Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové horizonty žilinských stavbárov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000132
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39244 €
Sumár projektu: Projekt patrí k typu projektu Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP. Stavebníctvo je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť hospodárstva, ale školstvo nereaguje na to tak rýchlo aktuálnymi učebnicami, použitím inovatívnych metód a postupov počas prípravy na profesiu. Náš projekt má za úlohu dať našim budúcim mladým stavbárom možnosť získať nové skúsenosti, špeciálne schopnosti a zručnosti vo svojej profesii aj za hranicami svojej vlasti, pritom uplatniť to, čo sa naučili na teoretickom a praktickom vyučovaní v škole. Tým sa stávajú absolventi školy zručnejšími, schopnejšími a príťažlivejšími pre podnikateľské subjekty, pre stavebné firmy apod., čím sa skôr uplatnia na trhu práce či doma alebo v zahraničí. Aby došlo k lepšiemu prepojeniu teórie s praxou je potrebné neustále sa vzdelávať, spoznávať nové trendy vo vývoji v stavebníctve, a to ako žiaci tak aj učitelia odborných predmetov a učitelia praktického vzdelávania. Preto projektu sa zúčastnia žiaci vo veku od 16-18 rokov odboru murár a operátor stavebnej výroby, ako aj pedagogickí zamestnanci. 20 žiakov, pochádzajúcich zo slabšie ekonomicky zabezpečených rodín, vďaka projektu dostanú možnosť osobnostne aj profesijne rásť. Počas každého turnusu ich bude sprevádzať jedna pedagogická osoba so znalosťou jazyka. Títo účastníci prejavujú záujem o svoju profesiu, sú chtiví po nových poznatkoch. Stáž im dáva možnosť rozšíriť svoje špeciálne odborné, sociálne aj multikultúrne kompetencie. Stanú sa samostatnejšími, sebavedomejšími, budú si viac veriť, čo sa nám prejavuje aj z minulých rokov snahou zúčastniť sa rôznych stavbárskych súťaží a tak reprezentovať školu a svoj región. Počas stáže vytvoria počítačový modul pomocných šablón na murovanie, naučia sa nové väzby muriva pri stavbe stĺpov, segmentové oblúky, valenú klenbu, uplatnia svoje získané zručnosti a schopnosti pri rekonštrukcii strediska praktického vyučovania v Opole, Poľsku, postavia oddychové zóny pre žiakov na praktickom vyučovaní, doplnia detské ihrisko o stavbu podporujúcu pohybovú aktivitu detí na sídlisku v Žiline. Svoje jazykové kompetencie uplatnia pri tvorbe nemecko-poľsko-slovenského slovníka murára, pripravia pracovný zošit vykonaných technologických postupov ako učebnú pomôcku pre stavebné odborné predmety. Naučia sa tímovo pracovať v jazykovo zmiešaných skupinách, zlepšia si svoje sebavedomie a samostatnosť. Na začiatku žiaci analyzujú zo svojich teoretických vedomostí možný postup pri realizácii zadanej úlohy. Učitelia praktického vyučovania, inštruktori ich motivujú a následne usmerňujú, aby sa dosiahol výsledný cieľ projektu. Po skončení dennej činnosti účastníci hodnotia svoje výkony, navzájom sa porovnávajú a naučia sa objektivite hodnotenia a sebakritičnosti. Učitelia odborných predmetov praktickou činnosťou si rozšíria svoje odborné kompetencie. Pripravia učebné modely, fotodokumentáciu a písomnú dokumentáciu, ktorou obohatia priebeh vyučovacieho procesu. Dlhodobým prínosom bude aj aktualizácia učebného materiálu v zastaralých učebniciach, informovanosť žiakov o inovatívnych postupoch. Projekt zahŕňa dve aktivity v troch turnusoch - v mesiacoch september - október 2014 v Nemecku a apríl 2015 v Poľsku prebehne prvá aktivita žiakov učiacich sa v odborných školách a v mesiaci október 2014 sa uskutoční vzdelávanie 5 pedagogických zamestnancov v Nemecku. Takýmto projektom sa podporuje spolupráca medziinami, medzinárodnými inštitúciami, zamestnávareľmi, školami apod. Zároveň sa vytvára ten správny predpoklad pre dlhodobú spoluprácu.
Koordinátor:Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
Žilina
Partneri:Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.
Potsdam, Germany
www.bfw-bb.de
Zespol Szkol Budowlanych im.Papieza Jana Pawla II
Opole, Poland
www.zsb.opole.pl