Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové skúsenosti v odbore grafik digitálnych médií II.
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000169
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17209 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je skvalitnenie praktickej výučby a získanie nových skúseností v odbore grafik digitálnych médií. Zahraničného odborného pobytu v Budapešti (Maďarsko) sa zúčastní 8 žiakov školy, ktorí študujú v odbore grafik digitálnych médií. Zahraničnú odbornú stáž, ktorá by mala trvať tri týždne, by sme radi realizovali koncom novembra a začiatkom decembra 2014. V rámci praxe sa študenti zaujímajú o prax v reálnom pracovnom prostredí a o prácu podobného charakteru ako je ich odbor, aby mohli získať nové poznatky a skúsenosti aj zo zahraničnej profesionálnej oblasti grafiky a digitálnych médií. Cieľom odbornej praxe je jednak motivácia žiakov k väčšej usilovnosti a odbornosti, keďže výber žiakov sa koná podľa ich študijných výsledkov, vedomostí, zručností a postoja k práci v rámci študijného programu. Ďalším hlavným cieľom je získanie nových poznatkov a skúseností pre kvalitné vykonávanie budúceho povolania osvojením si nových technických postupov a nových foriem pracovných metód ako aj zvýšenie úrovne vzdelanosti, spoznávanie mentality iných ľudí. Hlavné ciele projektu sú: -umožniť študentom, aby si získali nové vedomosti, zručnosti a návyky v rámci svojho odboru -naučiť sa pracovať so zariadeniami a s programami, ktoré používajú firmy v zahraničí -precvičiť si už osvojené zručnosti a vedomosti z odboru grafik počítačových médií (spracovať čiernobiele a a farebné fotografické materiály) -naučiť sa ako spájať zvukové, obrazové a textové sekvencie -oboznámiť sa s použitím rôznych návrhárskych techník -vykonať praktické fotografické práce klasickým fotoaparátom a praktické fotografické práce s digitálnym fotoaparátom -získať nové vedomosti z oblasti elektronického publikovania, digitálnych médií, aplikovanej výpočtovej techniky atď. -porovnať už získané vedomosti s postupmi, princípmi a rozdielmi cieľovejiny a aplikovať nadobudnuté vedomosti v praxi -vytvoriť predpoklady pre budúcu možnú spoluprácu s firmami, v ktorých sa odborná stáž realizuje - v rámci zahraničnej odbornej stáže žiaci si precvičia svoje zručnosti v editácii jednoduchých web stránok: nastavenie programu, typografické pravidlá, sadzba a editácia textu, práca s farbou, vkladanie grafiky a obrázkov, využitie WWW pre tvorbu webstránok Projektu by sa zúčastnili žiaci 2. a 4. ročníka odboru grafik digitálnych médií, ktorí už absolvovali odbornú prax nielen v škole ale aj v TV KREA. Absolvent sa uplatní v organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby atď. Žiaci študujú anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, ktorý ovládajú min. na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca – CEF. V projekte sa nezúčastnia ľudia so zdravotným postihnutím alebo inými špeciálnymi potrebami.. Z ôsmych účastníkov minimálne dvaja pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Predpokladáme, že táto možnosť a príležitosť výrazne zvýši ich motiváciu k uplatneniu svojich nadobudnutých vedomostí a zručností v budúcom profesionálnom živote. Projekt prispieva k potrebám cieľovej skupiny hlavne v príprave žiakov na profesionálnu prácu v oblasti digitálnych médií a v overovaní si svojich schopností a zručností v porovnaní s profesionálmi; žiaci cieľovej skupiny majú možnosť pochopiť dôležitosť komunikovať odborným jazykom a overiť si prepojenosť teoretických vedomostí získaných v škole s praktickými v profesionálnych podnikoch na pracoviskách. Význam projektu spočíva nielen vo väčšej odbornosti žiakov ale aj v tom, že vzhľadom na geografickú blízkosť Maďarska existuje možnosť lepšieho získavania pracovných príležitostí, kontaktov, spolupráce, keďže žiaci nemajú jazykovú bariéru. Okrem toho, absolventi školy sa môžu uplatniť aj vo svojom regióne, môžu rozvíjať podnikateľskú aktivitu a pritom využívať získané medzinárodné kontakty a skúsenosti. Aj na národnej alebo európskej úrovni sa rozširujú možnosti pre absolventov na lepšie uplatnenie sa na trhu práce vďaka skúsenostiam získaným v zahraničí. Stanú sa sebavedomejšími, samostatnejšími, naučia sa prístup k povinnostiam; naučia sa chápať iné kultúry, zvyklosti a vážiť si národné hodnoty. Keďže ide o odbor, ktorý zaručuje možnosť zamestnať sa aj v zahraničí, odborná stáž pôsobí aj ako motivácia pre študentov k mobilite a k flexibilnosti. Očakávame, že vďaka projektu sa zlepšia odborné zručnosti a zvýši sa mobilita študentov. Počas praxe sa študenti stretnú s trošku inou kultúrou, zvykmi, ktoré len potvrdzujú pocit európskosti. Upevňujú sa ich teoretické vedomosti, ktoré môžu prehĺbiť aj v praxi. Stretnú sa s novými metódami využívanými v Maďarsku.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
Sládkovičovo
Partneri:APOST EDISON COMPUTER GRAPHICS Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Budapest, Hungary
www.postedison.hu
Centrum Televizio Magyarorszag Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Budapest, Hungary
www.centrumtv.hu