Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technológie, inovácie a spolupráca
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000130
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:56978 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na podporu mobility žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave. Žiaci (stážisti) sú zo Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín- Kňažia. Miba Sinter Slovakia s.r.o (žiadateľ grantu) je podnik, s ktorým majú žiaci uzatvorenú stabilizačnú dohodu, na základe ktorej dostávajú mesačné štipendium a ktorá im umožňuje získať po skončení štúdia trvalé zamestnanie. Podnik Miba Sinter Slovakia s.r.o. Dolný Kubín úzko spolupracuje s podnikom Miba Sinter Austria GmbH Vorchdorf, ktorý má vlastné moderné pracovisko praktického vyučovania a v blízkom mestečku Laakirchen podnikovú strednú školu. Podnik je veľmi moderný, pri výrobe používa najnovšie technológie a nepretržite sa inovuje. Cieľom praktických stáží je rozširovanie hlavne odborných a jazykových vedomostí a zručností, čo výrazne zvýši kvalifikovanosť a zamestnateľnosť stážistov. Vedľajšími cieľmi sú zoznámenie sa s firemnou kultúrou v strojárskych podnikoch v Rakúsku, nadviazanie priateľstiev pre novú spoluprácu a interkultúrny európsky rozvoj. Do projektu sú zapojené 3 vyššie uvedené organizácie a zúčastní sa ho v priebehu rokov 2014 a 2015 spolu 30 stážistov a 4 sprevádzajúce osoby (pre každý turnus 1 sprevádzajúca osoba). Projekt sa bude realizovať vždy počas letných školských prázdnin. V júli 2014 sa ho zúčastní 15 stážistov v dvoch 14-dňových turnusoch. Každý turnus bude sprevádzať jedna sprevádzajúca osoba. Za rovnakých podmienok sa uskutoční stáž aj v roku 2015. Priebeh praktickej stáže je presne naplánovaný v spolupráci s rakúskym podnikom - oddelením pre vzdelávanie učňov. Stážisti sa budú učiť inovatívnym a moderným spôsobom a dohliadať budú na nich rakúski inštruktori, ktorí ich budú učiť obrábať kovy na moderných strojoch, merať na špeciálnych prístrojoch, skladať lisovacie formy, opravovať a nastavovať výrobné stroje. Obsah činností je totožný s tým, čo by absolventi strednej školy mali vedieť, avšak vybavenosť zapojenej slovenskej školy im to neumožňuje. Súčasťou plánovaného programu sú aj odborné exkurzie v troch ďalších strojárskych závodoch, kde si žiaci rozšíria vedomosti o výrobných, technologických a riadiacich procesoch v rakúskych strojárskych podnikoch. Pre trávenie voľného času sú pre stážistov pripravené kultúrno - spoločenské a športové aktivity. Projekt podporuje rozvoj odborných a osobnostných schopností stážistov. Títo získajú nové odborné jazykové a interkulturálne zručnosti, zvýši sa ich sebavedomie a podporí sa motivácia pre ďalší odborný a osobnostný rast. Z dlhodobého hľadiska stáž zvyšuje príťažlivosť odborného vzdelávania, strojárstva a strojárskych odborov medzi žiakmi základných a stredných škôl. Projekt je tiež prínosom pre rozvoj odborného vzdelávania na Slovensku a v konečnom dôsledku prispieva k trvalému zvyšovaniu kvalifikovanosti strojárskych odborníkov, čo má pozitívny dopad na rozvoj strojárstva v regióne.
Koordinátor:Miba Sinter Slovakia, s.r.o.
Dolný Kubín
Partneri:Stredna odborna skola polytechnicka
Dolny Kubin, Slovakia
www.sospknazia.sk
Miba Sinter Austria GmbH
Vorchdorf, Rakúsko
www.miba.com