Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O krok vpred s etwinningom
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000392
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30665 €
Sumár projektu:Realizáciou projektu pod názvom O krok vpred s etwinningom sa stane naša organizácia Základná škola Dargovských hrdinov v Humennom priestorom samostatnosti, tvorivosti a moderných metód výchovy a vzdelávania. V rámci internacionalizácie vzdelávania budeme rozvíjať samostatnosť, komunikatívnosť, tímovú spoluprácu, schopnosť riešiť problémy, vytvárať činorodú pracovnú atmosféru a výchovno-vzdelávaciu smerovať k príprave žiakov pre život a prácu v nových podmienkach európskeho trhu práce. Hlavné aktivity projektu sú kurzy na Malte, školenie etwinning, kurz v Českej republike, realizácia etwinningových projektov a kurzy v Anglicku. Dva kurzy na Malte absolvuje 5 učiteľov, školenie 15 učiteľov, kurz v Českej republike 2 učitelia a dva kurzy v Anglicku 5 učiteľov. Prvý kurz na Malte pod názvom The Playground Classroom - Methodology for Primary School, druhý Professional Development for Teachers of English as a Foreign Language. Prvý kurz v Anglicku pod názvom Teacher Development course a druhý ICT – Using technology in the classroom. Pri realizácii aktivít projektu sa zameriame hlavne na rozvoj jazykových zručností, rozvoj odborných zručností, plnohodnotné využívanie IKT, zaradenie informačných a komunikačných technológií do vyučovacieho procesu prostredníctvom využitia etwinningového portálu, osobnostný rast, rozvoj ľudských zdrojov, aplikáciu vyspelých technológií overených vo svete aj na slovenských školách, zvyšovanie počítačovej gramotnosti pedagogických zamestnancov a žiakov, skvalitňovanie výučby s orientovaním sa nielen na získavanie nových vedomostí, ale aj ich praktické využívanie v reálnom živote. Budeme rešpektovať požiadavky vedomostnej spoločnosti a rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov využitím moderných technológií (IKT, nástroje Web 2.0 ), prostredníctvom etwinningového portálu prezentovať svoju prácu, komunikovať s novými partnermi z inýchín EÚ, čím si budú rozvíjať komunikačné jazykové kompetencie. Učitelia budú širiť informácie a materiály z kurzov na Malte a Českej republike aj prostredníctvom etwinningového portálu zviditeľnia program Erazmus +, našu inštitúciu, svoje aktivity, činnosť žiakov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Vytvoria blog venovaný nášmu projektu, kde budú informovať o celom jeho priebehu, zúčastnení učitelia vytvoria z kurzov rôzne videá, prezentácie z miest, ktoré navštívia. Tieto videá a prezentácie budú slúžiť žiakom ako didaktické pomôcky. Keďže účastníci kurzov v Anglicku budú učitelia, ktorí absolvovali školenie „Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet“, títo učitelia nadviažu kontakty s učiteľmi z inýchín, dohodnú sa na následnej spolupráci v projektoch a prípadných mobilitách v rámci realizácie etwinningových pojektov. Dohodnú sa na témach a cieľoch budúcich projektov. Poskytnú im získané, prípadne vytvorené materiály. Po skončení celého projektu jeho účastníci uverejnia články v novinách, uverejnia články na webovej stránke školy. Výsledky projektu sa však budú šíriť v rámci interkultúrnej komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi ďalej. A aj prostredníctvom realizácie etwinningových projektov sa naša škola stane miestom radostného poznávania.
Koordinátor:Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Humenné
Partneri:Link School of Languages Ltd.
Swieqi, Malta
www.linkenglishschool.com
Executive Training Institute Ltd.
St.Julian's, Malta
www.etimalta.com
Concorde International Summer Schools Ltd
Canterbury, United Kingdom
www.concorde-int.com
The Education & Training Company Limited
Oxford, United Kingdom
www.pilgrims.co.uk