Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax v zahraničí
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000095
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:53340 €
Sumár projektu:Projekt "Odborná prax v zahraničí" je pripravený pre žiakov Obchodnej akadémie v Leviciach a reaguje na meniace sa potreby trhu práce a pohyb pracovných síl v rámci zjednotenej Európy. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť pre študentov súvislú prax v zahraničnom prostredí, posilniť ich odborné teoretické a nadobudnúť hlavne praktické poznatky a zručnosti s následnou lepšou zamestnateľnosťou a uplatnením sa na európskom trhu práce. Projektu vo Veľkej Británii sa zúčastní 24 žiakov v dvoch turnusoch - jeseň 2014 a jar 2015. Partnerskou organizáciou projektu je ADC College v Londýne. Teoretické a praktické poznatky účastníkov projektu sa budú realizovať v činnostiach ako: kancelárska práca, práca s kancelárskou a výpočtovou technikou, práca s kancelárskym a ekonomickým softvérom, práca s obchodnou korešpondenciou, s informačnými a komunikačnými technológiami, elektronická komunikácia a ďalšie. Projekt rozšíri komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, hlavne v oblasti odbornej terminológie, čo posilní konkurencieschopnosť absolventov školy na európskom trhu práce. Účastníci projektu sa bližšie zoznámia sinou a životom ľudí, ich mentalitou a hodnotovým systémom, čo obohatí ich osobnostný profil a prispeje k rozvoju inter a intrapersonálnych kompetencií. Výsledky projektu budú disseminované účastníkmi na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Levice
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu