Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európa potrebuje vzdelaných
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000171
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:52459 €
Sumár projektu:Náš projekt sa sústreďuje na dve cieľové skupiny: 1. študenti 4. ročníka odboru obchodná akadémia, počet účastníkov: 20. Cieľováina: Miláno, Taliansko. Doba stáže: 3 týždne. Termín stáže: September-október 2014 2. učitelia anglického jazyka, počet účastníkov: 3. Cieľováina: Portsmouth, Anglicko. Doba stáže: 2 týždne. Termín stáže: August-September 2014 Pre cieľovú skupinu 1 sme stanovili ciele na základe potreby účastníkov a predchádzajúceho mobilitného projektu v roku 2013. V tomto regióne existujú mnohí MSP, ktoré sú v obchodnom styku so zahraničnými podnikmi a spoločnosťami, sú prítomní v našom širokom regióne aj také podnikateľské subjekty, ktorí obchodujú so talianskymi podnikateľmi, podnikmi a spoločnosťami alebo sú dcérskou spoločnosťou talianskej skupiny (napr.: VSK, s.r.o., OLDRATI SLOVENSKO, s.r.o, Tytex Slovakia, s.r.o., I.C.A., s.r.o., SB INMART, a.s.,Bardejovské kúpele, a.s., ). Vďaka mobilitného programu v Taliansku, účastníci si môžu osvojiť základné princípy a fungovania talianskej spoločnosti, administratívne procedúry, jedinečnosti, logistické a finančné metódy používaných v Taliansku. Tieto získané vedomosti a zručnosti zvýšia nielen odbornosť našich študentov, ale aj konkurencieschopnosť na trhu práce. Myslíme si, že projekt prispieva aj k tomu, aby účastníci prijali pracovnú príležitosť aj v horeuvedených firmách. V našom projekte sú stanovené ciele našej odbornej praxe, ktoré vychádzajú z učebných osnov a náplňou praxe našich žiakov môžu byť nasledujúce body, v ktorých sa žiaci môžu zdokonaliť. Hlavné ciele projektu: - zdokonaliť sa v práci na propagačnom a marketingovom oddelení ( zdokonaliť sa a osvojiť si nové metódy, techniky v oblasti prípravy a rozposielania rôznych katalógov, zhotovenia prezentácií pre potenciálnych zákazníkov, prípravy webových stránok pre firmy - zdokonaliť sa v práci práca na finančnom oddelení (zdokonaliť sa a osvojiť si nové metódy, techniky prostredníctvom práci s pokladnicou, ceninami, spolupráce s bankou, úhrady faktúr, účtovania v účtovnom programe firmy), - zdokonaliť sa v práci na personálnom oddelení (evidencia zamestnancov alebo práca s personálnou agendou) - zdokonaliť sa v práci na mzdovom oddelení (výpočet mzdy a zákonných odvodov, výpočet dane z príjmov, vyhotovenie mzdových listov zamestnancov, vyhotovenie zúčtovacej a výplatnej listiny). - zdokonaliť sa v práci na materiálovom oddelení (písomné spracovanie objednávok, kontrola prijatých faktúr, odoslaných faktúr a spotrebného materiálu, práca s účtovným programom daného oddelenia). - oboznámiť sa s organizačnou štruktúrou firiem a veľkoskladov - získanie skúsenosti s triedením pošty, rôznych písomností a bankových výpisov, nahadzovanie rôznych údajov do počítača - zdokonalenie komunikačných schopnosti a jazykovej odbornosti a pripravenosti, rozšírenie slovnej zásoby Dôvodmi organizovania odbornej stáže učiteľov anglického jazyka sú nasledujúce: - znalosť anglického jazyka dnešného študenta je nevyhnutnou podmienkou, zvýši svoje konkurencieschopnosť, sebavedomie. Naša škola kladie veľký dôraz na profesijného učenia anglického jazyka. Zúčastnenie na odbornej stáže v Anglicku prináša pre učiteľom nové formy učenia anglického jazyka, zdokonalia sa v odbornom konverzácií. Vďaka tomu kvalita vyučovacích hodín sa zvyšuje a tým sa zvyšuje jazykové schopnosti našich študentov - osvojenie jazykové schopnosti v priamo v krajine, kde oficiálnym jazykom je anglický prináša oveľa viac z odborného hľadiska, ako zúčastniť sa na pár dňovom semináre na Slovensku. Hlavné ciele projektu: - zúčastniť sa na semináre podporujúce plynule rozprávanie, hovorový jazyk, idiómy, slang a slovnej zásoby zameraná na zdokonalenie komunikácie prostredníctvom skutočnej hovorovej a písanej angličtiny, ktorá sa používa v novinách, časopisoch, magazínoch, videách. Hovorový jazyk , idiómy a intenzívna slovná zásoba umožnia efektívnejšiu komunikáciu v reálnych životných situáciách a v reálnej anglicky hovoriacej krajine. - intenzívnejšie rozvíjať komunikačné schopnosti a zdokonaliť sa v každodennom používaní angličtiny. - pomocou seminárov a kurzu zdokonalenie angličtiny, jej správne a plynulé používanie prostredníctvom počúvania, čítania, hovorenia a písania, precvičenie rôznych komunikačných cvičení, podporujúcich plynule rozprávanie a cvičenia na rozširovanie slovnej zásoby. - zdokonaliť sa v obchodnej angličtiny, zdokonaliť komunikačné schopnosti v obchodnom prostredí so zameraním na témy ako stretnutia a rokovania, ústna a písomná prezentácia, obchod, marketing, reklama, cestovanie, analýzy, trendy, porozumenie kultúrnych rozdielov - naučiť sa aplikovať do vyučovania rôzne vzdelávacie štýly a potreby - oboznámiť sa s najnovšími vyučovacími metódami a modernými prístupmi k vyučovaniu jazyka - naučiť sa efektívnejšie aplikovať kreativitu do tvorby učebných materiáloch na zvýšenie motivácie žiakov - porovnať multikulturalizmus v Británii a na Slovensku.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Michalovce
Partneri:IBD Solutions Limited
Portsmouth, United Kingdom
www.ibdpartnership.co.uk
SO.GE.M.I. - S.P.A.
Milano, Italy
www.mercatimilano.com
C.L.O. - S.C.R.L.
Milano, Italy
www.clomilano.it