Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodná prax-úspech v budúcnosti
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000259
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:95199 €
Sumár projektu:V tomto projekte sa sústreďujeme nielen na študentov našej školy, ale aj na vyučujúcich. Radi by sme realizovali dve aktivity: 1. Mobilita študentov v rámci OVP - študenti: -desať študentov zo SSOŠ s VJM v Mostovej odlúčené pracovisko Veľký Meder absolvuje odbornú stáž v Taliansku, v meste Miláno (odbor: Hotelová akadémia, predpokladaný termín stáže: september-október 2014) -osem študentov zo SSOŠ s VJM v Mostovej odlúčené pracovisko Veľké Kapušany absolvuje odbornú stáž v Taliansku, v meste Miláno (odbor: Hotelová akadémia, predpokladaný termín stáže: september-október 2014) -šesť študentov zo SSOŠ s VJM v Mostovej absolvuje odbornú stáž taktiež v Taliansku, v meste Miláno (odbor: Hotelová akadémia, predpokladaný termín stáže: september-október 2014) -šesť študentov zo SSOŠ s VJM v Mostovej absolvuje odbornú stáž v Spojenom kráľovstve, v meste Portsmouth (odbor: Obchodná akadémia, predpokladaný termín stáže: september-október 2014) -desať študentov zo SSOŠ s VJM v Mostovej odlúčené pracovisko Bátorové Kosihy absolvuje odbornú stáž nasledovne: 5 študenti v Maďarsku, v meste Budapešť (odbor Hotelová akadémia, predpokladaný termín stáže: september-október 2014) a 5 študenti v Taliansku, v meste Miláno (odbor Hotelová akadémia, predpokladaný termín stáže: september-október 2014). Termín odchodov v prípade skupín absolvujúcich odbornú stáž v Taliansku bude odlišný, takto zabezpečujúc študentom väčší a osobnejší priestor na vykonávanie úloh v rámci odbornej praxe. Zámerom projektu je prispieť k zvýšeniu praktických skúseností žiakov študijných odborov hotelová akadémia a obchodná akadémia, ktoré pripravujú odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti gastronomických služieb, cestovného ruchu, ekonomiky, marketingu, personalistiky, účtovníctva a administrácie. Odborné vzdelávanie umožňuje žiakom získať odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, prostredníctvom ktorých je schopný poskytovať kvalifikovaný výkon odborných činností v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva, reštauračného stravovania, stredísk účelového stravovania,v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu, kým v prípade obchodnej akadémie ide o podnikateľské subjekty ako firmy strednej a malej veľkosti, oddelenia marketingu, personalistiky, účtovníctva, mzdové oddelenie, ale aj vlastná firma. Ďalším zámerom projektu je prispieť k zdokonaleniu komunikačných schopností v anglickom jazyku. Očakávame, že pomocou projektu žiaci budú: - vedieť využiť teoretické vedomosti v praxi (odborných predmetov: technológia prípravy pokrmov, hotelový a gastronomický manažment, technológia obsluhy, sprievodcovská činnosť, animácia v hotely, ekonómia, marketing, manažment, účtovníctvo) -pomáhať študentom v počiatočnej odbornej príprave rozšíriť svoje vedomosti, zručnosti a návyky v odborných oblastiach - vedieť sa správne vyjadrovať, komunikovať s hosťami v materinskom - maďarskom, slovenskom a v anglickom jazyku v študijnom odbore hotelová akadémia a obchodná akadémia - získať možnosť nahliadnuť do praktickej rutiny osobitostí maďarskej a talianskej gastronómie, v prípade obchodnej akadémie do každodennej rutiny anglickej firmy - spoznať priebeh výkonu práce na rôznych úsekoch napr. hotelov, reštaurácií, personalistika, účtovníctvo, marketing - vedieť reagovať a riešiť problémové situácie - spolupracovať, rozdeľovať úlohy a byť členom kolektívu - zvýšiť vedomosti predovšetkým v odbornej komunikácii v anglickom jazyku. V prípade vyučujúceho: -osvojiť si vyššiu formu zložitej obsluhy - dokončovanie pokrmov pri stole hosťa, dochucovanie, miešanie šalátov, flambovanie, tranšírovanie - získať vedomosti o príprave, dekorácii a výdaji jedál podľa trendov gastronómie 21. storočia - získať vedomosti o dispozičnom riešení výrobných a odbytových stredísk podľa platných noriem EU a požiadaviek HACCP - pracovať na moderných technických vybaveniach výrobných a odbytových stredísk 2. Mobilita vyučujúcich v rámci OVP Projektu sa zúčastní jeden pedagogický zamestnanec školy, majster odbornej výchovy. Dvojtýždňovú odbornú stáž absolvuje v Maďarsku (v Budapešti) v auguste 2014. Majster odbornej výchovy učí žiakov v odbore kuchár – predmety technika prípravy pokrmov, technika obsluhy. Pracovným jazykom stáže je maďarský (čiastočne aj anglický) jazyk. Projekt bude zameraný na nadobudnutie nových odborných kompetencií pedagogického zamestnanca a na zlepšenie jeho komunikačných schopností v maďarskom, resp. v anglickom jazyku. Zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov zvýši efektívnosť vyučovania a reflexiu vlastnej práce pedagógov. Hlavným cieľom projektu je vybaviť účastníka stáže takými kompetenciami, ktoré im umožnia pripraviť žiaka na život v modernej a otvorenej občianskej spoločnosti.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
Mostová
Partneri:IBD Solutions Limited
Portsmouth, United Kingdom
www.ibdpartnership.co.uk
Danubius Szállodaüzemeltetö és Szolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság
Budapest, Hungary
www.danubiushotels.com
STARHOTELS SPA
Milano, Italy
www.starhotels.com
Russottfinance S.P.A.
Messina, Italy
www.marriott.com