Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Living and working in Europe / Život a práca v Európe
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000183
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:118148 €
Sumár projektu:Projekt pripravujeme v úzkej spolupráci s partnerskými školami z už ukončených spoločných európskych projektov, ktoré už niekoľko rokov spolupracujú pri zabezpečovaní odbornej praxe žiakov a s firmami, v ktorých už žiaci našej školy absolvovali zahraničnú odbornú prax v rámci projektu LDV IVT . Medzi osobami zapojenými do projektu sú veľmi dobré nielen pracovné ale aj osobné vzťahy, čo je dobrý predpoklad na úspešnú spoluprácu. Do projektu budú zapojené školy: Obchodná akadémia Prešov: vysielajúca škola a hostiteľská škola pre žiakov z Halle/Westf. Volosu a Wiltzu a hostiteľské školy: Berufskolleg v Halle/Westf. (Nemecko); Lycee du Nord vo Wiltzi (Luxembursko); 1st EPAL Volou vo Volose v Grécku; 1 EPAL Ionias Magnisias vo Volose v Grécku a firmy: Manderley B.V v Ootmarsum v Holandsku a ALBIRO Ges. m.b.H. v Sittersdorfe v Rakúsku. Všetky hostiteľské organizácie zabezpečia pracoviská a dohľad nad priebehom stáže, pomôžu so zabezpečením ubytovania žiakov a s prípravou programu vo voľnom čase, prevezmú starostlivosť o žiakov v čase trvania stáže. Cieľom našich zahraničných odborných praxí je umožniť žiakom v počiatočnej príprave na povolanie získať prvé medzinárodné skúsenosti v podnikoch a firmách v zahraničí. Absolvovanie štvortýždňovej odbornej praxe pomôže žiakom zlepšiť ich osobné a cudzojazyčné kompetencie, zvýši ich šance zamestnať sa v inýchinách EÚ a nemalou mierou prispejú k zvýšeniu motivácie pre ďalšie a kvalitnejšie vzdelávanie aj ostatných žiakov školy. Účasť na mobilite posilní výrazne aj osobný rozvoj žiakov, zvýši ich sebadôveru a samostatnosť, zvýši ich interkulturálne povedomie. Žiaci na základe vlastných skúseností spoznajú význam a dôležitosť vzdelávania sa a učenia sa cudzích jazykov. Obchodná akadémia plánuje v období rokov 2014-2016 vyslať na zahraničnú prax 10 skupín s celkovým počtom 44 žiakov 3. ročníka. Mobility žiakov sa budú realizovať od októbra 2014 do mája 2015 v rôznych podnikoch a firmách, ktoré zabezpečia jednotlivé hostiteľské školy v sídle školy a v uvedených partnerských firmách. Dĺžka praxe v trvaní 4 týždňov je dostatočná na oboznámenie sa žiakov sinou, ľuďmi a pracovným prostredím, na zlepšenie schopností komunikovať v cudzom jazyku, ale aj na splnenie všetkých stanovených výchovno-vzdelávacích úloh a cieľov. Ďalšia spolupráca s partnerskými organizáciami hlavne v oblasti odbornej prípravy aj po ukončení tohto projektu prispeje k zvyšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania, k zvýšeniu kreditu školy na verejnosti, ale aj k zvýšeniu záujmu o štúdium na našej škole.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Prešov
Partneri:ALBIRO Ges.m.b.H.
Miklauzhof, Rakúsko
www.albiro.com
1 EPAL N. IONIAS MAGNISIAS
VOLOS, Greece
www.1epal-n-ionias.mag.sch.gr
Manderley Fashion B.V.
AE Ootmarsum, Netherlands
www.manderley.nl
Lycée du Nord Wiltz
Wiltz, Luxembourg
www.lnw.lu
Berufskolleg Halle (Westf.)
Halle (Westf.), Germany
www.berufskolleg-halle.de
1st EPAL VOLOU
VOLOS, Greece
www.1epal-volou.mag.sch.gr