Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talking in English is easy
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000390
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3005 €
Sumár projektu:Základná škola Predmier je štátna ZŠ, je to malá škola s malým počtom žiakov. Zameranie školy je: JA (jazyk) - PO (počítače, pohyb) - NEC (naučiť ekologicky cítiť). Na našej škole sa sústredíme na tieto vzdelávacie priority: rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v slovenskom a v cudzom jazyku, v digitálnych technológiách, v sociálnych vzťahoch, podporovať rozvíjanie pohybových a rozumových schopností žiakov v školských a mimo školských aktivitách, pomáhať žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a podporovať nadaných žiakov, poskytovať kvalitné základné vzdelanie zamerané na prevenciu sociálne patologických javov. Zameranie školy v jej názve: Z (zdravie) Š (šport) P (počítače) R (reč) E (ekológia) D (duchovný rast) M (materiálno-technický rozvoj) I (individuálny rast žiakov a učiteľov) E (empatický rozvoj) R (regionálne cítenie). Anglický jazyk vyučujeme na našej škole od prvej triedy, na 2. stupni ZŠ je dotácia anglického jazyka 4 hodiny/týždeň. Žiadny učiteľ ZŠ Predmier sa ešte nikdy nezúčastnil projektu s možnosťou získavania a zvyšovania odborných kompetencií v oblasti moderného vzdelávania a zvyšovania kvality vo výučbe a učení v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Kurz Drama Techniques for Creative Language Teaching Pilgrims, Canterbury- kurz dramatické techniky pre kreatívne vyučovanie jazyka - Kurz je zameraný na zavedenie dramatických techník pre učiteľov alebo vedúcich skupín s cieľom rozšíriť a posilniť komunikačné zručnosti, ako je osobný rozvoj, a tiež pre použitie vo výučbe a odbornej príprave. Aktivity v kurze sú odvodené z rôznych vzdelávacích materiálov hercov. Mnoho náročných a zábavných aktivít bude neoceniteľných pre učiteľov anglického jazyka. Účastník projektu: Ing. Zuzana Bočková, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ 2. stup. ZŠ), aprobácia anglický jazyk, svet práce a technika, štúdium anglického jazyka na Štátnej jazykovej škole v Žiline štátnou jazykovou skúškou z anglického jazyka a je potrebné, aby nadobudla komunikačné zručnosti, nakoľko ešte nikdy nebola v Spojenom kráľovstve a súčasne, aby spoznala bližšie kultúruiny a získala zručnosti a vedomosti v oblasti inovatívnych metód a foriem, ktoré by využívala pri výučbe jazyka, aby sa oboznámila s novými metódami vyučovania, ktoré sa uplatňujú pri rôznych učebných štýloch. Očakávame zlepšenie inovatívnych metód vo vyučovacom procese, dialogizovaných prácach v skupinách, rozvoj komunikačných zručností v hrách, zapojenie mimiky a gestikulácie, využitie piesní, drámy, IKT.
Koordinátor:Základná škola, Predmier
Predmier
Partneri:The Education & Training Company Limited
Oxford, United Kingdom
www.pilgrims.co.uk