Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborným vzdelávaním bližšie k praxi
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000013
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17270 €
Sumár projektu:Hotelierstvo je súčasťou cestovného ruchu. Motívom účasti na CR nie je lôžko v hotelovej izbe, napriek tomu musí ubytovacie zariadenie poskytnúť účastníkovi komplexné uspokojenie potrieb - od možnosti dorozumieť sa v cudzom jazyku až po kvalitne poskytované služby kvalifikovaným personálom. Na druhej strane je tu aj potreba po profesiách pekár, cukrár. To si žiada trh a tomu treba prispôsobiť prípravu. To dnes v odbornom vzdelávaní rezonuje. Dosiahnutá aprobácia učiteľov je základnom kvalifikovaného vyučovania, napriek tomu zaostáva za potrebami praxe. Žiak má na maturitnej, resp. záverečnej skúške dokázať, že je schopný sám pracovať v odbore, ktorý práve končí. Napriek úpravám hodinovej dotácie pre odborné vzdelávanie stále prevláda teoretická príprava (kvantita) nad praktickou (kvalita). Stále sú to učitelia, ako zadávatelia tém pre záverečné a maturitné skúšky, ktorí musia zmeniť spôsob prípravy žiakov počas štúdia, stále sú to majstri odborného vzdelávania a pracovníci zodpovední za prípravu na pracoviskách, ktorí "korigujú" chyby, usmerňujú, školia a cvičia mladých ľudí ako správne veci robiť správne. Cieľom projektu je formou školení, účasťou na workshopoch, účasťou (hospitáciami) na teoretickej a praktickej príprave žiakov v rámci profilových odborných predmetov pre profesie kuchár, čašník, cukrár, pekár, pohostinstvo a hotelierstvo, gastronómia, informatika, cestovný ruch získať informácie z uplatňovaných foriem , metód OVP. Stretnutie a besedy s podnikmi a strediskami realizujúcimi praktickú prípravu , s manažmentom školy k problematike spolupráce škola-samospráva-profesijné zväzy-podniky - výmena skúseností a dobrej praxe. V rámci neformálneho vzdelávania učiteľov a pracovníkov zodpovedných za odbornú prípravu považujeme za veľmi účinnú formu získavanie medzinárodných skúseností v partnerských organizáciách vo FR, HU, EE ako transfer dobrej praxe. Pridanou hodnotou je, že učiteľ môže cez inovatívne zmeny priblížiť odborné vzdelávanie a výstupy (záverečné a maturitné skúšky) technikám uplatňovaným v rozvinutých školských systémoch a smerom k potrebám praxe. Zároveň rozšíri svoje aj žiakove kľúčové kompetencie nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa absolventov na trhu v domácom i európskom meradle. Projekt je určený pre 17 učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej prípravy a pracovníkov z praxe v odboroch hotelierstvo, pekár, cukrár, kuchár, čašník , učiteľov informatiky , AJ a manažment školy.
Koordinátor:Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Košice
Partneri:Haapsalu Kutsehariduskeskus
Uuemõisa, Estonia
www.hkhk.edu.ee
Szegedi Gazdasagi Szakkepzo Iskola Krudy Gyula Tagintezmenye
Szeged, Hungary
www.krudy-szeged.sulinet.hu
CFA Maison Familiale de Vendée, Antenne des métiers de l'alimentation et de la restauration
SAINT MICHEL MONT MERCURE, France
www.cfasaintmichelmontmercure.com/