Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kvality odbornej praxe v mobilitných stážach
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000023
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:52882 €
Sumár projektu:Vysielajúca organizácia poskytuje odborné vzdelávanie od roku 1967. Momentálne v 3-ročných učebných odboroch ukončených výučným listom: manikér - pedikér, kaderník, v 4-ročných študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou: kozmetik, kozmetička a vizážistka, odevný dizajn, služby v cestovnom ruchu, obchod a podnikanie, v 2 ročnom nadstavbovom štúdiu: vlasová kozmetika, starostlivosť o ruky a nohy. Celkový počet študentov školy je momentálne 351 a má 62 zamestnancov. Projekt bude realizovaný v 2 turnusoch: 1. turnus, 14 dní - Spojené kráľovstvo, Londýn, stáží sa zúčastní 15 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby, učitelia vysielajúcej organizácie, partnerskou organizáciou je ADC Technology Training Ltd., Harrow, 2. turnus, 14 dní - Nemecko, Schkeuditz-Gut Welitz, stáží sa zúčastní 11 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby, učitelia vysielajúcej organizácie, partnerskou organizáciou je Vitalis GbmH., Gut Welitz. Mobility sa uskutočnia v mesiaci október 2014. Tento projekt je kontinuálnou súčasťou projektov realizovaných zamestnancami školy v rokoch 2011, 2012, 2013 v podprograme Leonardo da Vinci MOBILITY IVT v Programe celoživotného vzdelávania zameraných na získavanie prvých medzinárodných profesijných skúseností žiakov školy. Tento projekt v rámci programu Erazmus+ je zameraný na zvýšenie kvality odbornej praxe na mobilitných stážach, ako súčasť prípravy žiakov v rámci postupného rozširovania inovácií vzdelávacích postupov predmetu prax pre všetky učebné a študijné odbory. Realizácia projektu vyplýva z troch kľúčových zámerov rozvoja školy: 1. neustále inovácie kvality vzdelávacích procesov, a tým aj odbornej praktickej prípravy žiakov, 2. postupného rozširovania medzinárodnej spolupráce našej školy v oblasti odborného vzdelávania, 3. neustále zlepšovanie pozície našej školy na trhu vzdelávania a tým aj zlepšovanie pozície našich absolventov na trhoch práce a aj pri ich vlastnom samozamestnávaní, v rozširovaní malého a stredného podnikania v regióne. Mobilitné stáže sú priamou súčasťou predmetov odborná prax a úzko súvisia s ďalšími skupinami odborných predmetov. Stáži v tomto projekte sa zúčastní 26 účastníkov zo študijnych a učebných odborov: služby v cestovnom ruchu, obchod a podnikanie, odevný dizajn, kaderník, kozmetik a vizážista, vlasová kozmetika. Týmto projektom chceme najmä: - efektívnejšie koordinovať postupy s partnermi VITALIS v Nemecku a ADC College v Spojenom kráľovstve pri detailnejšom rozpracovaní aplikovania prvkov ECVET: v úzkej vzájomnej spolupráci presnejšie zadefinujeme vzdelávacie výstupy pre účastníkov stáží, spôsoby preverenia nadobudnu- tých vedomostí, pracovných zručností účastníkov v mobilitách uskutočnených v tomto projekte, - rozšíriť absolvovanie mobilitnych stáží po prvý krát pre žiakov študijného odboru služby v cestovnom ruchu v Spojenom kráľovstve. Prostredníctvom tohto projektu chceme tiež riešiť potreby navrhnutých školskych vzdelávacích programov: - získané námety realizácie nových prístupov, techník a technológií, s ktorými sa účastníci stretnú na stážach využiť pri tvorbe a inováciach nových školskych vzdelávacích programov, najmä predmetov odborná prax, - nadobudnuté skúsenosti a nové zručnosti z realizácie nových prístupov, techník a technológií, s ktorými sa účastníci stretnú na stáži, môžu v budúcnosti využiť pri založení a rozširovaní vlastného podnikania a samozamestnania, - rozvinutie odborných zručností účastníkov stáží by malo prispieť k rozvoju inovácií v oblasti služieb cestovného ruchu, odevného dizajnu, maloobchodu, kaderníckych, kozmetickych, vizážistickych služieb a služieb v oblasti a v regióne, aj na Slovensku - rozvoj jazykových odborných a komunikačných zručností účastníkov by mal prispieť k inovácií a skvalitneniu prípravy žiakov školy na vrcholné európske a svetové súťaže odborných zručností.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Gemerska 1, Košice
Košice
Partneri:VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
Schkeuditz, Germany
www.gut-wehlitz.de
ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu