Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získavajme nové obzory praxou v zahraničí
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000190
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32000 €
Sumár projektu:Hlavnou motiváciou k príprave a realizácii predkladaného projektu je snaha o zvyšovanie kvality absolventov našej školy (ich kľúčových a odborných kompetencií, vedomostí a zručností) v študijných odboroch zdravotnícky asistent a masér, k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a internacionaliácia našej školy. Ciele projektu sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom odbornej spolupráce so zariadeniami poskytujúcimi zdravotnícku a sociálnu starostlivosť v zahraničí a realizácie odborných pracovných stáží našich žiakov v partnerských organizáciách. Partnerské organizácie (Lázne Luhačovice a. s., CZ; Orchard House Midlands Ltd, UK; Hospic na Sv. Kopečku Olomouc, CZ) boli vybrané so zreteľom na potreby účastníkov stáže, na obsah a potreby praktickej prípravy našich žiakov v uvedených odboroch, dané štátnymi vzdelávacími programami a školskými vzdelávacími programami pre uvedené zdarvotnícke odbory. Náročnosť oboch týchto zdravotníckych povolaní si vyžaduje rozsiahle odborné vedomosti, zručnosti, široký všeobecný rozhľad, ktoré budú vďaka projektu podporené zahraničnou odbornou pracovnou skúsenosťou už počas štúdia na strednej zdravotníckej škole. Hlavnými cieľmi projektu sú: a, Zrealizovať zahraničné pracovné stáže pre žiakov. Celkový počet účastníkov je 22, z toho 18 žiakov (4 žiaci 4. roč a 10 žiakov 3. roč - odbor zdravotnícky asistent a 4 žiaci - odbor masér) a 4 prevádzajúce osoby. Stáže sú rozdelené do štyroch turnusov. b, Umožniť účastníkom: b1, rozvoj kľúčových a odborných kompetencií, sebavedomia, aktivity, samostatnosti, b2, podporiť ich schopnosť zapájať sa do práce v cudzom prostredí, neznámom pracovnom kolektíve, inom kultúrnom prostredí a v inejine. b3, rozvíjať jazykové spôsobilosti - porozumenie bežnej odbornej terminológii a prac. pokynom, komunikácia s klientami a motivovácia k štúdiu cudzieho jazyka, bežné situácie aj mimo pracoviska. b4, spoznávať ľudí z odlišných kultúr, Medzi hlavné aktivity projektu patria: komunikácia s partnerskými organizáciami, naplánovanie pracovných programov účastníkov tak, aby boli prispeli k rozvoju ich odborných schopností, realizovanie jazykovej, odbornej a kultúrnej prípravy, realizovanie naplánovaných stáží, vyhodnotenie stáží a výsledkov projektu, monitorovanie priebehu projektu a diseminácia výsledkov projektu. Popis turnusov stáží: Všetky stáže budú dvojtýždňové. a, stáž v Hospici na Sv. Kopečku, CZ (4 žiaci , odbor zdravotnícky asistent, 4. ročník + jedna sprevádzajúca osoba); X. 2014 b, stáž v Hospici na Sv. Kopečku, CZ (5 žiakov , odbor zdravotnícky asistent, 3. ročník + jedna sprevádzajúca osoba); VI. 2015 c, stáž v Orchard House Midlands Ltd, UK, (5 žiakov , odbor zdravotnícky asistent, 3. ročník + jedna sprevádzajúca osoba); VI. 2015 d, stáž v sp. Lázne Luhačovice, CZ (4 žiaci , odbor masér, 3. ročník + jedna sprevádzajúca osoba); VI. 2015 Hlavný obsah stáží a, až c, je pozorovať a realizovať racovné postupy, prístup ku klientom, používať nové pracovné pomôcky, dermo-protektívne prostriedky, pomôcky doplňujúce posteľ, organizácia práce v tíme, zamestnávanie klientov, oboznámiť sa s hospicovou a paliatívnou starostlivosťou pre stážistov v UK je dôležité uplatňovať anglický jazyk v pracovnom prostredí a v bežných situáciách. Hlavný obsah stáže d, je v Kúpeľoch Luhačovice predviesť našim žiakom možnosti aplikácie, terapeutické účinky a využitie minerálnych liečivých prameňov, klimatoterapie na širokú škálu ochorení, ktoré sa v týchto kúpeľoch využívajú, použitie týchto terapií u detí od útleho veku až po dorast. V neposlednom rade budú mať možnosť zhodnotiť vývoj používania a aplikovania minerálnych liečivých prameňov v minulosti a súčasnosti. Výstupy projektu: a, zrealizované stáže pre 22 účastníkov (z toho 18 žiakov) z našej školy, potvrdené certifikátom Europas Mobility, b, intenzívna jazyková, kultúrna a odborná príprava, c, pozorovanie, uplatňovanie a porovnanie pracovných štýlov v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vinách EÚ so zariadeniami v SR - spracované v prezentácii. d, získané nové pracovné skúsenosti účastníkov stáže, sprievodných osôb, ostatných zamestnancov zapojených do projektu - spracované v prezentácii - modernizácia a internacionalizácia výchovno-vzdelávacieho procesu školy, e, nadviazaná nová spolupráca s troma organizáciami EÚ, ktorých zameranie a činnosť je zaujímavá pre vzdelávanie v strednej zdravotníckej škole. f, uverejnené články o výsledkoch projektu v regionálnej tlači, na internetovej stránke školy, Dopady projektu: a, skvalitnenie kompetencií a osobnosti absolventov našej školy, čo prispeje k skvalitneniu zdravotníckeho personálu v SR ak ich lepšej zamestnateľnosti b, zvýši sa informovanosť o vzdelávacom systéme v zdravotníckom školstve SR v zahraničných organizáciách a naopak, c, Žiaci budú motivovaní k lepším študijným a pracovným výsledkom, d, modernizáciou a internacionalizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu zvýši sa konkurencie schopnosť našej školy.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Skalica
Partneri:Orchard House Midlands ltd
Birmingham, United Kingdom
www.orchardhousenursinghome.co.uk
Lazne Luhacovice, a.s.
Luhacovice, Czech Republic
www.lazneluhacovice.cz
Hospic na Svatem Kopecku
Olomouc, Czech Republic
www.hospickopecek.charita.cz