkonu praxe. V prípravnom kurze získajú maximum praktických informácií o pobyte v zahraničí, ktoré využijú pri stáži. Výkon odbornej praxe v zahraničí bude realizovaný vo firmách a organizáciách, zameraných na oblasť administratívy - pracovná pozícia "administratívny asistent", "asistent v obchode" a "recepčný". Obsah výkonu odbornej praxe žiakov v zahraničí korešponduje s odbornou praxou žiakov na Slovensku a s profilom absolventa študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia. Žiaci aktívne využijú získané vedomosti a zručnosti zo školského prostredia v praktickej činnosti - odborná komunikácia v anglickom jazyku, obsluha kancelárskych prístrojov a informačno-komunikačných zariadení, vybavovanie pošty, telefonický a osobný styk s verejnosťou, starostlivosť o návštevníkov firmy, písanie listov a správ, vedenie denníkov a dokumentácie, štatistika a elektronické spracovanie dát a pod. Výborné odborné jazykové zručnosti sú nevyhnutnou podmienkou účasti žiakov na odbornej praxi v zahraničí. Stáž v zahraničí prispeje ku osobnostnému rozvoju žiakov, zvýši ich motiváciu do odborného jazykového vzdelávania a ku výkonu odborných činností ekonomického zamerania v praxi. Pobytom v zahraničí sa rozvinie záujem žiakov o poznanie geografie, histórie, kultúry, umenia, tradícií a životného štýlu obyvateľov Veľkej Británie. Ubytovanie a stravovanie žiakov budú zabezpečené v anglicky hovoriacich rodinách. Účastníci stáže spoznajú počas dvoch týždňov odbornej praxe pracovný štýl obyvateľov Veľkej Británie, získajú praktické pracovné návyky a možnosť aktívnej komunikácie v anglickom jazyku. Sprievodná osoba (učiteľka anglického jazyka) má nezastupiteľnú úlohu pri organizačnom zabezpečení stáže, pripraví jazykový a kultúrny prípravný kurz, urobí výber účastníkov stáže podľa stanovených kritérií, zaistí dopravu a poistenie pre účastníkov stáže a primerané pridelenie žiakov na pracovné stáže (v súčinnosti s ADC College v Londýne). V priebehu stáže bude sprievodná osoba zabezpečovať monitoring programu, komunikáciu s prijímacou organizáciou ADC College v Londýne a s firmami a organizáciami, kde budú umiestnení účastníci stáže. Očakávaným výstupom projektu je zlepšenie odborných jazykových zručností žiakov, získanie nových pracovných skúseností európskeho rozmeru a overenie získaných teoretických vedomostí ekonomického zamerania v praxi. Účastníci stáže získajú "Europass - Mobility" a účastnícky certifikát od ADC College v Londýne. Účasť žiakov Obchodnej akadémie v Žiline na odbornej stáži vo Veľkej Británii zvýši ich konkurencieschopnosť na európskom trhu práce.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Žilina
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu