Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax v zahraničí - nové zručnosti a kompetencie.
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000226
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24751 €
Sumár projektu: Projekt "Odborná prax v zahraničí - nové zručnosti a kompetencie" je zameraný na prehĺbenie zručností žiakov a žiačok učiacich sa pre automobilový priemysel a to pri príjme, predaji a opravách áut aplikáciou nadobudnutých vedomostí, s cieľom prehĺbiť si už osvojené poznatky u dvoch partnerov jedného z Nemecka a druhého z Rakúska, samozrejme s komunikáciou v nemeckom jazyku. Týmto projektom umožníme získať stážistom nové zručnosti z používania špecifických postupov pri oprave vozidiel koncernových značiek a k tomu určených špecifických náradí a prípravkov. Projektom chceme zrealizovať prax stážistov pre opravu automobilov značiek MAZDA, MITSUBISHI a TOYOTA v Mníchove v Nemecku a VW (aj úžitkové vozidlá), AUDI a Porsche vo Viedni v Rakúsku. Účastníci projektu získajú tiež praktické zručnosti z optického merania na meracej stolici, vedomosti a praktické zručnosti z diagnostikovania závad špeciálnymi koncernovými diagnostikami a z praktických skúseností z automatické odvzdušňovanie bŕzd pri zásahu do systému. Tieto poznatky budú žiaci získavať priamou účasťou na odbornom pracovisku pod vedením inštruktorov praxe. Obe firmy nám umožnili zapojiť našich žiakov a žiačky do vzdelávacieho procesu na ich pracovných prevádzkach za obdobných podmienok ako u svojich súčasných vlastných žiakov. Žiaci, ktorí sa zúčastnia stáže si zvýšia rozsah špecifických vedomostí a zručností, čím získajú ďalšie kompetencie. Navyše spoznajú úspešné zahraničné automobilové prostredie. Stanú sa konkurencieschopnou pracovnou silou, ktorá odpovedá požiadavkám modernej doby. Potreba realizovať mobility vyplynula z nedostatočných možností odborného praktického vzdelávania žiakov oboch odborov v našich podmienkach. Škola nie je vždy uspôsobená ani schopná nasimulovať všetky prípady praxe. Častou príčinou tohto stavu sú aj súčastní zamestnanci vo firmách neovládajú predpísané postupy opráv automobilov, ktoré sa na aj našom trhu predávajú a servisujú. Cieľom projektu je získať vybrané nové vedomosti, zručnosti a tým kompetencie z používania špecializovaného-koncernového náradia a prípravkov, získať nové praktické skúsenosti z opráv, detekovania, merania a diagnostikovania závad špeciálnymi koncernovými zariadeniami firiem a zlepšiť si komunikačné schopnosti v nemeckom jazyku. Cieľom je tiež zvýšiť a skvalitniť odbornosť žiakov vyslaných na mobilitu prostredníctvom získania nových vedomostí, zručností a pracovných skúseností v autoodvetví v Nemecku a v Rakúsku a tým im napomôcť pri ich osobnom rozvoji a zamestnateľnosti na európskom trhu práce. Projekt nám pomôže lepšie pochopiť a identifikovať potreby zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie, prípravu a zručnosti žiakov. Z realizácie cieľov projektu chceme poznatky zapracovať do ŠkVP pre ďalšie obdobie a tiež chceme túto časť vzdelávania zapracovať do kreditného systému v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET) s ich využívaním v mobilitách v Rakúsku a Nemecku aby vzniklo kreditové, špecifické vzdelávanie pre vybranú časť vedomostí, zručností a návykov v oblasti autoopravárenstva. Účastníkmi projektu budú žiaci(čky)-učni(ce) 3. alebo 2. ročníka trojročného učebného (nematuritného) odboru: autoopravár - mechanik (2487H01) a žiaci 1. alebo 2. ročníka dvojročného denného nadstavbového študijného (maturitného) odboru: dopravná prevádzka (3757L), ktorých úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností, ako aj komunikačných zručností v nemeckom jazyku, zodpovedá požiadavkám na absolventa odboru. Realizácia projektu je plánovaná na obdobie júl 2014 až jún 2015 s plánovanými mobilitami, ktorých sa zúčastní osem žiakov z našej školy v nasledovných termínoch: 1. mobilita: nástup na mobilitu 7.9.2014, stáž od 8.9.2014 do 3.10.2014, návrat z mobility 4.10.2014 2. mobilita: nástup na mobilitu 5.10.2014, stáž od 6.10.2014 do 31.10.2014, návrat z mobility 1.11.2014 3. mobilita: nástup na mobilitu 2.11.2014 stáž od 3.11.2014 do 28.11.2014, návrat z mobility 29.11.2014. Očakávanými výsledkami z projektu a ich dopad na vzdelávací systém spočíva v zhmotnení a zakomponovaní poznatkov účastníkov do študijného programu školy, do učebných plánov Školského vzdelávacieho programu v učebnom odbore autoopravár - mechanik a študijnom odbore dopravná prevádzka v novom školskom roku 2015/2016, tiež v jazykovom vzdelávaní. Výsledkom je prenos informácií medzi partnermi projektu. Aplikáciou získaných poznatkov v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov v zahraničí v praktickom vyučovaní, získame spätnú väzby o potrebách súčasnej praxe a rozvoji spolupráce na úrovni vedenia školy a vedenia firiem partnerov. Máme možnosť prípraviť inovované postupy pre nasledujúce možné stáže pre prípadných ďalších stážistov a tým vytvorenie nových podmienok na pokračovanie mobilít v autoopravárenskom odvetví a udržanie si mobilít u partnera "PORSCHE Inter Auto GmbH & Co KG, SIMMERING", Viedeň a "Autohaus Soucek" z Mníchova. Účastník stáže v zahraničí získa od Národného strediska pre Europass MŠVVaŠ SR Bratislava certifikát.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom
Hliník nad Hronom
Partneri:PORSCHE WIEN-SIMMERING
Wien, Rakúsko
www.porschesimmering.at
Autohaus Soucek
München, Germany
www.autohaus-soucek.de