Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remeslo v susednejine 2015
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000012
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24928 €
Sumár projektu:Projektu Remeslo v susednejine 2015 sa zúčastní 12 žiakov školy a 2 sprevádzajúce osoby v dvoch turnusoch. Jedna stáž : 6 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba. Účastníkmi stáže budú žiaci SOŠD z odborov Drevárstvo a nábytkárstvo, Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Dizajn a tvarovanie dreva, Tvorba nábytku a interiéru, prípadne aj záujemcovia z ostatných umeleckých odborov . Projekt je zameraný na tie činnosti, ktoré neposkytuje SOŠD vo svojich učebných osnovách alebo len v obmedzenom rozsahu, ale pritom sú príbuzné a rozširujúce vedomosti a zručnosti žiakov v študovanom odbore. Pre žiakov je projekt zameraný na získavanie odborných zručností a skúseností pri výrobe nábytku, stavebno - stolárskych výrobkov, tradičné umelecké rezbárske postupy. Obsah stáže a úroveň praktických úloh pre účastníkov závisí od absolvovaných ročníkov výuky v škole a od individuálnych schopností a morálno- vôľových vlastností účastníkov. Účastníci - žiaci po absolvovaní stáže získajú tieto vedomosti a zručnosti: - základy postupu pri vyrezávaní drevených plastík, reliéfov , bižutérie - základy postupu pri výrobe sústružených výrobkov - jednoduché aj zložité operácie pri strojovom opracovaní dreva - ovládať stroje na opracovanie dreva - vykonávať obslužné práce pri výrobe drevených výrobkov podľa zadania - aktívne sa zapojiť do výrobnej prevádzky - spolupracovať s rovesníkmi a skúsenejšími pracovníkmi - rešpektovať pokyny od nadriadených a vykonávať ich podľa pokynov - základné informácie o riadení výrobnej prevádzky - základné pracovné návyky a zručnosti z reálnej činnosti výrobnej prevádzky na spracovanie dreva - informácie o spoločenských a kultúrnych zaujímavostiach regiónu - o histórii, kultúrnych pamiatkach regiónu - spoznajú bežný život obyvateľov, zvyky, jazyk, - zapojenie sa do kultúrnych a športových aktivít v meste, regióne - naučia sa samostatnosti pri pobyte mimo známe prostredie - spoznajú rovesníkov ziny EU - zúčastnia sa neformálného vzdelávania pod vedením nových ľudí - získajú skúsenosti s konkrétnou náplňou medzinárodnej spolupráce medzi školami podobného charakteru - získanie skúseností pri plnení projektu ,, Erasmus+,,. Projekt je plánovaný aj pre učiteľov. Dvaja učitelia sa zúčastnia seminára Drevostavby 2015 vo Volyni, kde získajú najnovejšie informácie z oblasti projektovania a stavby nízkoenergetických a pasívnych budov, ktoré použijú v novom študijnom odbore Technik drevostavieb. Vedomosti zapracujú do učebných osnôv a vyučovania. Jeden učiteľ sa zúčastní rezbárskeho sympózia, kde bude mať možnosť porovnať rôzne spôsoby rezby, sám vyrezať plastiku na zadanú tému a využiť príležitosť vymeniť si poznatky z umeleckého rezbárstva. Učiteľ svoje získané vedomosti a zručnosti bude využívať pri vyučovaní predmetov výtvarná príprava a navrhovanie, prax. Očakávané výstupy pre školu : - prenos odborných informácií do vyučovania - skvalitnenie výuky a individuálnej prípravy na zamestnanie žiakov - prenos informácií z riadenia projektu - publicita a deseminácia podľa požiadaviek agentúry - propagácia školy cez projekt Erasmus+ - zvýšenie záujmu žiakov a rodičov o štúdium na SOŠD aj z pohľadu možností stáže - od partnera certifikát o absolvovaní stáže pre účastníkov - Europass mobility zaevidovaný NARIC Slovensko pre každého účastníka Dlhodobé prínosy: - udržiavanie kontaktov s partnermi - využívanie poznatkov vo vyučovaní - propagácia projektu Erasmus+ a pokračovanie v budúcnosti - osobnostný a profesionálny rozvoj účastníkov V rámci projektu plánujeme 2 turnusy stáží pre žiakov: 1. turnus: 11.4. - 26.4. 2015 v SOŠ a SOU Písek, Česká republika, 6 stážistov + 1 sprievodná osoba 2. turnus: 7.6. - 20.6. 2015 v SOŠNO Bystřice pod Hostýnem, Česká republika, 6 stážistov + 1 sprievodná osoba Seminár Drevostavby 2015 Volyně v termíne 1.4. - 2. 4. 2015 Rezbárske sympózium Bystřice pod Hostýnem - predpokladaný termín 30.8. - 12.9.2015 (5 dní)
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Partneri:Vyssi odborna skola a Stredni prumyslova skola, Volyne, Resslova 440
Volyne, Czech Republic
www.sps.triodon.com
Stredni odborna skola a Stredni odborne uciliste, Pisek, Komenskeho 86
Pisek, Czech Republic
www.sou-pi.cz
Stredni skola nabytkarska a obchodni Bystrice pod Hostynem
Bystrice pod Hostynem, Czech Republic
www.ssno.cz