Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Internship of Young Economists
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000088
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:111200 €
Sumár projektu:Do projektu sa zapojí 46 žiakov tretích a štvrtých ročníkov, ktorí budú vykonávať svoju povinnú odbornú prax v obchodných podnikoch a spoločnostiach počas 15 pracovných dní v Anglicku, Maďarsku a Českej republike. Budú sprevádzaní siedmymi učiteľmi, ktorí budú dohliadať na ich bezpečnosť a priebeh stáže a budú riešiť vzniknuté problémy. Mobility sa uskutočnia v mesiaci september 2014. Našimi prijímajúcimi inštitúciami sú partneri, s ktorými sme už v minulosti nie raz spolupracovali a máme s nimi dobré skúsenosti. Hlavné ciele a výstupy projektu sú nasledovné: • podporiť atraktivitu odborného vzdelávania a praxe • podporiť týchto mladých ľudí v ich odbornej a jazykovej príprave, aby tak mohli zužitkovať, uplatniť a v neposlednej rade zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti, ktoré počas štyroch rokov štúdia na našej škole získali • podporiť ich osobný rozvoj, zamestnateľnosť a účasť na európskom trhu práce • zvýšiť záujem žiakov o cudzie jazyky • umožniť študentom otestovať si svoju flexibilitu a prispôsobivosť v cudzejine, osobnú zrelosť, samostatnosť a zodpovednosť • umožniť študentom prehĺbiť si svoje osobné skúsenosti a spoznať inú kultúru, mentalitu a tradície • poskytnúť študentom nové formy pracovných metód a postupov • zvýšiť kredit školy • udržať a posilniť spoluprácu s partnermi, ktorí s nami v rámci mobilitných projektov už spolupracovali Hlavné aktivity vysielajúcej organizácie: • informovať žiakov o projekte • výber účastníkov na základe jasne stanovených a transparentných kritérií • primeranú cieľovúinu, prijímajúcu organizáciu, trvanie stáže a jej obsah tak, aby dosiahli ciele z hľadiska zručností a kompetencií, ktoré má účastník nadobudnúť, alebo si ich rozšíriť • prípravu účastníkov v spolupráci s partnerskými organizáciami na praktický, odborný aj kultúrny život v hostiteľskej krajine • zmluvy, ktorých obsah bude transparentný pre všetky zapojené strany a ktorých neoddeliteľnou súčasťou bude pracovný program stáže • dopravu, ubytovanie, potrebné pracovné povolenia, sociálne zabezpečenie a poistenie • pedagogický monitoring • súlad medzi potrebami odbornej prípravy účastníkov, ŠkVP a obsahom stáže • potvrdenie zručností, schopností a vedomostí získaných jednotlivcom a hodnotenie všeobecných výstupov v špecifickej oblasti odbornej prípravy • diseminačné aktivity Prijímajúca organizácia zabezpečí nasledovné: • spoluprácu s vysielajúcou organizáciou na procese plánovania a realizácie projektu • ubytovanie účastníkov s plnou penziou • adekvátne umiestnenie účastníka v podniku • dozor a monitoring účastníkov • miestny transport • kultúrny program, spoločenské akcie • podporu porozumenia kultúry a mentality obyvateľov • praktickú pomoc, ak bude nutná • záverečnú hodnotiacu správu • certifikát o absolvovaní odbornej praxe, uznanie odbornej stáže v rámci ECVET Všetci účastníci získajú po skončení mobility Europass Mobility, dodatok k vysvedčeniu Europass, certifikáty o absolvovaní praxe - všetky tieto dokumenty pomôžu účastníkom mobilít uplatniť sa na trhu práce. Medzi zapojenými organizáciami sa posilní už existujúca spolupráca, prehĺbia sa fungujúce vzťahy a navzájom si pomôžeme s implementáciou ECVET, ktorý sa postupne stáva dôležitou súčasťou mobilitných projektov. Spolupráca vrámci partnerstiev ECVET pre mobilitu umožní prenos kreditov z hostiteľského prostredia do domovského prostredia, ktorý je založený na procesoch hodnotenia, validizácie a uznávania. Pomôže nám to zlepšiť výchovný proces žiakov tak, aby ich uplatnenie, ako v rámci ďalších študijných možností, tak aj prípadného pracovného uplatnenia, bolo čo najviac prispôsobované požiadavkám súčasnej doby.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Lučenec
Lučenec
Partneri:Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola
Ózd, Hungary
www.szikszi-ozd.hu
TELLUS LIMITED
PLYMOUTH, United Kingdom
www.tellusgroup.com
EDUCA - Stredni odborna skola, s.r.o.
Nový Jičín, Czech Republic
www.educa-sos.eu