Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000170
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21111 €
Sumár projektu:Cestovať do Maďarska (Budapešť) bude 10 študentov z nasledujúcich študijných odborov: a, 3765 6 1 technika a prevádzka dopravy, 4 študenti II., III. a IV. ročníka b, 6341 6 škola podnikania, 6 študentov II., III. a IV. ročníka V študijnom odbore: technika a prevádzka dopravy - žiaci študujú výrobné a prevádzkové postupy v doprave, zameriavajú sa na technickú dokumentáciu, cestné vozidlá, údržbu, dopravu a prepravu, časti strojov a zariadení a taktiež na ekonomickú stránku v doprave. V študijnom odbore: škola podnikania - žiaci študujú ekonomické predmety a učia sa prakticky vyhotoviť podnikateľský zámer svojej budúcej firmy, viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo, ovládať zákony, legislatívu, podmienky a pravidlá podnikania, vyhotoviť a zaúčtovať daňové doklady a taktiež ovládať a realizovať kúpno-predajné vzťahy, dodávateľsko-odberateľské vzťahy a trhové hospodárstvo. Jazyková úroveň je vynikajúca, pretože každý účastník ovláda maďarský jazyk min na úrovni B2. Úroveň ich odbornej prípravy zodpovedá vedomostiam, schopnostiam a zručnostiam žiakov II. a III. a IV.roč. v súlade so školským vzdelávacím programom našej školy. Špecifické potreby ani okolnosti nemáme a nevyžadujeme. V prípade ak niekto z účastníkov sa nebude môcť zúčastniť v projekte (zo zdravotných dôvodov) plánujeme vymedziť náhradníkov (1 študent/odbor). Počet účastníkov znevýhodnených skupín odhadujeme v počte 5 až 6 študentov z celkového počtu účastníkov. Ide o žiakov zo sociálne slabších rodín, resp. z marginalizovaných rómskych komunít. Obrovským prínosom študijných pobytov pre týchto žiakov je už samotné vycestovanie do zahraničia, keďže mnoho rodín má v súčasnej dobe finančné ťažkosti. Ďalšou výhodou je porovnanie pracovných podmienok, materiálno technického vybavenia a možnosť získavať pracovné skúsenosti vo veľkých zahraničných spoločnostiach. Samozrejme obrovskou výhodou týchto pobytov je rozvíjanie personálnych a komunikačných zručností žiakov. Nadobudnuté pracovné zručnosti sa u týchto žiakov nestrácajú, pretože po ukončení štúdia väčšina z nich snaží nájsť uplatnenie v regióne, resp. v zahraničí a zamestnať sa vo vyučených profesiách Pracovným jazykom mobility je maďarský, pretože každý účastník je maďarsky hovoriaci. Mobilita sa uskutočňuje v novembri 2014 v Budapešti. Odborná prax sa bude realizovať v konkrétnych firmách zameranej na dopravu, opravu osobných automobilov, administráciu. V prípade, ak niekto z účastníkov sa nebude môcť zúčastniť v projekte (zo zdravotných dôvodov) plánujeme vymedziť náhradníkov (1 študent/odbor) Hlavné ciele projektu: - aplikovať teoretické vedomosti a schopnosti prakticky – študenti vykonajú prax v konkrétnej autodielni, autoservise, súkromnej firme, v dopravnom podniku, cestnej preprave. - rozširovanie odbornej slovnej zásoby - osvojenie si nových zručností a kompetencií a v neposlednom rade oboznámiť sa s modernými technológiami príslušných odborov, napr. využívanie počítačových programov v podnikoch, cestovných kanceláriách, High-tech súčiastky, práca s diagnostickými zariadeniami Bosch, využívanie logistických programov, e-obchody Zámerom je aj sebarozvíjanie účastníkov, a to v zmysle samostatnosti, rozhodovanie za samého seba, práca v tíme, riešenie problémov a konfliktných situácií, zlepšenie odborných a kľúčových kompetencií. V študijnom odbore technika a prevádzka dopravy sa tieto kompetencie prejavia najmä v predmetoch časti strojov, cestné vozidlá,, meranie a diagnostika, technika jazdy a elektrotechnické meranie . V študijnom odbore škola podnikania sa tieto kompetencie prejavia najmä v predmetoch účtovníctvo, cvičná firma, podnikateľské analýzy, manažment a marketing. Všeobecnými cieľmi projektu sú ochota sebarozvíjania žiaka, zvýšenie jeho mobility, jeho ochota vycestovať do zahraničia. Ciele projektu boli stanovené na základe analýzy potreby účastníkov. Účastníci potrebujú okrem vykonávania povinnej školskej odbernej prax aj získať zahraničné skúsenosti, oboznámiť sa s inými technickými metódami, postupmi pracovnej činnosti, ktoré podporujú ich konkurencieschopnosť, zvyšujú sa ich odbornosť na trhu práce. V Moldave nad Bodvou, v okolitých obciach a v Košiciach sa môžu naši žiaci uplatniť v strojárskom priemysle, v doprave a preprave, v autoservisoch, v bankovom sektore, v obchode a službách, v súkromných výrobných a nevýrobných podnikoch a atď. Pre zamestnávateľov je úspešné ukončenie stredoškolského štúdia našich žiakov a absolvovanie uznanej odbornej praxe v konkrétnej prevádzke v zahraničí veľkým predpokladom prijatia do pracovného pomeru. Výhodou našich žiakov je znalosť anglického, nemeckého a maďarského jazyka slovom aj písmom. Veľkou výhodou je krátka vzdialenosť medzi mestom Moldava nad Bodvou a Maďarskom. S realizovaním projektu by sme chceli uspokojiť potreby účastníkov, vytvárať im šancu a príležitosť zdokonaliť sa vo svojich odboroch, aby sa im zvýšili úroveň odborných vedomostí a získali zahraničné kontakty.
Koordinátor:Stredná odborná skola - Szakkozépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Partneri:BCS Budakeszi Kft
Budakeszi, Hungary
www.budakeszi-autoszerviz.hu
NUR Neckermann Utazas Szolgaltato Kft.
Budapest, Hungary
www.neckermann.hu