Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európsky rozmer odbornej praxe
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000256
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:111478 €
Sumár projektu:Podávateľom projektu je stredná odborná škola SPŠ strojnícka v Bratislave a účastníkmi sú žiaci a učitelia SPŠ strojníckej v Bratislave odborov Strojárstvo, Mechatronika a Technického lýcea. Prijímajúcimi partnermi sú odborné školy Kainuum ammattiopisto, Kajaani, Fínsko, SKF Competence Centre/SKF Technical College, Göteborg, Švédsko a ABB Tekniska Gymnasium, Vasteras, Švédsko. Predkladaný projekt reflektuje na potrebu zvýšenia kvality odbornej praktickej prípravy žiakov a zároveň motiváciu žiakov k dnes málo populárnemu odbornému vzdelávaniu. V rámci aktivity 1 zabezpečia prijímajúce organizácie pre účastníkov – žiakov našej školy odbornú 4 týždňovú prax v podnikoch, kde zabezpečujú prax aj pre svojich študentov. Cieľom tejto aktivity je získanie základných pracovných návykov a zručností pri práci s programovo riadenými strojmi a s IKT technológiami na diagnostiku porúch, zvýšenie flexibility a adaptability študentov, zlepšenie ich komunikačných schopností v odbornej angličtine a získanie základov nového cudzieho jazyka (švédčina a fínčina). Predpokladáme, že projekt zvýši pripravenosť našich študentov na budúce povolanie a ich schopnosť začleniť sa do trhu práce po ukončení štúdia. V nemalej miere skúsenosti z praxe v zahraničí zvýšia aj flexibilnosť a podnikavosť účastníkov. Európsky rozmer projektu zdôrazňuje aj skutočnosť, že študenti z Fínska a Švédska prídu na prax v Bratislave. Zároveň bude aj prínosom pre sprevádzajúcich učiteľov zúčastnených škôl pri získaní skúseností vo vedení odbornej praxe, ktoré môžu zúročiť pri úprave a modernizácii učebných plánov a tvorbe školských vzdelávacích programov. V rámci aktivity 2 sa stáží zameraných na ECVET, CLIL v odborných predmetoch a moderné výrobné technológie zúčastnia učitelia SPŠ strojníckej v Bratislave. Cieľom týchto stáží je inovácia školského vzdelávacieho programu. Realizáciu projektu plánujeme na 24 mesiacov v rokoch 2014 - 2016. Projekt počíta so štvortýždňovou zahraničnou praxou pre 36 žiakov a 6 sprevádzajúcich učiteľov v 6 turnusoch v dvochinách a zároveň s dvojtýždňovou stážou pre 6 učiteľov 3 turnusoch v dvochinách.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola strojnícka
Bratislava
Partneri:Kainuun ammattiopisto
Kajaani, Finland
www.kao.fi
SKF Sverige AB
Göteborg, Sweden
www.skftekniskagymnasium.se
Industritekniska Gymnasiet i Bergslagen AB
Västerås, Sweden
www.abbindustrigymnasium.se