Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničná odborná stáž – nové cesty na európsky trh práce
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000209
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:78832 €
Sumár projektu:Slovensko je už etablovaným členom Európskej únie. Je preto dôležité pripravovať žiakov pre európsky trh práce a umožniť im zúčastniť sa nadnárodných mobilitných programov. Tento projekt zahŕňa realizáciu štyroch stáží pre žiakov Spojenej školy v Detve a SOŠ v Žarnovici– odborov obchodná akadémia, mechanik nastavovač a mechanik počítačových sietí. Odbornej stáže sa zúčastní spolu 31 žiakov 2. až 4. ročníka. Výber zohľadňuje jazykové, odborné a osobnostné predpoklady na úspešné zvládnutie pobytu v zahraničí. Druhou mobilitou bude výučba učiteľov odborných predmetov a majstrov praktického vyučovania v partnerských českých stredných odborných školách. Celkovo sa tejto mobility zúčastnia 4 učitelia. Odborná stáž bude trvať 3-4 týždne a uskutoční sa v podnikoch a inštitúciách v Nemecku, Veľkej Británii a Českej republike. Obsah odbornej praxe bude plne v súlade s cieľovými požiadavkami a príslušnými učebnými osnovami. Za hlavné ciele sme si stanovili: - zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti z predmetov v rámci príslušných školských vzdelávacích programov, - zlepšiť jazykové a komunikačné zručnosti v nemeckom/anglickom jazyku, - nadobudnúť nové odborné vedomosti z profilových predmetov zúčastnených študijných odborov, - konfrontovať fungovanie podnikateľskej sféry na Slovensku a v cieľovejine (študijný odbor obchodná akadémia), - konfrontovať fungovanie modernej strojárskej výroby na Slovensku a v cieľovejine (študijný odbor mechanik nastavovač, mechanik počítačových sietí), - rozvíjať samostatnosť, zodpovednosť a tvorivosť žiaka v nových podmienkach a umožniť tak jeho lepšiu prípravu na prvý vstup na trh práce s dôrazom na možnosť presadiť sa v EÚ, - spoznávať kultúru, mentalitu a spôsob života navštívenej krajiny a prispieť tak k zaradeniu účastníkov stáže do multikultúrnej spoločnosti, - sledovanie súčasných trendov v EÚ a zvýšenie mobility a integrácie v rámci jednotlivých štátov EÚ - prepojenie obsahu vzdelávania a odbornej prípravy s potrebami trhu práce - porovnanie a prepojenie obsahov vzdelávania v rámci odborného vzdelávania v EÚ - transfer nadobudnutých poznatkov a skúseností do obsahovej náplne odborných predmetov - rozvíjanie kontaktov s partnerskými organizáciami za účelom ďalšej spolupráce pri organizovaní mobilít pre žiakov školy Hosťujúcimi organizáciami sú: Internationaler Bund Bildungszentrum Jena, Siawns Teg, SOŠ Třemošnice, Jenaer Bidungszentrum a SOŠ Plzeň, ktoré pripravia žiakom miesta odbornej stáže a pedagogickým zamestnancom umožnia absolvovať výučbu v ich škole. Všetci žiaci obdržia po ukončení mobility hodnotenia z podnikov, certifikáty a Europass-mobilita.
Koordinátor:Spojená škola
Detva
Partneri:Stredni odborna skola a Stredni odborne uciliste technicke, Tremosnice, Sportovni 322
Třemošnice, Czech Republic
www.sos-tremosnice.cz
Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste
Jena, Germany
www.internationaler-bund.de
JENAER BILDUNGSZENTRUM gGmbH SCHOTT CARL ZEISS JENOPTIK
Jena, Germany
www.jbz-jena.de
Stredni odborna skola obchodu, uziteho umeni a designu, Plzen, Nerudova 33
Plzeň, Czech Republic
www.nerudovka.cz
Stredna odborna skola
Žarnovica, Slovakia
www.soszc.eu
Siawns Teg Limited
Newtown, United Kingdom
www.siawnsteg.co.uk