Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizácia, internacionalizácia, skvalitňovanie odborného vzdelávania a zvyšovanie profesnej uplatniteľnosti študentov prostredníctvom realizácie praktických mobilít
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000133
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58924 €
Sumár projektu:Projekt Erasmus+ "Modernizácia, internacionalizácia, skvalitňovanie odborného vzdelávania a zvyšovanie profesnej uplatniteľnosti študentov prostredníctvom realizácie praktických mobilít" sa uskutočňuje ako praktická mobilita v rámci kľúčovej akcie KA1 pre skupinu učiacich sa v OVP. Hlavným cieľom projektu je skvalitňovanie odborného vzdelávania, získanie praktických skúseností, vedomostí a zručností v pracovnom a edukačnom prostredí partnerských organizácií a uznávanie nadobudnutých poznatkov a výsledkov vzdelávania v kvalifikačnom profile účastníka v súlade so školským vzdelávacím programom. Naplnením hlavného cieľa dosiahneme zvýšenie profesnej uplatniteľnosti účastníkov – študentov učebných a študijných odborov na SOŠ Šaľa. Ďalšími cieľmi plánovaného projektu Erasmus+ sú: 1) Aplikácia metodiky ECVET v systéme prípravy, monitorovania, hodnotenia praktických mobilít, validácie a evaluácie výsledkov hodnotenia mobilít, 2) Certifikácia absolvovaných mobilít prostredníctvom medzinárodne uznávaného certifikačného systému Europass, 3) Zlepšovanie jazykových kompetencií účastníkov stáže, ich adaptácie na rôzne kultúrne a spoločenské prostredia, 4) Upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových kontaktov v rámci projektovej spolupráce s partnerskými organizáciami zín Európskej únie, 5) Modernizácia a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu vysielajúcej organizácie prostredníctvom integrácie získaných skúseností a vedomostí do osnov a učebných plánov odborných predmetov školy – inovácia školského vzdelávacieho programu. Plánovaného projektu Erasmus+ sa zúčastnia študenti učebných a študijných odborov na SOŠ Šaľa, plánované rozmiestnenie účastníkov stáže do partnerských organizácií projektu je: 1) Mobilitné stáže pre odbory gastronómie a kaderníckych služieb: IT : Associazione Artistica Culturale "A Rocca" - plánovaný počet účastníkov 6 študentov, z toho učebný odbor kuchár 2 účastníci, učebný odbor čašník 2 účastníci, učebný odbor kaderník 1 účastník, študijný odbor podnikanie v remeslách a službách 1 účastník. Predpokladaný termín stáže – september 2014, dĺžka stáže 4 týždne v rámci jedného turnusu. 2) Mobilitné stáže pre hipologické odbory – učebný odbor chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo a študijný odbor agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo: IRL : RACING ACADEMY & CENTRE OF EDUCATION, Kildare – plánovaný počet účastníkov 6 študentov. Predpokladaný termín stáže – marec 2015, dlžka stáže 4 týždne v rámci jedného turnusu. MR : Pettkó-Szandtner Tibor, Lovaskollégium és Szakiskola, Bábolna – plánovaný počet účastníkov 3 študenti. Predpokladaný termín stáže – október 2014, dlžka stáže 3 týždne v rámci jedného turnusu. ČR : Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha – Velká Chuchle – plánovaný počet účastníkov 3 študenti. Predpokladaný termín stáže – apríl 2015, dlžka stáže 4 týždne v rámci jedného turnusu. ČR : Střední škola chovu koní a jezdectví - Kladruby nad Labem – plánovaný počet účastníkov 3 študenti. Predpokladaný termín stáže – október 2014, dlžka stáže 3 týždne v rámci jedného turnusu. V rámci každého turnusu bude v súčinnosti s pracovníkmi prijímajúcej organizácie koordinovať mobilitnú stáž jedna sprevádzajúca osoba. Aktivity plánované v rámci mobilitného projektu sú bližšie popísané v časti G projektu. Používaná metodológia v rámci projektu Erasmus+: 1) Aplikácia Európskeho kreditného systému pre odborné vzdelávanie (ECVET) smeruje k podporovaniu mobility jednotlivcov v odbornom vzdelávaní i k hodnoteniu, transferu, evaluácii a validácii učebných výsledkov prostredníctvom metodiky ECVET, ktoré sa dosiahnu počas vzdelávania v prijímajúcich organizáciách, ďalej podporuje smerovanie k transparentnosti kvalifikácií ako aj k vzájomnej dôvere a spolupráci medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania v Európe. 2) Certifikácia a opis mobiliných stáží prostredníctvom dokumentu Europass. Očakávané výsledky a dopad projektu Erasmus+: Naplnením cieľov projektu bude výsledkom projektu dosiahnutie plánovaných vzdelávacích výstupov praktických mobilít, ich validácia a overenie prostredníctvom metodiky ECVET a certifikácia Europass mobilita. Tým dosiahneme zvýšenie znalostnej bázy, potenciálu a budúcej zamestnateľnosti účastníkov stáži. Absolventi stáží sa oboznámia s tradíciami a kultúrou partnerskýchín, získajú nové pracovné kontakty, ktoré môžu v budúcnosti využiť pri svojej práci a vzdelávaní. Získané odborné, jazykové, osobnostné, komunikačné a interkultúrne zručnosti a nadobudnuté osobné a pracovné kontakty podporia integráciu účastníkov na miestnom, regionálnom, národnom i európskom európskom trhu práce. Medzi dlhodobé prinosy projektu patrí rozvíjanie úspešnej spolupráce a nadväzovanie nových kontaktov s partnerskými organizáciami, z toho vyplýva zjednocovanie štandardov odbornej prípravy a výstupov vzdelávania, ktoré môžu byť uznávané budúcimi zamestnávateľmi účastníkov v celej Európskej únii.
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Šaľa
Partneri:National Equestrian Education College Trust
Co Kildare, Ireland
www.racingacademy.ie
Stredni skola chovu koni a jezdectvi Kladruby nad Labem
Kladruby nad Labem, Czech Republic
www.skola-kladrubynl.cz
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképzö Iskola és Kollégium
Bábolna, Hungary
www.pettkoiskola.sulinet.hu
Stredni skola dostihoveho sportu a jezdectvi
Prague, Czech Republic
www.dostihovaskola.cz
Associazione Artistica Culturale "A Rocca"
Barcellona Pozzo di Gotto, Italy
www.eprojectconsult.com