Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prehĺbenie odborných a jazykových kompetencií pre úspešné uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce.
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000261
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32535 €
Sumár projektu:Predkladateľom a zároveň koordinátorom projektu je Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca. Je to moderná odborná škola, ktorá poskytuje študentom kvalitné vzdelávanie v odborných ekonomických predmetoch ako aj v cudzích jazykoch. Naši študenti musia nadobudnúť počas štúdia veľké množstvo teoretických vedomostí. Tieto získavajú prostredníctvom moderných metód vyučovania s aktívnym používaním metodológie CLIL. Našim cieľom je, aby boli v budúcnosti schopní využívať tieto vedomosti aj v reálnom podnikateľskom prostredí. A to je hlavný dôvod prečo chceme, aby naši študenti mali možnosť absolvovať stáž vo firmách v Londýne, kde získajú praktické skúsenosti a zručnosti. Ide najmä o zdokonalenie sa v používaní anglického jazyka, v používaní odbornej ekonomickej terminológie, skúsenosti s prácou v medzinárodnom tíme - tímová práca a teambuilding, spoznávanie novej kultúry, možnosť prezentovať našu kultúru v zahraničí. Zapojenie do mobility pomôže študentom zvýšiť ich sebavedomie, keďže v našom regióne nemajú dostatok príležitostí na praktické overenie si ich odbornej úrovne. Región Kysuce, v porovnaní s inými regiónmi, nemá tak široko rozvinuté podnikateľské prostredie, kedže ide o vidiecke prostredie a teda znevýhodnenú vidiecku mládež. A preto sme presvedčení, že účasť našich študentov na zahraničnej stáži im pomôže uplatniť sa na domácom aj medzinárdonom trhu práce. Škola plánuje zapojiť do mobility 15 účastníkov, študentov 4.ročníka bilingválneho štúdia (slovensko - anglického) a dvoch kvalifikovaných a skúsených učiteľov anglického jazyka a odborných predmetov v anglickom jazyku. Ako partnerskú organizáciu sme si vybrali ADC College na základe jej dlhoročných skúseností s mobilitou mládeže. Táto agentúra poskytne našim študentom komplexné služby, vrátane ubytovania, umiestnenia vo frmách v Londýne a tiež mentorovania počas celého trvania stáže. Sprevádzajúci učitelia budú mať možnosť aktívne kontrolovať svojich študentov, komunikovať s ich nadriadenými na pracoviskách a poskytovať im potrebnú pomoc. Po absolvovaní stáže očakávame skutočne pozitívny dopad vo viacerých smeroch: - naši študenti si zvýšia odbornosť a najmä sa naučia efektívne využívať svoje získané vedomosti v skutočnom podnikateľskom prostredí - naša škola môže v budúcnosti naďalej aktívne spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami v Európe a zlepšovať si svoj profil - škola aj študenti získajú cenné informácie a prehľad o aktuálnych potrebách a požiadavkách európskeho trhu práce
Koordinátor:Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Čadca
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu