Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cvičíme odbornosť manažérov a ekonómov na trhoch otvorenej Európy
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000078
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:53059 €
Sumár projektu:Tento projekt bol pripravený v súlade s učebnými osnovami a Školským vzdelávacím programom našej obchodnej akadémie. Jedným zo špecifických cieľov je pobyt našich študentov v Českej republike a Poľsku , aby sme im mohli sprostredkovať praktické skúsenosti , a tým zvýšiť ich profesijné/odborné a jazykové schopnosti. Keďže Slovenská republika je členom EÚ , predpokladá sa , že mnoho našich absolventov si bude hľadať zamestnanie a uplatnenie v Európe. Žiaci , ktorým je projekt určený, pochádzajú zo znevýhodneného regiónu s vysokou mierou nezamestnanosti a absolventi odborných škôl si nenachádzajú uplatnenie na trhu práce. Z tohto dôvodu umiestnenie študentov v hostiteľskejine ( CZ, PL) je aj dôležitou súčasťou ich profesionálneho rastu a príležitosťou získať po ukončení stredoškolského štúdia ponuku na prácu práve v tejtoine. V rámci projektu prebehnú 3 mobility , ktoré budú realizované v 2 fázach v septembri 2014 a v máji 2015. september 2014 - 8 študenti odboru obchodná akadémia a 2 študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu , študenti 4. ročníka budú umiestnení v 10 konkrétnych organizáciách (podnikoch) v Mladej Boleslavi, v Českej republike prevažne na ekonomických úsekoch závodov: Škoda Mladá Boleslav, Grent CZ, Magistrát mesta Mladá Boleslav - odbor dopravy, Finančný úrad Mladá Bolesalv,Úrad práce Mladá Boleslav, Jazyková škola Mladá Boleslav - sekretariát, Mestská knihovna Mladá Boleslav, Dom kultúry Mladá Boleslav , Informačné centrum Mladá Boleslav, Boleslavský denník . Tieto pracovné miesta sú obsadzované našimi študentmi pravidelne už 8 rokov a existuje garancia zo strany spomínaných firiem a organizácií, že pracovné miesto bude ponúknuté aj naďalej. Hosťujúci partner - VOŠE v Mladej Boleslavi zabezpečí v projekte pracovné miesta, ubytovanie , stravu pre účastníkov projektu a certifikáciu. 10 študenti 4.ročníka odboru obchodná akadémia sa zúčastnia odbornej praxe v Poľsku, kde hosťujúcim partnerom je Zespol szkol ekonomicznych v Rzeszowe, škola , s ktorou sme v minulosti spolupracovali a ktorá garantuje zabezpečenie pracovných miest, ubytovania a stravy pre účastníkov odbornej praxe a certifikáciu. Odborná prax študentov 3.ročníka odboru MRCR - manažment regionálneho cestovného ruchu a OA - obchodná akadémia sa uskutoční v máji 2014. 10 študenti 3. ročníka budú umiestnení v cestovných kanceláriách v meste Plzeň. Pracovné miesta, ubytovanie, stravu a certifikáciu zabezpečí VOŠE Mladá Boleslav. Po úvodnom školení o BOZP a PO , ale aj o ďalších pravidlách konkrétnych podnikov a organizácií, sa budú študenti zúčastňovať a vykonávať prácu vo firmách tak , akoby boli riadnymi zamestnancami. Po ukončení praxe vystaví organizácia certifikát o absolvovaní stáže s anotáciou náplne práce a potvrdí Europass - mobilita . Projekt je určený pre študentov 3. a 4. ročníka obchodnej akadémie. Bude zameraný na získavanie praktických skúseností v oblasti obchodu , podnikania , administratívy a cestovného ruchu atď. Jeho hlavným cieľom je získanie odborných zručností , kvalifikácie a schopnosti uplatniť sa na európskom trhu práce. Špecifickým cieľom projektu je dôraz na potrebu Europassu – mobilita ako dokumentu o vzdelaní a odbornej spôsobilosti uznávaného Európou. Partnerstvo našej školy a Obchodnej akadémie z Mladej Boleslavi trvá 8 rokov.Každoročné výmeny študentov sú recipročné a našu vzájomnú spoluprácu hodnotíme ako vynikajúcu. Priateľstvá , ktoré nadviazali naši študenti , ale aj učitelia počas stáže v Českej republike, pretrvávajú dodnes. Spolupráca s poľskou školou siaha do roku 2002, kedy sme spolupracovali na projekte Interreg III.A s názvom Cez Karpaty do Európy. Hodnotíme ako veľmi pozitívne , že sme našu spoluprácu obnovili.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Košice
Partneri:Obchodní akademie, Vyssí odborná skola ekonomická a Jazyková skola s právem státní jazykové zkousky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14
Mladá Boleslav, Czech Republic
www.oamb.cz
Zespol Szkol Ekonomicznych im. M. Sklodowskiej- Curie w Rzeszowie
Rzeszow, Poland
www.ekonomik.rzeszow.pl