Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farby a zvuky Európy
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000389
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6980 €
Sumár projektu:Základná umelecká škola Sliač (ZUŠ Sliač) je vyhľadávanou umeleckou školou tohto typu s takmer 50-ročnou tradíciou. Zameriava sa na objavovanie a rozvoj umeleckého cítenia detských talentov, ale i dospelých. Navštevuje ju 280 žiakov, o výučbu ktorých sa stará 19 učiteľov. Osobitosťou ZUŠ Sliač je, že umožňuje umelecké vzdelávanie už deťom materských škôl, ale aj žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a tiež dospelým uchádzačom. Škola zabezpečuje umelecké vzdelanie a koncerty pre okolité mestá, v rámci regiónu ako aj celého Slovenska. Jej Koncepcia sa opiera o klasické, všeobecné, ale najmä kreatívne odborné formy vzdelávania, približujúce umenie a hudbu rýchlejším a modernejším spôsobom. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v 3 odboroch - hudobný, tanečný a výtvarný. Základným princípom školy je rešpektovanie identity každého jedinca a vytvorenie takých podmienok, aby každý žiak mohol zažiť pocit zaslúženého úspechu. V našej škole pracujeme aj s hendikepovanými deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci medzinárodnej spolupráce plánujeme realizovať mobilitné projekty orientované na pedagogických zamestnancov s cieľom výmennej partnerskej činnosti. Mobilít sa zúčastnia štyria účastníci formou vzdelávacích kurzov v Spolkovej republike Nemecko. Svoje aktivity by sme chceli zamerať na tri základné oblasti, v ktorých predpokladáme prínos pre uspokojovanie dlhodobých potrieb našej organizácie: 1. Orientácia na spoločné historické a kultúrne korene a aktuálne záujmyín (najmä EÚ) Cez hľadanie spoločných hodnôt, ako aj komparácie, európskych civilizácií sledujeme uvedomovanie si hodnoty a významu vlastnej kultúry a kultúrneho dedičstva, formovanie si vlastnej individuálnej národnej/regionálnej identity a následnej transformácie do výchovno-vzdelávacieho procesu. 2. Orientácia na rozvíjanie multikultúrnych kompetencií a zručností pedagogických a nepedagogických zamestnancov Účasťou na medzinárodných projektoch predpokladáme významné rozvíjanie si jazykových zručností aktívnym a neformálnym používaním (rozvíjať sa budú: komunikačné schopnosti, odborná slovná zásoba, posluch a čítanie s porozumením). Vďaka znalostiam cudzieho jazyka sa tak otvára cesta pre poznávanie a chápanie druhých kultúr. Predpokladáme, že čím viac o sebe budeme vedieť (kultúrno-historické a geografické reálie), čím lepšie sa budeme poznať, tým skôr sa nám podarí rozvíjať i pocit spolupatričnosti, ktorý Európska únia potrebuje, aby prežila. Lepšie poznanie jednotlivých národných osobitostí a vzájomná diskusia o "cezhraničnosti" by mala umožniť aj uvedomelejšie a citlivejšie zaobchádzanie s vlastnými národnými špecifikami u jednotlivcov. 3. Orientácia na inovatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní, projektová práca a internacionálne prístupy vo vyučovaní Naša škola chce prostredníctvom svojich zamestnancov aplikovať vo svojom vyučovaní novodobé trendy a osobitosť v umeleckom vzdelávaní sprostredkúvaním jedinečných tvorivých možností, v získavaní potrebných zručností a kompetencií a so zachovaním identity každého jedinca. Naším cieľom je preto neustále skvalitňovať edukačný proces so zámerom motivovať žiakov k učeniu sa, prezentovať výsledky svojej práce, ako aj zvyšovať efektivitu pedagogickej činnosti. Ďalej predpokladáme, že realizáciou projektu získame z účastníkov vzdelávacích kurzov nových partnerov do budúcej spolupráce (napr. program Erasmus plus, K2). Naša škola považuje otvorenosť za výsostne dôležitú. Účasť na projekte Erasmus+ by pre nás znamenala veľký krok v presadení našich vízií byť európskou modelovou školou (podľa Koncepcie rozvoja školy). Naši učitelia by mohli získať nové vedomosti, rozšírili by si svoje znalosti o iných kultúrach, a tým by sa obohatilo aj školské kurikulum. Nové a efektívne prístupy by sa automaticky pretavovali do každodenného výchovno-vzdelávacieho procesu, čo by pomohlo v žiakoch formovať lepších a rozhľadenejších európskych občanov.
Koordinátor:Základná umelecká škola, Sliač
Sliač