Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interkultúrna odborná príprava zdravotníckych asistentov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000057
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32535 €
Sumár projektu:Projektu sa zúčastní 15 študentov druhého až štvrtého (aktuálne prvého až tretieho) ročníka Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána. Projekt bude zameraný na ich interkultúrnu odbornú a jazykovú prípravu v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach vo Veľkej Británii. Očakávame, že projekt poskytne účastníkom čo najširšiu škálu možností odborného vedenia v priamej konfrontácii s metódami praxe v zahraničí a naplní ich osobnú motiváciu aj v súvislosti s ich jazykovou prípravou a zdokonaľovaním sa. Taktiež očakávame, že pobyt účastníkov a ich následné zdieľanie skúseností, poznatkov a v neposlednom rade zážitkov prispeje k zaktraktívneniu odborného zdravotníckeho vzdelania aj medzi ich rovesníkmi a poskytne im lepšie uplatnenie na trhu práce doma a v zahraničí. Mobility sa uskutočnia v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach v Severnom Londýne v priebehu októbra, alebo novembra roku 2014.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
Svidník
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu