Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita študentov v zahraničí - lepšia šanca uplatniť sa na trhu práce v oblasti cestovného ruchu
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000059
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:130634 €
Sumár projektu: Základným cieľom projektu je rozvíjať a posilniť zručnosti a kompetencie študentov v odbornej príprave, podporiť modernizáciu vzdelávania a zamestnateľnosť budúcich absolventov. Účasťou na zahraničnej stáži si budú môcť doplniť svoje teoretické vedomosti a praktické návyky. Účasťou na zahraničnej odbornej stáži sa študenti naučia pracovať v medzinárodnom tíme. Týmto sa posilnia ich možnosti a schopnosti ľahšie sa začleniť po ukončení štúdia na našej škole na trhu práce v SR i v rámci EU. Na tomto projekte budú participovať 30 študenti 2., 3. a 4. ročníkov konkrétne zo študijných odborov hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu Spojenej školy v Žiline vo veku 16 – 19 rokov a 4 sprevádzajúce osoby. Projekt sa uskutoční v 2 turnusoch a v 2inách. 1. turnus - Rakúsko, v mesiacoch január až marec 2015 v Salzburgu. 2. turnus - Španielsko, v mesiacoch jún až august 2015 v Malage. Prvého turnusu (Rakúsko) sa zúčastní 15 študentov a 2 sprevádzajúce osoby a druhého turnusu (Španielsko) sa zúčastní taktiež 15 študentov a 2 sprevádzajúce osoby. Každý z turnusov bude trvať 11 týždňov, čo dáva dobrý predpoklad na splnenie stanovených cieľov, pretože študenti budú mať dostatok času na zvládnutie plnohodnotného začlenenia sa do pracovného kolektívu a vykonávanie praxe v rámci výrobného a odbytového strediska v hotelových zariadeniach. Popri základnom cieli projektu - zlepšenie zručností a kompetencií študentov v odbornej príprave, sme si zadali v projekte aj vedľajší cieľ : používanie biopotravín v gastronómii. Týmto chceme zvýšiť motiváciu študentov na účasti na odbornej stáži v zahraničí. Účastníci stáže budú umiestnení v hoteloch a reštauráciách v uvedenýchinách. Stáž sa bude uskutočňovať v reštauráciách a hoteloch s ponukou biojedál a bionápojov, kde budú získavať informácie, nové nápady a podnety o využívaní biopotravín v gastronómií priamou účasťou vo výrobnom a odbytovom procese. Študenti budú sledovať a aktívne sa zúčastňovať na týchto konkrétnych pracovných činnostiach: zásobovanie hotelov biopotravinami, používanie biopotravín vo výrobných strediskách, používanie technologických postupov pri príprave biojedál a nápojov, ponuka biojedál a nápojov v odbytovom stredisku, príprava jedálneho lístka, propagácie biojedál v rámci poskytovaných služieb hotelom, ponuka informačných materiálov. Všetky uvedené aktivity významne posilnia odborné a pracovné návyky, profesijné a jazykové zručnosti a vedomosti a zlepší interpersonálnu komunikáciu a vzťah k práci budúcich absolventov našej školy. Prostredníctvom projektu by sme chceli vytvoriť študentom možnosť, aby po absolvovaní odbornej zahraničnej stáže v rámci projektu Erasmus+ a po ukončení štúdia na našej škole dokázali úspešne integrovať na trhu práce v SR i v rámci EU. Po skončení projektu bude povinnosťou účastníkov zatriediť a spracovať tieto poznatky do ročníkovej práce (táto bude obsahovať textovú časť a fotodokumentáciu). Túto ročníkovú prácu budú sami prezentovať svojim spolužiakom a vyučujúcim na workshope. Ročníkové práce sa potom využijú v rámci medzipredmetových vzťahov v predmetoch technológia prípravy pokrmov, potraviny a výživa, technika obsluhy, hotelový a gastronomický manažment a odborná prax. K dosiahnutiu stanovených cieľov nám pomôžu zahraniční partneri prostredníctvom poskytnutia jedinečnej príležitosti - odbornej prípravy a vzdelávania - stáže v partnerskej krajine v gastronomických a hotelových podnikoch. Uskutočnením mobility, vypracovaním ročníkovej práce s problematikou biopotravín v hotelierstve docielime aj multiplikačný efekt, pretože sa s používaním biopotravín v hotelierstve oboznámi aj mnoho ďalších študentov prostredníctvom prezentácií na uvedených odborných hodinách. Všetky tieto nové podnety a nápady budú môcť využiť aj v našich slovenských hoteloch a reštauračných zariadeniach. Účasťou na mobilite získajú študenti konkurenčnú výhodu, ktorá im umožní po ukončení štúdia lepšie sa adaptovať na trhu práce a zamestnať sa.
Koordinátor:Spojená škola, Hlinská 31, 010 01 Žilina
Žilina
Partneri:AMADEUS VEREIN ZUR FORDERUNG DES ERLERNENS UND DER PRAKTISCHEN ANWENDUNG DER DEUTSCHEN SPRACHE-AMADEUS
WIEN, Rakúsko
www.amadeus.or.at
Asociacion Escuela de Komunicacion Informacion y Practicas en Europa
Malaga, Spain
www.ekipeuropa.com