Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internacionalizácia odborného vzdelávania
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000061
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:174630 €
Sumár projektu:Projekt Internacionalizácia odborného vzdelávania je pre SOŠ Handlová ďalšou výzvou a možnosťou ako pokračovať v európskej dimenzii vyučovania a prispievať tak k zvýšeniu kvality a kreditu školy v širokom regióne. Projekty národného a európskeho formátu sa stali neoddeliteľnou súčasťou fungovania školy a prostriedkom ako zabezpečiť nadštandardné možnosti pre odbornú a jazykovú prípravu našich žiakov a učiteľov. Pre realizáciu projektových aktivít sme sa rozhodli spolupracovať s osvedčenými partnermi: Yalle College Wrexham, Integrovaná střední škola Sokolnice a Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň. Oceňujeme ich ochotu spolupracovať a ponúknuť nám pre projekt svoje moderne vybavené odborné učebne, strediská praktického vyučovania, sociálnych partnerov, odborných tútorov a odovzdať našim účastníkom nové zručnosti, vedomosti a skúsenosti. Projekt sme pripravili pre žiakov a pre odborných učiteľov školy. Prierezovým cieľom oboch skupín je vzdelávanie v medzinárodných typoch škôl, zlepšenie odborných a jazykových kompetencií a najmä individuálny profesijný rozvoj účastníkov. Cieľom stáže žiakov je zvýšenie ich uplatniteľnosti na európskom trhu práce, nadobudnutie nových odborných a posilnenie jazykových kompetencií, podpora neformálneho učenia, získavanie skúseností z pobytu v inejine, informácií zo spôsobu vzdelávania, práce a života v hostiteľskejine. Cieľom odbornej stáže pre zúčastnených pedagogických pracovníkov je možnosť získavať nové informácie a poznatky o svojom odbore a profesionálne rásť, zlepšiť a priblížiť prehľadnosť a uznávanie kvalifikácie a schopností získaných neformálnym vzdelávaním. Cieľom projektu je podpora spolupráce pri zabezpečení kvality so zvláštnym dôrazom na výmenu modelov a metód, ako aj spoločných kritérií a princípov na zabezpečenie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave. Celkom vycestuje z projektu 94 účastníkov, z toho 72 žiakov v počiatočnej odbornej príprave, 12 učiteľov ako sprevádzajúce osoby/ mentori a 10 učiteľov odborných predmetov. Realizácia projektu je rozdelená do 7 turnusov počas obdobia od 1.7. 2014 do 30.6. 2016. Projektu sa zúčastnia učitelia, ktorí sú zamestnancami SOŠ Handlová a ktorí vyučujú alebo vytvárajú obsahovú náplň odborných predmetov. Učiteľom nechýba chuť a motivácia aktívne sa zapájať do reforiem, ktoré vedú k skvalitneniu výučby. Druhou cieľovou skupinou, pre ktorú je projekt určený, sú žiaci študijných odborov technických smerov a bilingválnej obchodnej akadémie. Žiaci už počas doterajšieho štúdia získali základné vedomosti vo svojich odborných predmetoch a na odbornom výcviku. Žiaci, ktorí budú vyslaní na stáž do Coleg Cambria, sa budú intenzívne zdokonaľovať v anglickom jazyku alebo si rozšíria znalosti a praktické zručnosti pri práci s digitálnymi zariadeniami na pracoviskách webového a grafického dizajnu. Žiaci, ktorí budú vybraní pre stáž do SOUE Plzeň budú vykonávať praktický výcvik Dielni automatizácie, Dielni meraní a elektroniky a na Dielni digitálnych technológií. Žiaci, ktorí vycestujú do partnerskej školy ISS Sokolnice si svoje znalosti overia v dielňach energetiky, silnoprúdových rozvodov a v centre celoživotného vzdelávania. Projekt podporí rozvoj vzájomného dialógu a tolerancie medzi rôznymi kultúrami. Prispeje k zvýšeniu kreativity a súťaživosti medzi žiakmi rôznych vzdelávacích systémov a kultúr. Na úrovni SOŠ Handlová, ako predkladateľa projektu, očakávame bezproblémový priebeh stáží, prínos vo všetkých cieľových skupinách žiakov aj pedagógov. Skúsenosti z medzinárodného vzdelávania posilnia kredit všetkých zúčastnených. Na základe odporúčaní pedagógov pristúpime k inovácii Školského vzdelávacieho programu a vybraných učebných osnov vybraných predmetov. Budeme hľadať možnosti a zdroje na modernizáciu a vybavenie odborných učební. Budeme sa opierať o bohaté skúsenosti partnerských organizácií. Očakávame od žiakov zvýšenú motiváciu k dosahovaniu výborných výsledkov vo vzdelávaní, zlepšenie jazykových kompetencií. Všetci účastníci obdržia Europass Mobilita a Certifikát. Na úrovni partnerov očakávame posilnenie vzájomnej spolupráce, prezentácie skúseností z realizácie projektov, z inovácií vzdelávania, z prestavby stredísk praktického vyučovania, so zavádzania nových odborov, s problémami výchovy a vzdelávania v rôznych školských systémoch a v neposlednom rade návrhy na ďalšiu spoluprácu.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Handlová
Partneri:Integrovana stredni skola,Sokolnice 496
Sokolnice, Czech Republic
www.iss-sokolnice.cz
Stredni odborne uciliste elektrotechnicke, Plzen, Vejprnicka 56
Plzen, Czech Republic
www.souepl.cz
Coleg Cambria
Wrexham, United Kingdom
www.cambria.ac.uk