Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovácia odbornej prípravy ako súčasť Európskeho plánu rozvoja školy
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000017
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58000 €
Sumár projektu: Inovácia odbornej prípravy ako súčasť Európskeho plánu rozvoja školy Škola je v neustálom pohybe a rozvoji, nepretržite hľadá možnosti na zlepšenie sa, aby bola konkurencieschopná v školstve, ale aj na trhu práce. Silným prostriedkom sú zahraničné mobility. Od založenia detašovaného pracoviska v Rimavskej Sobote zabezpečujeme pre žiakov odbornú prax v zahraničí a sme aktívni v projektoch Leonardo da Vinci, Comenius. Našim cieľom je, aby sa aj žiaci zapojili do inovácie odborných predmetov: po ukončení stáže budú organizovať Dni Španielskej a Portugalskej gastronómie, budú hosťami na niektorých vyučovacích hodinách, kde budú asistentmi odborných učiteľov, budú navštevovať elokované pracoviská školy, budú vypracovávať receptár ako dôležitú učebnú pomôcku, aby cítili dôležitosť zahraničnej mobility. Náš názor: Európa má nádej a spolu so zahraničnými partnermi dokážeme urobiť oveľa viac, preto sme sa rozhodli vstúpiť do nového programu Erasmus+. Ciele: splnenie Európskeho plánu rozvoja školy; inovácia školského vzdelávacieho programu; zatraktívnenie súvislej odbornej praxe; zvýšenie kvality odborného vzdelávania, zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov na trhu práce, splnenie úloh "Európa 2020" na pôde školy. Počet účastníkov: 26 žiakov a 6 pedagogických zamestnancov iny mobility: Španielsko, Portugalsko Aktivity: Žiaci: súvislá odborná prax podľa školského vzdelávacieho programu, kurzy, odborné semináre, odborné exkurzie Učitelia: ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v zahraničí (odborná stáž), odborné semináre, návšteva inštitúcii a odborných škôl, workshopy, diskusie. Výstupy: 10% zo žiakov sa priamo zúčastní odbornej stáže, ale vďaka diseminačným aktivitám projektu profituje z neho celá škola (školský vzdelávací program, inovácia niektorých predmetov, ostatné pracoviská školy -spoločné podujatia, odborné semináre, ktoré vedú naši žiaci i učitelia, spoločné osnovy, job-shadowing na jednotlivých pracoviskách), odborníci v okrese Rimavská Sobota (budú pozvaní na odborný seminár v septembri), ostatné školy v RS a Úrad práce (Burza trhu práce - október 2014).
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Dunajská Streda
Partneri:Asociacion Escuela de Komunicacion Informacion y Practicas en Europa
Malaga, Spain
www.ekipeuropa.com
CASA DA EDUCACAO
Lisboa, Portugal
www.casadaeducacao.pt