Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meeting European Labour Market and Organization of Vocational Training in Europe
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000035
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31358 €
Sumár projektu:Projektu "Meeting European Labour Market and Organization of Vocational Training in Europe" sa zúčastnia odborní zamestnanci a študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani - Slovensko a partnerské organizácie ADC College - Veľká Británia a CASA DA EDUCACAO - Portugalsko. Hlavným cieľom projektu je oboznámiť sa s európskym trhom práce a organizáciou odborného vzdelávania v Európe. Ďaľšie ciele projektu: -prispievať ku zlepšeniu kvality odborného vzdelávania na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani prostredníctvom celoživotného vzdelávania pedagogických odborných zamestancov a riadiacich pracovníkov -podporovať spoluprácu medzi partnerskými organizáciami SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani a ADC College Veľká Británia a CASA DA EDUCACAO Portugalsko pri zabezpečovaní kvality vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy absolventov pre medzinárodný a národný trh práce -podporovať odbornú prípravu zamestnancov a študentov na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani -podporovať štúdium anglického jazyka a zlepšiť jazykové kompetencie účastníkov projektu -podporovať rozvoj inovačných foriem a metód v odbornom vzdelávaní -podporovať súťaživosť, tvorivosť a rozvoj podnikateľského ducha zamestnancov a študentov školy -zvýšiť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani Mobilitného projektu sa zúčastnia 6 odborní zamestnanci a 12 študentov a dve sprevádzajúce osoby SOŠ obchodu a služieb nasledovných odborov: obchod a podnikanie, spoločné stravovanie, kuchár - hostinský. Hlavným kritériom výberu bude motivácia sa učiť a získavať nové odborné skúsenosti a zručnosti, účasť v mimoškolských aktivitách a projektoch školy, pre študentov - prospech a reprezentácia školy v rôznych súťažiach, pre zamestnancov - záujem o celoživotné vzdelávanie a spolupráca na tvorbe základných dokumentov školy. Hlavné aktivity pre mobilitu zamestnancov odborného vzdelávania: - odborné vzdelávanie vo Veľkej Británii, prezentácie a návšteva vzdelávacích inštitúcií - nové formy a metódy vo vyučovaní odborných predmetov (workshop) - manažment a administrácia v stredných odborných školách v Anglicku s dôrazom na poskytovanie odbornej praxe - hospitácie a návštevy vzdelávacích inštitúcií relevantných cieľu projektu Hlavné aktivity pre mobilitnú stáž študentov v OVP budú zamerané na oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania: - príprava jedál tradičnej portugalskej kuchyne - príprava špeciálnych jedál pre raňajky, obed, večeru - servírovanie jedál, alkoholických a nealkoholických nápojov - profesionálna komunikácia so zákazníkom v angličtine - tímová práca - impelementácia hygieny a BOZP - rozvíjanie vzťahov medzi recepciou a inými úsekmi hotela - služby poskytované v hale, na poschodí a roomservis - používanie a vypĺňanie špecifických dokumentov pre hotel V prípade uskutočnenia projektu očakávame že účastníci si zvýšia svoje odborné vedomosti a znalosti v oblasti odborného vzdelávania. Odborní zamestnanci získajú nové poznatky z oblasti odborného vzdelávania a majú možnosť porovnať odborné vzdelávania v danejine s našouinou, získané vedomosti a znalosti môžu potom uplatniť vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti odborného vzdelávania, čo je prínosom pre našu organizáciu. Študenti získajú odbornou stážou cenné skúsenosti a zručnosti pri práci v zariadeniach cestovného ruchu a spoločného stravovania, ktoré môžu potom uplatniť v ich ďalšom vzdelávaní a v pracovnom živote.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nová Baňa
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu
CASA DA EDUCACAO
Lisboa, Portugal
www.casadaeducacao.pt