Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kompetencií a zručnosti žiakov v špeciálnych podmienkach.
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000224
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:75004 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na mobilitu žiakov učebných a študijných odborov vyučujúcich na škole v súčinnosti so zvyšovaním ich odbornej a vedomostnej úrovne a kompetenciami pri trvalo udržateľnom rozvoji v oblasti lesníctva. Hlavným cieľom je prostredníctvom mobilitnej skúsenosti u partnerov zvýšiť odbornú a vedomostnú úroveň vybraných žiakov v oblasti lesníckej prvovýroby, diagnostiky, opravárenstva a lesnej techniky. Ďalším cieľom je získanie interkulturálnych kompetencií na európskom trhu práce, utvrdenie a nadobudnutie nových kompetencií v environmentálnej výchove, pochopenie prírodných procesov a potreba uplatnenia filozofie trvalo udržateľného lesného hospodárstva v chránených územiach. Prioritným cieľom projektu je v dobe nedostatku pracovných príležitostí pre mladých ľudí a kvalitného európskeho trhu práce podporiť metódy vzdelávania v naplnení potrieb obhospodarovania lesných zdrojov a lesnej pôdy trvalo udržateľným spôsobom tak, aby naši žiaci boli po ukončení štúdia nasledovníkmi v uspokojovaní sociálnych, ekonomických, ekologických, kultúrnych a duchovných potrieb súčasnej generácie, ako aj budúcich generácií. Projektovými partnermi sú overené inštitúcie v oblasti vzdelávania a prípravy žiakov a ochranárska organizácia, zaoberajúca sa obhospodarovaním, ochranou a výskumom prírodného územia svetového významu. S partnermi máme podpísané zmluvy o spolupráci v oblasti vzdelávania a prípravy našich žiakov. Konkrétne sa jedná o Strednú školu gastronomie hotelnictví a lesnictví Bzenec a Integrovanú střední školu Vysoké nad Jizerou v Českej republike a Babiogórsky Park Narodówy Zawoja v Poľsku. Účastníkmi projektu sú žiaci SOŠ lesníckej v Tvrdošíne vo veku od 17 do 19 rokov. Sú to vybraní žiaci z nasledovných učebných a študijných odborov: 12 žiakov z odborov 2466 H 04 mechanik opravár a 4524 H agromechanizátor, opravár. Absolventi učebných odborov vykonávajú technickú diagnostiku, údržbu, zisťovanie závad, opravy, nastavovanie a preskúšanie vozidiel, lesných strojov a zariadení, mechanizovaného náradia, UKT a ŠLKT vrátane ich príslušenstva a nákladných automobilov na odvoz dreva vrátane ich špeciálneho vybavenia. Mobilitnú skúsenosť získajú v Integrovanej střední škole Vysoké nad Jizerou. 16 žiakov odboru 4575 H mechanizátor lesnej výroby. Absolventi učebného odboru vykonávajú odborné pracovné činnosti v lesnom hospodárstve, v pestovnej i ťažbovej činnosti. Sú spôsobilí pracovať so všetkými druhmi mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve (motorová píla, lesné traktory, krovinorezy, automobily pre odvoz dreva). 16 žiakov odboru 4556 4 - operátor lesnej techniky. Absolventi tohto štvorročného odboru ovládajú činnosti súvisiace s obsluhou a údržbou lesných strojov v pestovnej činnosti, v ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva a skladoch dreva. Vedia riadiť a organizovať prácu v pracovných skupinách v lesníckej prvovýrobe, posúdiť vhodnosť využitia a nasadenia lesných strojov a zariadení, čítať jednoduché strojárske výkresy a schémy, vedia posúdiť vhodnosť využitia a nasadenia lesných strojov, ktoré sami ovládajú. Mobilitnú skúsenosť získajú podľa kritérií výberu v Strednej škole gastronomie hotelnictví a lesnictví Bzenec v CZ a Babiogórskom Parku Narodówom Zawoja v Poľsku. Všetci žiaci uvedených učebných a študijných odborov prejdú výberom podľa motivačných kritérií. Kritéria stanovia odborné predmetové komisie so zreteľom na zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne žiakov s kompetenciami pri trvalo udržateľnom rozvoji v oblasti lesníctva. Žiaci v užšom výbere sa oboznámia s cieľmi plánovanej mobility. Žiaci prejdú kultúrnou, odbornou a jazykovou prípravou v takom rozsahu, aby boli schopní porozumieť pokynom mentora, orientovať sa v zvyklostiachiny a byť samostatní pri príležitostnej komunikácií. Absolvujú cvičenia a školenia zamerané na psychologické javy v skupine, bezpečnosť pri práci a oboznámia sa s partnerskými inštitúciami. Počas mobility budú žiaci pracovať podľa pracovného programu stáže. Pracovný program bude prílohou partnerskej zmluvy a schvať ho budú predmetové komisie odborných predmetov na SOŠL Tvrdošín. Absolvovanie mobility so schváleným pracovným programom stáže je súčasťou odbornej prípravy vybraného žiaka. Z krátkodobého hľadiska je našou skúsenosťou, že mladí ľudia majú snahu získať nové mobilitné skúsenosti a aby splnili výberové kritéria pre účasť na mobilite sú motivovaní cieľavedome pracovať na sebe a pripravovať sa tak, aby počas školskej výučby dosahovali v škole požadované výsledky. Pre absolventa je z dlhodobého hľadiska prínosom jeho vyššia schopnosť presadiť sa na kvalitnom medzinárodnom trhu práce. Aj pre školu je prínosom účasť jej žiakov na mobilitných projektoch a stážových pracoviskách partnerov, pretože to zvyšuje kredit školy a vysiela pozitívne signály o škole a jej aktivitách do celého regiónu. Zároveň je to tiež pozitívnym signálom aj pre odbornú lesnícku verejnosť v celej SR.
Koordinátor:Stredná odborná škola lesnícka
Tvrdošín
Partneri:Babiógórski Park Narodowy
Zawoja, Poland
www.bgpn.pl
Integrovana stredni skola, Vysoke nad Jizerou, Dr. Farskeho 300, prispevkova organizace
Vysoké nad Jizerou, Czech Republic
www.iss-vysokenj.cz
Stredni skola gastronomie, hotelnictvi a lesnictvi, Bzenec
Bzenec, Czech Republic
www.sosbzenec.cz