Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učenie sa pre budúcnosť
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000126
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9675 €
Sumár projektu:Spojená škola Nižná ponúka široký výber vzdelávacích programov, ktoré vychádzajú z potrieb regiónu a sú zamerané na oblasti elektrotechnického priemyslu, drevospracujúceho priemyslu, energetiky a informačných technológií. Na dosiahnutie kvality vzdelávacieho procesu sa snažíme vytvárať a podporovať podmienky na všestranné vzdelávanie pedagógov. Realizáciou projektu chceme naplniť tieto ciele: -rozvoj spolupráce a výmeny medzi inštitúciami poskytujúcimi odborné vzdelávanie a prípravu pri zabezpečení vzdelávacieho procesu medzi SŠ Nižná (Slovensko) a Voru County Vacational Training Centre (Estónsko) v oblasti technológie stolárskej výroby, IT technológií a manažérskych metód riadenia -podpora k využívaniu a šíreniu získaných inovatívnych poznatkov vo vzdelávacom procese -rozvoj kvalitného celoživotného vzdelávania - rozvíjanie pozitívneho interkultúrneho dialógu medzi partnermi - podpora tvorivosti a inovatívnosti účastníkov mobilít -podpora osobného rastu pedagógov OVP -nadviazať efektívnu medzinárodnú spoluprácu medzi inštitúciami poskytujúcimi OVP Hlavným cieľom projektu je: -získať nové poznatky: z technológie výroby stolárskych výrobkov z masívu- okien, dverí a špecifikovaných typov nábytku, elektroinštalácie regulačných sústav, z automatizovaných systémov merania a riadenia technických zariadení , o sieťových dátových technológiách, v oblasti sofistikovaných meraní pomocou virtuálnych meracích prístrojov, a v technológii bezdrôtových zabezpečovacích systémov . Tieto poznatky sa budú získavať priamou účasťou na vyučovacom procese, na odbornom výcviku a konzultáciami s príslušnými vyučujúcimi. Partner takúto možnosť zabezpečí, čím sa dosiahne skvalitnenie OVP poskytovaným našou školou, naši pedagógovia si obohatia svoje poznatky a zručnosti, ktoré sa budú snažiť implementovať do procesu výučby. Očakávanými výstupmi sú: - nové technologické postupy pri výrobe výrobkov a nábytku z masívu - metodické postupy pri inštalácii a revízii regulačnej techniky a automatizačnej techniky - metodika výučby počítačových sieťových technológií - metodika diagnostiky a merania regulačných sústav - komplexné riešenia elektronických zabezpečovacích systémov a ich technická realizácia - metódy skupinového vyučovania a rotácia odborností - manažérske metódy pre inovatívne riadenie rôznych typov celoživotného vzdelávania Účastníkmi projektu je 9 pedagógovia OVP, ktorí sa zúčastnia mobility u partnera v Estónsku. Časový harmonogram stáže vo Voru Vocational Training Centre: od 19.10 2014 do 25.10 2014 - 9 pedagógov
Koordinátor:Spojená škola, Nižná
Nižná
Partneri:VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS
Võru, Estonia
www.vkhk.ee