Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do Európy za vzdelaním
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000208
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:84877 €
Sumár projektu:Do Európy za vzdelaním je projekt zameraný na kategóriu mladých ľudí, študentov v počiatočnej príprave vzdelávania. Oblasť, v ktorej sa pripravujú na povolanie je automobilová technika, automobilový priemysel a informačné technológie. Vzhľadom na to, že automobilový priemysel patrí k preferovaným a prudko sa rozvíjajúcim odvetviam, považujeme takto zameraný projekt za dostatočne opodstatnený. Odbornej stáže sa zúčastnia študenti tretích ročníkov trojročných učebných odborov a štvrtých ročníkov maturitných odborov, ktorí už nadobudli dostatok vedomostí a odborných zručností a sú pripravení využiť mobilitu na budovanie nadstavby v takých oblastiach svojej profesie, ktoré v našom školskom prostredí nedokážu získať. Odborná náplň stáže bude zameraná na opravy a údržbu automobilov rôznych značiek, v oblastiach mechaniky, elektroniky, karosárstva a lakovníctva alebo na diagnostiku uvedených oblastí priamo vo výrobe. Projekt reaguje tiež na na komuniké z Brúgg v roku 2010, ktoré aktualizovalo kodanský proces a v ktorom sa kladie dôraz na posilnenie príťažlivosti, kvality a výkonnosti systémov odborného vzdelávania a prípravy... Tieto zámery sú v našom projekte považované za hlavné ciele. V rámci mobility v spolupráci s partnermi zabezpečíme pre jej účastníkov také pracovné prostredie a náplň, ktorú v domácich podmienkach nedokážeme poskytnúť. Okrem odborných zručností, ktoré študenti na jednotlivých pracoviskách nadobudnú, oboznámia sa s komplexným systémom práce v reálnych dielňach, overia si svoju schopnosť začleniť sa do pracovného kolektívu v cudzom a inojazyčnom prostredí, schopnosť komunikovať s nadriadenými, ako aj so zákazníkmi. Projekt sa zrealizuje v mesiacoch júl 2014 až jún 2015 v šiestich kraúnnách: Česko, Rakúsko,, Portugalsko, Turecko, Taliansko a Veľká Británia. Predpokladáme účasť 7 skupín so sprevádzajúcimi pedagógmi, v počte 5 tážistov nainu. Príprava účastníkov mobility bude priebežná a zahrnie: interkulturálnu, odbornú, jyzakovú a organizačnú prípravu Projekt má svoje opodstatnenie tiež z dôvodu podporiť možnost uplatniť sa na medzinárodnom trhu práce. Toto považujeme za dôležitý prínos projektu a vďaka Europassu – Mobilita, ktorý obdrží každý účastník, bude táto stáž nielen registrovaná, ale tiež uplatniteľná pri hľadaní budúceho zamestnania. Očakávané výstupy spočívajú v zlepšení odborných zručností jednotlivých profesiíí, získaní jazykových kompetencií a tiež sociálnych spôsobilostí v oblasti komunikácie a asimilácie do inokultúrneho prostredia. Všetci účastníci projektu sa začlenia do procesu celoživotného vzdelávania a veríme, že si už v mladom veku začnú uvedomovať jeho dôležitosť pre svoj odborný rast počas celého obdobia svojej pracovnej kariéry. Tento faktor považujme dlhodobý dopad projektu.
Koordinátor:Stredná odborná škola automobilová
Bratislava
Partneri:Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich
Sirnitz, Rakúsko
www.abiedermann.at/international.html
Integrovana stredni skola automobilni, Brno, Krizikova 15
Brno, Czech Republic
www.issabrno.cz
Associação Intercultural Amigos da Mobilidade
Barcelos, Portugal
www.mobilityfriends.org
TELLUS LIMITED
PLYMOUTH, United Kingdom
www.tellusgroup.com
Stredni skola automobilni Holice
Holice, Czech Republic
www.spsauto.cz
Mesleki ve Teknik Egitimi Gelistirme Dernegi
Maltepe, Turkey
www.metegder.org